Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Баланс на 31.12.2007 року

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Актив
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 386888 249578
2 Торгові цінні папери 5 0 13680
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 6 2659515 933810
4 Кошти в інших банках 7 0 0
5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 372118 64101
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 11179462 4763086
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 0 0
8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 0 2000
9 Інвестиційна нерухомість 12 309243 216080
10 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 90663 23601
11 Відстрочений податковий актив 20857 2349
12 Гудвіл 13 42453 16027
13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 0 0
14 Інші фінансові активи 15 15061199 6284312
15 Інші активи 16 6345890 2902544
16 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 17 5245943 2665550
17 Усього активів 0 1766
Зобов'язання
18 Кошти банків 18 963790 72872
19 Кошти клієнтів 19 128594 35288
20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 41169 36912
21 Інші залучені кошти 21 776684 75615
22 Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 13502070 5790547
23 Відстрочені податкові зобов’язання 1370000 360000
24 Резерви за зобов’язаннями 22 0 0
25 Інші фінансові зобов'язання 23 0 0
26 Інші зобов'язання 24 6 6
27 Субординований борг 25 23471 5239
28 Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 17 121605 110288
29 Усього зобов'язань 0 15
Власний капітал
30 Статутний капітал 26 44047 18217
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1559129 493765
32 Резервні та інші фонди банку 27 15061199 6284312
33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку
34 Частка меншості
35 Усього власного капіталу та частка меншості
36 Усього пасивів


Примітки Примiтки 2-17 є невiд'ємною частиною звiту "Баланс" та розшифровують вiдповiднi його рядки. Данi рядку 30 звiту "Баланс" вiдповiдають аналогiчним даним у рядку 19 Звiту про фiнансовi результати, рядку 1 Звiту про рух грошових коштiв, наведенi у колонцi 10 Звiту про власний капiтал. Данi рядкiв 23-30 звiту "Баланс" вiдповiдають аналогiчним даним Звiту про власний капiтал. Данi рядку 11 звiту "Баланс" вiдповiдають аналогiчним даним у рядку 1 таблицi 26.3 примiтки 26. Данi рядку 20 звiту "Баланс" вiдповiдають аналогiчним даним у рядку 2 таблицi 26.3 примiтки 26. Данi рядку 31 звiту "Баланс" за 2007 рiк вiдповiдають аналогiчним даним у рядку 20 Звiту про власний капiтал та аналогiчним даним у рядку 32 таблицi 33.1 примiтки 33. Данi рядкiв 14, 22 звiту "Баланс" вiдповiдають аналогiчним даним рядкiв 5, 10 таблицi 29.2 примiтки 29. Данi колонок 4, 5 звiту "Баланс" вiдповiдають аналогiчним даним примiток 31 та 32.
Прізвище та ініціали виконавця, телефон Головкова С.Г., (044) 490-46-22
Керівник А.В. Волков
Головний бухгалтер Л.Б. ГладченкоЗвіт про фінансові результати за 2007 рік

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 507554 153200
1.1 Процентні доходи 28 1158651 358852
1.2 Процентні витрати 28 651097 205652
2 Комісійні доходи 29 289698 103189
3 Комісійні витрати 29 43983 11265
4 Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
5 Результат від операцій з хеджування 40 0 0
6 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 34000 20999
7 Результат від торгівлі іноземною валютою 875235 288653
8 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 7, 8 104979 43159
9 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 18, 19 234933 99536
10 Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості 0 0
11 Результат від переоцінки іноземної валюти 75762 33118
12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 459561 112840
13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 384119 81433
14 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 0 0
15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 75442 31407
16 Резерви за зобов’язаннями 22, 38 31395 13190
17 Інші операційні доходи 30 44047 18217
18 Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 18, 19 0 0
19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 44047 18217
20 Дохід від участі в капіталі 11 0 0
21 Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
22 Витрати на податок на прибуток 32
23 Прибуток/(збиток) після оподаткування
24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 33
25 Чистий прибуток/(збиток)
26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи:
26.1 Материнського банку
26.2 Частки меншості
27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34
28 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34, 35


Примітки Примiтки 19-28 є невiд'ємною частиною Звiту про фiнансовi результати та розшифровують вiдповiднi його рядки. Данi рядку 19 Звiту про фiнансовi результати вiдповiдають аналогiчним даним у рядку 30 звiту "Баланс", рядку 1 Звiту про рух грошових коштiв, наведенi у колонцi 10 Звiту про власний капiтал. Данi рядку 16 Звiту про фiнансовi результати вiдповiдають аналогiчним даним у рядку 3 таблицi 26.1 примiтки 26. Данi рядкiв Звiту про фiнансовi результати вiдповiдають аналогiчним даним iнших звiтiв та примiток. Данi колонок 4, 5 Звiту про фiнансовi результати вiдповiдають аналогiчним даним таблицi 29.1 примiтки 29.
Прізвище виконавця, номер телефону Головкова С.Г., (044) 490-46-22
Керівник А.В. Волков
Головний бухгалтер Л.Б. Гладченко


Звіт про рух грошових коштів за 2007 рік
(прямий метод)

