Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волков Андрiй Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ 700986 17.06.1997 Суворiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
Рік народження** 1976
Освіта** Вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", виконуючий обов'язки Голови Правлiння
Опис Голова Правлiння керує роботою Правлiння i має право представляти Банк без довiреностi у вiдносинах з iншими банками, органами державної влади, управлiння, мiсцевого самоврядування, iншими фiзичними або юридичними особами, укладати i пiдписувати вiд iменi Банку будь-якi угоди, видавати довiреностi, вчиняти iншi юридичнi акти i розпоряджатися майном i коштами Банку з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та Положеннями про органи управлiння Банку.

Посада Член Правлiння - заступник Директора з корпоративного бiзнесу
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соломiєнко Тамара Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 223459 23.06.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1956
Освіта** Вища гуманiтарна, вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", начальник Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу
Опис Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Правлiння - Директор з правових питань
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Половко Сергiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 611373 21.10.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1976
Освіта** Вища юридична
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", начальник Юридичного управлiння
Опис Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Салоїд Володимир Якович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 782757 20.03.1998 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1954
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", заступник начальника вiддiлу монiторингу Служби економiчної безпеки
Опис Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Правлiння - Директор з корпоративного бiзнесу
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Березовський Євген Наумович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 08 220025 28.06.2006 ВВС "Ростокiно" м. Москва, Росiйська Федерацiя
Рік народження** 1974
Освіта** Вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", Директор з розвитку бiзнесу Блоку "Корпоративний Бiзнес", старший Вiце-Президент
Опис Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Правлiння - Директор з управлiння персоналом
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрекаль Тетяна Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 217597 04.07.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1968
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "ВАТ-Прилуки", менеджер вiддiлу управлiння персоналом
Опис Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Правлiння - Директор з управлiння ризиками
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Колечко Дмитро Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 048582 25.12.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", начальник Управлiння ризиками
Опис Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Правлiння - директор блоку "Казначейство та ринки капiталу"
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бобишев Андрiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 04 491794 18.07.2003 Вiддiлом мiлiцiї району "Пiвнiчний" м. Москва, Росiйська Федерацiя
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", начальник вiддiлу з управлiння ринковими ризиками Управлiння ризиками
Опис Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння - Директор Операцiйного блоку
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лук'янчук Олена Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 247543 04.12.1996 Богуньским РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", Директор Департаменту операцiйних технологiй
Опис Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння - Фiнансовий директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малинська Олена Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи РО 418714 22.03.2007 орган 1UKR
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", Заступник Голови Правлiння
Опис Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього обов'язкiв.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гладченко Любов Борисiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 682543 05.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1961
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", начальник Управлiння обслуговування клiєнтiв
Опис Головний бухгалтер Банку вiдповiдає за органiзацiю контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються банком; складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; пiдготовку пропозицiй стосовно планових показникiв дiяльностi Банку; вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку в межах своєї компетенцiї.

Посада Голова Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Косогов Андрiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 1961
Освіта** Вища технiчна
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя), Перший заступник Голови Правлiння
Опис Голова Спостережної Ради керує роботою Ради, що включає в себе головування на засiданнях Ради (крiм заочних); здiйснення контролю за виконанням рiшень Ради; здiйснення iнших функцiй, необхiдних для органiзацiї дiяльностi Ради у межах її повноважень

Посада Заступник Голови Спостережної Ради - Президент Банку
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луканов Олександр Костянтинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 07 192264 05.08.2004 Паспортно-вiзовим вiддiленням ВВС Басманського району УВС ЦАО м. Москви
Рік народження** 1962
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя), Заступник Голови Правлiння
Опис Заступник Голови Спостережної Ради - Президент Банку тимчасово виконує обов'язки Голови Ради у випадку неможливостi виконання останнiм свох обов'язкiв (крiм випадкiв його знаходження у вiдпустцi, вiдрядження або через хворобу). Заступник Голови Спостережної Ради - Президент Банку призначається на її засiданнi з числа членiв Ради за поданням Голови Ради. Повноваження Заступника Голови Ради визначаються Радою.

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карiмов Iльдар Альфредович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 1961
Освіта** Вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя), Заступник Голови Правлiння
Опис Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальних Зборiв, Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради вiдповiдає за виконнання своїх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фенiвес Алларiх
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 1945
Освіта** Вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Roland Berger St, партнер
Опис Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальних Зборiв, Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради вiдповiдає за виконнання своїх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хальперiн Фiлiп Макс
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 1951
Освіта** Вища економiчна, вища технiчна
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Refco Overseas Ltd, Головний ризик-менеджер
Опис Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальних Зборiв, Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради вiдповiдає за виконнання своїх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назарьян Павло
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 1972
Освіта** Вища технiчна, вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Alfa Capital Investments, Директор
Опис Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальних Зборiв, Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради вiдповiдає за виконнання своїх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв.

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кажмеровськi Томаш
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 1967
Освіта** Вища юридична
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнтелiго Файненшиал Сервiс, Польща, Керiвник Пластикового Центру та Департаменту продаж
Опис Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальих Зборiв, Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях Ради; сприняти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради вiдповiдає за виконнання своїх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв.

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смiрнов Данила Федорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.2008 iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 1969
Освіта** Вища технiчна, вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя), начальник управлiння внутрiшнього аудиту
Опис Ревiзiйна комiсiя контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або Спостережнiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.

Посада Член Правлiння - Директор Департаменту з пiдтримки iнформацiйних банкiвських систем
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Висоцький Олег Федорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 457295 31.08.2000 Московським РУ ГУ МВС України в м .Києвi
Рік народження** 1962
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Альфа-Банк", начальник Управлiння по iнформацiйним технологiям
Опис Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього обов'язкiв.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.