Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада Голова Ревізійної комісії
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Морська Ольга Вiталiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1976
Освіта** вища, Донецький нацiональний унiверситет, економiко-правовий факультет
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Асоцiацiя ФПТП " ДРФЦ ", директор з правових питань
Опис Призначено Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 28.02.2011 р.) згiдно приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 14 рокiв 6,5 мiсяцiв. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 15.07.1998-29.10.1999-юрисконсульт,ТОВ"Плюс"; 01.10.2000-29.08.2003-юрисконсульт, ТОВ Донецк-МагнаКо"; 01.09.2003-31.01.2005-юрисконсульт, ТОВ "Востокинвестпром "; 01.04.2005-31.05.2012 - нач. Юр. вiддiлу, директор з правових питань, Асоціація «ФПТП «ДРФЦ» ; з 01.06.2012 - до теперішнього часу - директор з правових питань, ПАТ «ЦЗФ «КОМСОМОЛЬСЬКА» код ЄДРПОУ 24820699, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Лiвобережна, буд. 66; крім того на даний час вона є членом наглядових рад ПАТ «ЦЗФ «УЗЛІВСЬКА» код ЄДРПОУ 30399369, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Знатна, буд. 41; ПАТ «ГЗФ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» код ЄДРПОУ 32131749, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Торез, смт Пелагіївка, вул. Баумана, буд. 17; ПАТ «ЦЗФ «Україна» код ЄДРПОУ 38033446, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Селидове, м. Українськ, вул. Октябрьська, буд. 1; ПАТ «ЦЗФ «РОСІЯ» код ЄДРПОУ 37339327, розташованого за адресою: Донецька обл., Красноармійський район, село Михайлівка, вул. Степова, буд. 49. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається з членiв ревкомiсiї та очолює її. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ наведенi у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю 1. Ревiзiйна комiсiя має право: 1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 2-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати надання пояснень Генерального директора та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 2. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Генеральному директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; 3) доповiдати Зборам та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Наглядову раду та Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 3. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у Зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Генеральному директору, Наглядовiй радi, Зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода як головi ревiзiйної комiсiї, в тому числi у натуральнiй формi, у 2012 роцi не виплачувалась.

Посада Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степура Денис Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1983
Освіта** вища, Донецький нацiональний унiверситет, економiко-правовий факультет.
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Асоцiацiя ФПТП " ДРФЦ ", начальник юридичного вiддiлу
Опис Призначено Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 28.02.2011 р.) згiдно приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 7 рокiв 2 мiсяцi. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1. 01.10.2005 -31.05.2006-юрисконсульт, ТОВ "ВЕСПРОМ", 2.01.06.2006-31.05.2012 - юрисконсульт, нач. Юр. вiддiлу, Асоціація «ФПТП «ДРФЦ» ; 3.01.06.2012- до теперішнього часу - нач. Юр. вiддiлу, ПАТ «ЦЗФ «КОМСОМОЛЬСЬКА» код ЄДРПОУ 24820699, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Лiвобережна, буд. 66. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ наведенi у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю 1. Ревiзiйна комiсiя має право: 1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 2-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати надання пояснень Генерального директора та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 2. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Генеральному директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; 3) доповiдати Зборам та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Наглядову раду та Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 3. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у Зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Генеральному директору, Наглядовiй радi, Зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода як члену ревiзiйної комiсiї, в тому числi у натуральнiй формi, у 2012 роцi не виплачувалась.

Посада Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коленкiна Лiлiя Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1938
Освіта** середнє-спецiальна, Єнакiївський гiрничий технiкум.
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЦЗФ КАЛIНIНСЬКА", економiст з працi
Опис Призначено Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 28.02.2011 р.) згiдно приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства володiє - 3000 шт, що складає 0,0194% Статутного фонду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1. 31.07.1956-07.05.1964-маляр, iнженер ПТО, БУ №4 треста Артемшахтострой; 2. 02.09.1964-09.11.2012 -ст. iнженер, провiдний iнженер, економiст з працi, ПАТ "ЦЗФ КАЛIНIНСЬКА"; 3. 10.11.2012-по теперішній час - пенсіонер. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ наведенi у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю 1. Ревiзiйна комiсiя має право: 1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 2-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати надання пояснень Генерального директора та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 2. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Генеральному директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; 3) доповiдати Зборам та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Наглядову раду та Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 3. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у Зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Генеральному директору, Наглядовiй радi, Зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода як члену ревiзiйної комiсiї, в тому числi у натуральнiй формi, у 2012 роцi не виплачувалась.

