Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  11.11.2019 17:22:02
Дата здійснення дії: 02.12.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  23494714
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» (код ЕДРПОУ 23494714,  місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) повідомляє про

проведення позачергових загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК»

02 грудня 2019 року о 16:00 за адресою: Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9-й поверх, кімната для переговорів №1.

 

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Збори) буде здійснюватися 02 грудня 2019 року за місцем його проведення з 09:30 по 09:45 (за київським часом). Початок Зборів - 10:00.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку - станом на 24 годину 26.11.2019  року.

Позачергові загальні збори акціонерів Банку скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням персонального повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок денний та акціонери Банку не можуть вносити пропозиції до порядку денного Зборів.

 

Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК»
з проектами рішень з кожного питання порядку денного Зборів

 

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів  АТ «АЛЬФА-БАНК»

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі : Іванова Тетяна  Михайлівна - Голова комісії, Магомедова Мар’ям Омарівна – член комісії.

 

2. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з членом Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

2.1. Затвердити умови договору (контракту), що укладатиметься з членом Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», зазначеним у переліку, що додається до цього Протоколу, встановити розмір винагороди члена Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» відповідно до затверджених умов договору (контракту).

2.2. Уповноважити особу на підписання від імені АТ «АЛЬФА-БАНК» договору (контракту), що укладатиметься з членом Наглядової Ради, відповідно до переліку, що додається до Протоколу.

 

3. Про списання збитків поточного року на балансі АТ "АЛЬФА-БАНК".

Проект рішення:

3.1. Списати на балансі АТ "АЛЬФА-БАНК" збиток поточного року в сумі 1 588 590 678,88, отриманий внаслідок приєднання АТ "УКРСОЦБАНК", за рахунок сформованих резервного та інших фондів.

 

4. Про перенесення у капіталі АТ "АЛЬФА-БАНК" залишку інших фондів до загального фонду.

Проект рішення:

4.1. Перенести у капіталі АТ "АЛЬФА-БАНК" залишок інших фондів до загального фонду у сумі 743 520 435,97 грн.

 

На власному веб-сайті Банку за адресою https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents акціонери можуть ознайомитися з: повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів Банку, підготовленими Наглядової Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів.

 

             Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до 02 грудня 2019 року за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, в робочі дні тижня з 15:00 до 18:00, а в день скликання Зборів акціонерів Банку за місцем їх проведення.

             Документи та проекти рішень з питань порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням АТ «АЛЬФА-БАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного департаменту АТ «АЛЬФА-БАНК» Ружанський О.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00 (7815).

             Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень.

Порядок участі та голосування на Зборах акціонерів за дорученням. У роботі Зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів - також документи, що підтверджують їх повноваження - засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Наглядова Рада АТ  «АЛЬФА-БАНК»