Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.09.2019 16:50:01
Дата здійснення дії: 15.10.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  23494714
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714,  місцезнаходження: 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) повідомляє про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК», що будуть проведені 15 жовтня 2019 року за адресою 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9 поверх, кабінет для переговорів №1.

Реєстрація учасників позачергових  Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Збори) буде здійснюватися 15 жовтня 2019 року за місцем його проведення з 14:00 до 14:15 (за київським часом). Початок Зборів - 14:30.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину 08 жовтня 2019 року.

             Збори скликаються та проводяться за спрощеною процедурою, передбаченою Законом «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23 березня 2017 року (надалі - Закон), для вирішення питань, пов’язаних з реорганізацією шляхом приєднання  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» за спрощеною процедурою реорганізації банків. Оскільки Збори скликаються за спрощеною процедурою, то, як це передбачено Законом, пропозиції до порядку денного Зборів не приймаються, повідомлення про проведення Зборів не містить проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, матеріали Зборів акціонерам не надсилаються.

Порядок денний Зборів

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК».

2. Про затвердження Передавального акту.

3. Про затвердження балансу Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК», складеного на підставі Передавального акту.

4. Про збільшення статутного капіталу. 

5. Про випуск простих іменних акцій Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК» з метою конвертації простих іменних та привілейованих іменних акцій банку, що приєднується - Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК» в прості іменні акції банку-правонаступника - Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК».

6. Про визначення уповноваженого органу Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

На власному веб-сайті Банку за адресою https://alfabank.ua/ru акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів та з іншою передбаченою законодавством інформацією.

             Матеріали Зборів акціонерам Банку не надсилаються та надаються для ознайомлення на їх вимогу за місцезнаходженням Банку 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9 поверх, кабінет для переговорів №1 в робочі дні тижня з 09:00 до 18:00, а в день проведення Зборів - за місцем їх проведення.

             Документи з питань порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням АТ «АЛЬФА-БАНК». Документи (матеріали) надаються для ознайомлення в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного департаменту АТ «АЛЬФА-БАНК» Ружанський О.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00 (7815).

             Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів, до дати проведення Зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

Порядок участі та голосування на Зборах (у т.ч. за довіреністю) здійснюється у наведеному нижче порядку:

  • у роботі Зборів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;
  • для реєстрації для участі у Зборах акціонерам та/або їх представникам необхідно мати паспорт; для представників акціонерів - документи, що підтверджують їх повноваження (оригінал або засвідчену згідно до чинного законодавства України довіреність на право участі та голосування на Зборах); для керівника акціонера - юридичної особи - паспорт та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  (чи з іншого реєстру – згідно до вимог законодавства країни реєстрації акціонера);
  • довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого, утриматись) рішення потрібно проголосувати;
  •  під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій вдасний розсуд;
  • надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Наглядова Рада АТ  «АЛЬФА-БАНК»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714,  місцезнаходження: 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, скликаних на 15 жовтня 2019 р. (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал представлений двома і більше типами акцій):

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, що скликаються на 15 жовтня 2019 року - станом на 24 годину 18 вересня 2019 року.

На вказану дату:

Загальна кількість акцій*

 

121 797 564 660 штук

 

Загальна кількість голосуючих акцій

 

121 797 564 660 штук

 

* Статутний капітал Банку представлений одним типом акцій – прості акції.