Посада Генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сiвцов Сергiй Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ 600371 13.10.1998 Київським РВ ДМУ УМВС України у Донецькiй обл.
Рік народження** 1964
Освіта** Донецький полiтехнiчний iнститут, факультет Технологiя i комплексна механiзацiя пiдземної розробки корисних копалин, гiрничiй iнженер
Стаж керівної роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП Селiдiввугiлля, комерцiйний директор
Опис Наглядовою радою ПАТ «ЦЗФ «КАЛІНІНСЬКА» прийняте рішення про продовження терміну дії контракту терміном на 5 (п’ять) років (протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.06.2012 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 роки 3 мiсяця. Попереднi посади та роботодавцi: - з 21.06.2007 по теперешнiй час Генеральний директор ПАТ "ЦЗФ "КАЛІНІНСЬКА"; 15.07.2006 - 15.06.2007 - комерцiйний директор ДП "Селiдiввугiлля"; 07.11.2005 - 14.07.2006 - директор з якостi i реалiзацiї готової продукцiї ДП "Селiдiввугiлля"; 04.10.2004 - 04.11.2005 - Генеральний директор ТОВ НТПК "ТехноIнМаш"; 21.10.2003 - 01.10.2004 - Голова правлiння ВАТ "Точмаш"; 28.12.2002 - 20.10.2003 - директор з реалiзацiї, маркетингу та ЗЕД ВАТ "Точмаш"; 28.02.2002 - 27.12.2002 - керiвник вiддiлу реалiзацiї ВАТ "Точмаш" Професiйний досвiд здобувався на практицi по мiрi професiйного росту. Працював: пiдземним горноробочим очисного забоя, пiдземним горним майстром, керiвником служби охорони працi, пов’язаної з пiдземними роботами, мл. науковим спiвробiтником вiддiлу дослiджень удосконалення вентиляцiї шахт та iн Генеральний директор Товариства без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами та громадянами, вирiшує питання дiяльностi пiдприємства в межах та порядку, визначених "Положенням про виконавчий орган". Генеральний директор виконує такi функцiї й обов'язки щодо органiзацiї та забезпечення дiяльностi товариства: виконує рiшення Вищого органу товариства; виконує рiшення наглядової ради товариства; органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивної технологiї; органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань, що взятi товариством; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства; органiзовує реалiзацiю (збут) продукцiї, виробленої товариством, у тому числi робiт та послуг; налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi товариства; забезпечує товариство квалiфiкованими кадрами; органiзовує впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi в товариствi; створює для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi умови для роботи в товариствi; органiзовує виконання екологiчних програм; виконує iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi товариства, якщо це передбачено дiючим законодавством; органiзовує збереження й ефективне використання майна та прибутку товариства, а також державного майна, що не ввiйшло до статутного фонду товариства. За виконання викладених обов"язкiв та повноважень у звiтному роцi Посадова особа отримала винагороди від емітента згідно зі штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Максименко Ольга Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1967
Освіта** вища: Донецький нацiональний унiверситет, економiка пiдприємства
Стаж керівної роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЦЗФ КАЛIНIНСЬКА", заст. головного бухгалтера
Опис Призначення посадової особи виконано на пiдставi наказу № 179к вiд 29.08.2011 р. При цьому звiльнено Франкову Валентину Iванiвну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Загальний стаж роботи 25 років. Попереднiй досвiд: 1. 01.07.1996-10.10.2003 - ведучiй бухгалтер ш-ти "Комсомолець" ВО "Артемвугiлля"; 2. 14.10.2003-04.12.2005 - заст. Головного бухгалтера ДП "Артемвугiлля"; 3. 05.12.2005-26.05.2010 - в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер СП "Шахта iм. М.I. Калiнiна" ДП "Артемвугiлля"; 4. 27.05.2010-29.04.2011 - економiст ТОВ "Донбасвуглерозробка"; 5. 04.05.2011-14.06.2011 - головний бухгалтер ПАТ "Мостобуд"; 6. 15.06.2011- по теперішній час - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ПАТ "ЦЗФ КАЛIНIНСЬКА". Як ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР має: забезпечувати дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання в установленi термiни фiнансової звiтностi. Здiйснювати контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Визначати, формулювати, планувати, здiйснювати i координувати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. Здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, установленням посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Здiйснювати економiчний аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат. Уживати заходiв щодо запобiгання нестачам, незаконному витрачанню коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушенням фiнансового та господарського законодавства. Вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової та касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, дотримання