Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "БДО"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20197074
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Юридична адреса: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Серова, 4. Фактична адреса: 02121, м.Київ, вул.Харківське шоссе, 201/203
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2868 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК У НАЦІОНАЛЬНУ КОМІСІЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Акціонерам АТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» Висновок щодо фінансової звітності Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності АТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (далі - Компанія), яка складається зі звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2013 року, звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (далі – П(С)БО) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та пояснювальних приміток до фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих помилок фінансової звітності внаслідок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єктів господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки • Компанія не нараховує амортизацію на права на експлуатацію повітряних маршрутів, що, на нашу думку, не відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №8 “Нематеріальні активи”. На нашу думку, права на експлуатацію повітряних маршрутів мають амортизуватись протягом дії ексклюзивного права на використання даних маршрутів. Виходячи з розрахунку амортизації за лінійним методом, протягом терміну гарантованої ексклюзивності, балансова вартість прав на експлуатацію повітряних маршрутів станом на 31 грудня 2013 та 2012 року має бути зменшена на 62 178 тисяч гривень, вплив на чистий прибуток 2013 та 2012 року дорівнює нулю, а нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2013 та 2012 року має бути зменшений на 62 178 тисяч гривень. • Ми не змогли отримати достатніх аудиторських доказів щодо повноти інформації про пов’язані сторони Компанії і, як наслідок, щодо повноти розкриття залишків та операцій з пов’язаними сторонами в Примітці 17 до неконсолідованої фінансової звітності , як вимагається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін”. Умовно-позитивний висновок На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у розділі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", зазначена вище фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2013 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки, звертаємо Вашу увагу на той факт, що на даний момент Україна знаходиться в затяжній політичній та економічній кризі, вплив якої на спроможність Компаніїа безперервно існувати у майбутньому оцінити достовірно неможливо. Поліпшення ситуації в країні залежатиме від сукупності економічних й правових заходів, які запроваджуються урядом України. Дана фінансова звітність не включає коригування, які могли б мати місце, якби Компанія не змогла продовжувати свою діяльність у майбутньому. Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів Цей висновок підготовлено відповідно вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про страхування», Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів»), Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, зареєстрованого в Мінюсті України 23.01.2007 р., Вимогам до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, зареєстрованого в Мінюсті України 28.11.2011 р. 1. На нашу думку інформація за видами активів Компанії станом на 31 грудня 2013 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до П(С)БО. 2. На нашу думку інформація про зобов’язання Компанії станом на 31 грудня 2013 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до П(С)БО. 3. На нашу думку інформація про власний капітал Компанії станом на 31 грудня 2013 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до П(С)БО. 4. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2013 року, сплачений у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до МСФЗ та вимог чинного законодавства, наведено достовірно. 5.На нашу думку, інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2013 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Компанії та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до П(С)БО. 6.Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, вартість чистих активів акціонерного товариства після закінчення другого та кожного наступного фінансового року має перевищувати суму статутного капіталу. Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Компанії становив 103 034 тисячі гривень, в той час як вартість чистих активів Компанії була від’ємною і становила 414 581 тисяч гривень. 7. На нашу думку, інформація, що розкривається Компанією та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2013 року, не містить суттєвих невідповідностей. 8. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії, що виконання Компанією значних правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, було здійснено відповідно вимогам чинного законодавства, у всіх суттєвих аспектах, наведено достовірно. 9. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Компанії, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління Компанії вимогам чинного законодавства України. Ми не встановили фактів викривлення твердження управлінського персоналу Компанії щодо відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, вимогам чинного законодавства. 10. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Компанії шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потрібують розкриття в даному аудиторському висновку. Інформація, що додатково вимагається Національної комісією з цінних паперів та фондового ринку 1. Основні відомості про аудиторську фірму Незалежна аудиторська фірма ТОВ "БДО". Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №2868 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 р. №109, продовжено до 22.12.2016 р. Згідно з рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 р. №244/4. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000963 видано згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.11.2009 р. №977. Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці: Балченко С.О. - сертифікат аудитора серії А №000046 від 04.01.1994 р., термін дії по 04.01.2019 р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 001763 від 30.12.2010 р., термін дії до 04.01.2019 р. Ніколаєнко О.М. - сертифікат аудитора серії А №004638 від 30.03.2001 р., термін дії по 30.03.2015 р. Юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Серова, 4. Фактична адреса: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, 10 поверх, тел/факс 393-26-91, bdo@bdo.ua 2. Основні відомості про Компанію Інформація про Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» Ідентифікаційний код Компанія 14348681. Юридична адреса: 01030, м. Київ, вул.Лисенка, 4.. Фактична адреса: 02121, м. Київ, вул.Харківське шосе, 201/203. Дата та номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб: 29.10.1992 № 1 074 105 0010 001656;. Дата первинної реєстрації: 29 жовтня 1992 року. АТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» — приватна українська авіакомпанія, що була заснована як державна компанія у 1992 році як дочірнє підприємство державної авіакомпанії «Авіалінії України»та повністю приватизована 2011 року. Базовим аеропортом АТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» є Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Основні напрямки Україна — Західна Європа, Україна-Близький Схід, Україна-СНД. Нова редакція Статуту АТ ««Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», була затверджена Протоколом Загальних зборів акціонерів» 2/2012 від 31 грудня 2012 року. Інша інформація Згідно Довідки Державного комітету статистики України №785700 від 04.02.2013 р. АТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» здійснює такі види діяльності за КВЕД: Код за КВЕД Вид діяльності 51.10 Пасажирський авіаційний транспорт 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 79.11 Діяльність туристичних агентств 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у 51.21 Вантажний авіаційний транспорт Компанія одержала ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності: Вид діяльності - Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом Номер ліцензії - АГ №505921 Дата надання - 27.06.2012 Державний орган, що видав - Державна авіаційна служба України Дата - З 27.06.2012 3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту Згідно з Договором №166/03А від 22.10.2014 р. ТОВ "БДО" провела аудиторську перевірку фінансових звітів Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», що включають звіт про фінансовий стан станом на 31.12.2013 р., звіт про сукупний дохід, про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за період, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності. Перевірка була проведена в строк з 22.11.2013 р. По 31.03.2014 р. Аудиторський висновок складено відповідно до вимог відповідно до «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, «Вимогам до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, та Міжнародних стандартів аудиту 700, 701. м.Київ, 21 квітня 2014 року Балченко С. О. Керуючий партнер ТОВ «БДО» Сертифікат аудитора № 000046, Серія А, виданий 01 січня 1994 року, чинний до 01 січня 2019 року Фірма "БДО " має свідоцтво № 2868 від 23 квітня 2002 року про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України.