Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Волков А.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2008
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2007 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Організаційно-правова форма емітента
Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23494714
Місцезнаходження емітента
м.Київ Шевченкiвський р-н 01025 м. Київ вул. Десятинна, буд. 4/6
Міжміський код, телефон та факс емітента
044 490-46-00 044 490-46-01
Електронна поштова адреса емітента
-
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2008
(дата)
Річна інформація опублікована у № 81(335) Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку   25.04.2008
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)