законностi списання з облiку дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформленням та здаванням їх згiдно з установленим порядком до архiву. Надавати методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Керувати працiвниками бухгалтерiї пiдприємства. Дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку. Дотримуватися правил технiки безпеки при роботi з оргтехнiкою, протипожежних заходiв безпеки. Забезпечувати конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть пiдприємства. ПОВНОВАЖЕННЯ: У межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи. Дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти його iнтереси у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями. Вимагати i одержувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв. Вносити на розгляд директора пропозицiї щодо вдосконалення роботи вiддiлу: призначення, перемiщення, звiльнення працiвникiв бухгалтерiї, про їх заохочення або накладення на них стягнень, у тому числi матерiальних; змiни посадових i робочих iнструкцiй працiвникiв бухгалтерiї та iнших вiддiлiв пiдприємства. Приймати рiшення щодо забезпечення працiвникiв засобами працi для виконання ними службових обов'язкiв. Вносити пропозицiї щодо вдосконалення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, змiни структури управлiння пiдприємством при змiнi матерiально вiдповiдальних осiб. Вимагати вiд керiвництва пiдприємства сприяння у виконаннi посадових обов'язкiв та прав. За виконання викладених обов"язкiв та повноважень у звiтному роцi Посадова особа отримала винагороди від емітента згідно зі штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бєляков Вiталiй Олегович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1965
Освіта** вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, металургiйний факультет
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Асоціація «ФПТП «ДРФЦ», президент .
Опис Призначено Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 28.02.2011 р.) згiдно приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 20 рокiв 5 мiсяцiв. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 02.08.1992-16.01.1996 - начальник охорони, командир, стрелок спец ВОХР; 17.01.1996-31.08.2000 - iнженер вiддiлу МТС; 01.10.2000-01.04.2002 - заст.директора; 01.04.2002-01.02.2003 - заст.директора; 03.07.2006-02.01.2007 - техн.директор; 01.10.2007-05.03.2009 - фiн.директор; 03.08.2009 – 31.05.2012. - нач. Вiддiлу внутрішнього аудиту, президент , Асоціація «ФПТП «ДРФЦ»; 01.06.2012.- до теперішнього часу виконуючий обов’язки Генерального директора ПАТ «ЦЗФ «КОМСОМОЛЬСЬКА», код ЄДРПОУ 24820699, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Лiвобережна, буд. 66. Крім того на даний час він є Директором ТОВ «СТК», код ЄДРПОУ 31875877, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Димитров, вул. Шосейна, буд. 2-Л, головою наглядових рад ПАТ «ЦЗФ «УЗЛІВСЬКА» код ЄДРПОУ 30399369, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Знатна, буд. 41; ПАТ «ГЗФ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» код ЄДРПОУ 32131749, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Торез, смт Пелагіївка, вул. Баумана, буд. 17; ПАТ «ЦЗФ «Україна» код ЄДРПОУ 38033446, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Селидове, м. Українськ, вул. Октябрьська, буд. 1; ПАТ «ЦЗФ «РОСІЯ» код ЄДРПОУ 37339327, розташованого за адресою: Донецька обл., Красноармійський район, село Михайлівка, вул. Степова, буд. 49. Голова Наглядової ради є робочим органом Наглядової ради. Згiдно Положення Голова Наглядової ради: 1) вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; 2) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 3) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 4) органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; 5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Вiдповiдно до умов Договору, який регулює вiдносини мiж Товариством та членом Наглядової ради, щодо здiйснення повноважень члена Наглядової ради Товариства, член Наглядової ради зобов'язується здiйснювати дiяльнiсть по виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства, якi визначенi Законом про АТ, iншими нормативними актами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства та цим Договором, а Товариство зобов'язується сприяти виконанню членом Наглядової ради своїх обов'язкiв. Посада члена Наглядової ради Товариства не є основним мiсцем роботи члена Наглядової ради Товариства. Договiр з членом Наглядової ради є безоплатним, але у разi коли матерiальне становище Товариства є задовiльним, допускаються єдино разовi грошовi виплати членам Наглядової ради з боку Товариства. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН 1.Член Наглядової ради має право: 1.1.Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства, з правом голосу по всiм питанням, вiднесеним до компетенцiї Наглядової ради; 1.2.Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. 1.3.Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 1.4.Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 2.Член Наглядової ради зобов'язаний: 2.1.Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2.2.Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2.3.Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 2.4.Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2.5.Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 2.6.Дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 2.7.Своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 3.Товариство має право: 3.1.Вимагати вiд члена Наглядової ради добросовiсного виконання своїх обов'язкiв в межах своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин, виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, та своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 3.2.Звернутися з позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагорода як Головi наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, у 2012 роцi не виплачувалась.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Еккерт Максим Валерiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1988
Освіта** вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, факультет енергомеханiки та автоматизацiї
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Асоцiацiя ФПТП "ДРФЦ", заступник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту
Опис Призначено Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 28.02.2011 р.) згiдно приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 01.09.2010 - 01.04.2011р. - менеджер; 02.04.2011- 15.11.2011 - заступник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту. Асоцiацiя ФПТП "ДРФЦ", з 01.11.2011 до теперішнього часу – заступник директора, ТОВ «СВАРОЖЕЧ». ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода як члену наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, у 2012 роцi не виплачувалась.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ольмезов Анатолiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1982
Освіта** вища, Донецький нацiональний унiверситет, економiчний факультет
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Асоцiацiя ФПТП " ДРФЦ ", директор з технічних питань та іновацій
Опис Призначено Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 28.02.2011 р.) згiдно приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 8 рокiв 5 мiсяцiв. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 02.08.2004-30.09.2005-спецiалiст; 10.04.2006-31.10.2011 - директор, економіст; 01.11.2011-31.05.2012 – директор з технічних питань та іновацій, Асоціація «ФПТП «ДРФЦ»; 01.06.2012.- до теперішнього часу директор з технічних питань та іновацій ПАТ «ЦЗФ «КОМСОМОЛЬСЬКА», код ЄДРПОУ 24820699, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Лiвобережна,66, крім того з 01.04.2011 до теперішнього часу генеральний директор ТОВ«Востокавтотранс». ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода як члену наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, у 2012 роцi не виплачувалась.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебедєв Микола Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1968
Освіта** вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, факультет розробки корисних копалин
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Асоцiацiя ФПТП " ДРФЦ ", віце-президент з виробничих питань
Опис Призначено Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 19 вiд 14.10.2011 р.) замiсть Iлюхiна С.Г., якого звiльнено за власним бажанням. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1) гiрничий майстер, iнженер 1 категорiї - 2 роки; 2) головний механiк, iнженер - 2 роки; 3) генеральний директор - 5 рокiв; 4) технiчний директор, перший заступник генерального директора - 3 роки; 5) заступник генерального директора, перший заступник генерального директора, начальник вiддiлу збагачення та якостi вугiлля - 3 роки; 6) 01.04.2011 -31.05.2012 - віце-президент з виробничих питань; 7) 01.06.2012 року до теперішнього часу заступник генерального директора з виробничих питань ПАТ «ЦЗФ «КОМСОМОЛЬСЬКА», код ЄДРПОУ 24820699, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Лiвобережна,66; крім того на даний час він є членом наглядових рад ПАТ «ЦЗФ «УЗЛІВСЬКА» код ЄДРПОУ 30399369, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Знатна, буд. 41; ПАТ «ГЗФ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» код ЄДРПОУ 32131749, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Торез, смт Пелагіївка, вул. Баумана, буд. 17; ПАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 38033446, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Селидове, м. Українськ, вул. Октябрьська, буд. 1; ПАТ «ЦЗФ «РОСІЯ» код ЄДРПОУ 37339327, розташованого за адресою: Донецька обл., Красноармійський район, село Михайлівка, вул. Степова, буд. 49. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода як члену наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, у 2012 роцi не виплачувалась.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Митько Iван Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1937