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Грошові кошти від операційної діяльності:
1 Процентні доходи, що отримані 0 0
2 Процентні витрати, що сплачені 0 0
3 Комісійні доходи, що отримані 0 0
4 Комісійні витрати, що сплачені 0 0
5 Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами 0 0
6 Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами 0 0
7 Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою 0 0
8 Інші отримані операційні доходи 0 0
9 Витрати на утримання персоналу 0 0
10 Сплачені адміністративні та інші операційні витрати 0 0
11 Сплачений податок на прибуток 0 0
12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 0 0
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 0 0
16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам 0 0
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 0 0
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 0 0
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 0 0
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 0 0
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 0 0
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями 0 0
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання 0 0
24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) 0 0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
29 Придбання основних засобів 14 0 0
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
31 Дивіденди отримані 0 0
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 17 0 0
34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
38 Придбання нематеріальних активів 14
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17
40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти 21
42 Повернення інших залучених коштів 21
43 Отримання субординованого боргу 25
44 Погашення субординованого боргу 25
45 Емісія простих акцій 26
46 Емісія привілейованих акцій 26
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27
48 Викуп власних акцій 26
49 Продаж власних акцій 26
50 Дивіденди виплачені 26
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27
52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4


Примітки
Прізвище виконавця, номер телефону
Керівник А.В. Волков
Головний бухгалтер Л.Б. Гладченко


Звіт про рух грошових коштів за 2007 рік
(непрямий метод)

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Грошові кошти від операційної діяльності:
1 Чистий прибуток/(збиток) за рік 44047 18217
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:
2 Амортизація 93306 22974
3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами -67062 -7312
4 Нараховані доходи 23904 8816
5 Нараховані витрати 384119 81433
6 Торговельний результат 1556 516
7 Нарахований та відстрочений податок -6976 7652
8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій 51 -63
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії 0 0
10 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів -168 356
11 Інший рух коштів, що не є грошовим 60365 24738
12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань 533142 157327
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами -1945142 -404221
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки -6729509 -3317650
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках -83576 -46398
16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам 0 -14580
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 3443345 1903541
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 2580393 1872586
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків -1766 -27
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 379237 8615
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком -297875 -48238
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями -2654893 -46372
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання -2121751 110955
24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) 0 0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 2000 -2000
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 -106457 -47132
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 -104457 -49132
29 Придбання основних засобів 14 891593 54587
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 277649 0
31 Дивіденди отримані 1010000 233000
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 17 2179242 287587
34 Придбання асоційованих компаній 11 -46966 349410
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 603018 253607
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 556052 603017
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17
38 Придбання нематеріальних активів 14
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17
40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти 21
42 Повернення інших залучених коштів 21
43 Отримання субординованого боргу 25
44 Погашення субординованого боргу 25
45 Емісія звичайних акцій 26
46 Емісія привілейованих акцій 26
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27
48 Викуп власних акцій 26
49 Продаж власних акцій 26
50 Дивіденди виплачені 26
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27
52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4


Примітки Данi рядку 1 Звiту про рух грошових коштiв вiдповiдають аналогiчним даним у рядку 30 звiту "Баланс", рядку 19 Звiту про фiнансовi результати та у колонцi 10 Звiту про власний капiтал. Данi про амортизацiю необоротних активiв, якi зазначенi у рядку 4 Звiту про рух грошових коштiв, розкрито у примiтцi 9 (за 2007 рiк - таблиця 9.1 рядок 12 колонка 12 + таблиця 9.2 рядок 5 колонка 12; за 2006 рiк - таблиця 9.1.1 рядок 12 колонка 12 + таблиця 9.2.1 рядок 5 колонка 12 ), а також зазначенi за рядком 2 у примiтцi 23, за рядком 10.2 таблицi 29.1 примiтки 29.
Прізвище виконавця, номер телефону Головкова С.Г., (044) 490-46-22
Керівник А.В. Волков
Головний бухгалтер Л.Б. Гладченко


Звіт про власний капітал 2007 рік

Рядок Назва статті Примітки Належить акціонерам материнського банку Частка меншості Усього власного капіталу
статутний капітал резервні та інші фонди банку (примітка 27) нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Залишок на 1 січня попереднього року
2 Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти 3
3 Скоригований залишок на 1 січня попереднього року
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж:
4.1 Результат переоцінки до їх справедливої вартості 9
4.2 Продаж або втрати від зменшення корисності 9
5 Основні засоби та нематеріальні активи:
5.1 Результат переоцінки 14
5.2 Реалізований результат переоцінки 14
6 Результат переоцінки за операціями хеджування
7 Накопичені курсові різниці 27
8 Відстрочені податки 32
9 Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу
10 Прибуток/(збиток) за рік
11 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік
12 Емісія акцій 26
13 Власні акції, що викуплені в акціонерів:
13.1 Викуплені 26
13.2 Продаж 26
13.3 Анулювання 26
14 Об'єднання компаній 44
15 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 35
16 Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)
17 Скоригований залишок на початок звітного року
17.1 Коригування: Зміна облікової політики
17.2 Виправлення помилок
18 Цінні папери в портфелі банку на продаж:
18.1 Результат переоцінки до їх справедливої вартості 9
18.2 Продаж або втрати від зменшення корисності 9
19 Основні засоби та нематеріальні активи:
19.1 Результат переоцінки 14
19.2 Реалізований результат переоцінки 14
20 Результат переоцінки за операціями хеджування
21 Накопичені курсові різниці 27
22 Відстрочені податки 32
23 Чистий дохід/(збиток), що визначений безпосередньо у складі власного капіталу
24 Прибуток/(збиток) за рік
25 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік
26 Емісія акцій 26
27 Власні акції, що викуплені в акціонерів:
27.1 Викуплені 26
27.2 Продаж 26
27.3 Анулювання 26
28 Об'єднання компаній
29 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 35
30 Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року <Результат переоцінки/td>


Примітки
Прізвище виконавця, номер телефону
Керівник А.В. Волков
Головний бухгалтер Л.Б. Гладченко