Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний Зборів: 1.Обрання лічильної комісії. Вирішили:Обрати лічильну комісію у складі Бондаря Олега Володимировича та Кушнір Альони Василівни. 2 . Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Вирішили: Обрати головою загальних зборів акціонерів «МАУ» Бондаря Олега Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів «МАУ» – Кушнір Альону Василівну. 3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Звіт Виконавчого органу «МАУ» за 2012 рік взяти до уваги. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Звіт Наглядової ради «МАУ» за 2012 рік взяти до уваги. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. Вирішили: Питання п’яте порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік» не розглядати. 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Вирішили: Річну фінансову звітність «МАУ» за 2012 рік затвердити. 7. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами 2012 р. Вирішили: Здійснити розподіл прибутку «МАУ» за 2012 рік наступним чином: виплатити за привілейованими акціями – 2 045 грн. 52 коп., нерозподілений прибуток за 2012 рік спрямувати до Резервного Фонду.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.