Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова Правлiння Волков Андрiй Вiкторович КЕ 700986 17.06.1997 Суворiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння - заступник Директора з корпоративного бiзнесу Соломiєнко Тамара Iванiвна СН 223459 23.06.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння - Директор з правових питань Половко Сергiй Миколайович СН 611373 21.10.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння Салоїд Володимир Якович СН 782757 20.03.1998 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння - Директор з корпоративного бiзнесу Березовський Євген Наумович 45 08 220025 28.06.2006 ВВС "Ростокiно" м. Москва, Росiйська Федерацiя 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння - Директор з управлiння персоналом Стрекаль Тетяна Володимирiвна СН 217597 04.07.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння - Директор з управлiння ризиками Колечко Дмитро Володимирович СО 048582 25.12.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння - директор блоку "Казначейство та ринки капiталу" Бобишев Андрiй Олександрович 45 04 491794 18.07.2003 Вiддiлом мiлiцiї району "Пiвнiчний" м. Москва, Росiйська Федерацiя 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння - Директор Операцiйного блоку Лук'янчук Олена Петрiвна ВМ 247543 04.12.1996 Богуньским РВ УМВС України в Житомирськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння - Фiнансовий директор Малинська Олена Олександрiвна РО 418714 22.03.2007 орган 1UKR 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Гладченко Любов Борисiвна СН 682543 05.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Голова Спостережної Ради Косогов Андрiй Миколайович д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня 0 0 0 0 0 0
Заступник Голови Спостережної Ради - Президент Луканов Олександр Костянтинович 45 07 192264 05.08.2004 Паспортно-вiзовим вiддiленням ВВС Басманського району УВС ЦАО м. Москви 0 0 0 0 0 0
Член Спостережної Ради Карiмов Iльдар Альфредович д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня 0 0 0 0 0 0
Член Спостережної Ради Фенiвес Алларiх д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня 0 0 0 0 0 0
Член Спостережної Ради Хальперiн Фiлiп Макс д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня 0 0 0 0 0 0
Член Спостережної Ради Назарьян Павло д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня 0 0 0 0 0 0
Член Спостережної Ради Кажмеровськi Томаш д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Смiрнов Данила Федорович д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння - Директор Департаменту з пiдтримки iнформацiйних банкiвських систем Висоцький Олег Федорович СО 457295 31.08.2000 Московським РУ ГУ МВС України в м .Києвi 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.