Освіта** вища, Харкiвський iнститут машинобудування, факультет автоматики та обчислювальної технiки
Стаж керівної роботи (років)** 40
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник головного управлiння вугiльного машинобудування та енергетичного забезпечення Мiнiстерства вугiльної промисловостi України
Опис Призначено Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 19 вiд 14.10.2011 р.) замiсть Мосейкова С.А., звiльненого за власним бажанням. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 43 роки. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1) майстер, старший майстер - 3 роки; 2) начальних цеху - 7 рокiв; 3) заступник головного iнженеру - 3 роки; 4) заступник управляючого трестом, головний iнженер тресту - 5 рокiв; 5) головний iнженер об’єднання - 5 рокiв; 6) заступник начальника енерго-механiчного вiддiлення - 14 рокiв; 7) начальник головного управлiння вугiльного машинобудування та енергетичного забезпечення - 6 рокiв. 8) на час призначення - по теперешнiй час - пенсiонер. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода як члену наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, у 2012 роцi не виплачувалась.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ткаченко Віктор Іванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1965
Освіта** вища, Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Асоцiацiя ФПТП " ДРФЦ ", директор з безпеки
Опис Призначено Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 20 вiд 27.04.2012 р.) згiдно приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1) служба в «Охорона внутрішніх справ» – 12.03.1988р.-16.11.1993р.; 2) завiдуючий гаражем – 17.11.1993р.-04.01.1997р.; 3) старший iнспектор – 02.04.2007р.-30.04.2009р.; 4) начальник безпеки – 05.10.2010р.-20.09.2011р.; 5) заступник генерального директора з координацiї, розвитку та безпеки – 26.09.2011р. – 15.12.2011р., 6) з 16.12.2011 р. по 01.06.2012р. - директор з безпеки, Асоцiацiя «ФПТП «ДРФЦ», 7) з 01.06.2012 року по теперiшнiй час директор з безпеки ПАТ «ЦЗФ «КОМСОМОЛЬСЬКА», код ЄДРПОУ 24820699, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Лiвобережна,66; крiм того на даний час вiн є членом наглядових рад ПАТ «ЦЗФ «УЗЛIВСЬКА» код ЄДРПОУ 30399369, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Горлiвка, вул. Знатна, буд. 41; ПАТ «ГЗФ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» код ЄДРПОУ 32131749, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Торез, смт Пелагiївка, вул. Баумана, буд. 17; ПАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 38033446, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Селидове, м. Українськ, вул. Октябрьська, буд. 1; ПАТ «ЦЗФ «РОСIЯ» код ЄДРПОУ 37339327, розташованого за адресою: Донецька обл., Красноармiйський район, село Михайлiвка, вул. Степова, буд. 49. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. На виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 20 вiд 27.04.2012 р.) "28" квітня 2012 р. з новим членом Наглядової ради укладено ДОГОВIР, який регулює вiдносини мiж Товариством та членом Наглядової ради, щодо здiйснення повноважень члена Наглядової ради Товариства. Винагорода як члену наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, у 2012 роцi не виплачувалась.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебедєв Володимир Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
Рік народження** 1937
Освіта** вища, Донецький індустріальний інститут, гірничій факультет
Стаж керівної роботи (років)** 51
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Асоцiацiя ФПТП "Донбасский расчетно-финансовий центр", технічний директор
Опис Призначено Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 20 вiд 27.04.2012 р.) згiдно приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: гірничий майстер, начальник відділення, заступник головного інженера, головний інженер, начальник управління, директор шахтоуправління – 15 років; заступник начальника, старший інженер, головний інженер, технічний директор виробничого управління – 6 років; директор шахти – 11 років; начальник головного управління – 6 років; заступник генерального директора - 8 років; технічний директор – 4 роки; 01.04.2011 р.-31.05.2012 - технічний директор, Асоціація «ФПТП «ДРФЦ»; 01.06.2012- до теперішнього часу - технічний директор, ПАТ «ЦЗФ «КОМСОМОЛЬСЬКА», код ЄДРПОУ 24820699, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Лiвобережна, буд. 66. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. На виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 20 вiд 27.04.2012 р.) "28" квітня 2012 р. з новим членом Наглядової ради укладено ДОГОВIР, який регулює вiдносини мiж Товариством та членом Наглядової ради, щодо здiйснення повноважень члена Наглядової ради Товариства. Винагорода як члену наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, у 2012 роцi не виплачувалась.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.