Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Президент       Мірошников Юрій Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14348681
4. Місцезнаходження
01030м. Київвул. Лисенка, будинок 4
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 581-56-56(044) 230-88-66
6. Електронна поштова адреса
uia@flyUIA.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у ДПІВЦ "Відомості" НКЦПФР № 81   29.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.flyUIA.com в мережі Інтернет 22.05.2014
  (адреса сторінки)   (дата)