Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний 2007 рiк середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв склала 3053 осiб; зовнiшнiх сумiсникiв - 47 осiб; працюючих за цивiльно-правовими договорами i трудовими угодами - 25 осiб. Фонд оплати заробiтної плати за 2007 рiк склав 193 000 тис. грн., що вказує на збiльшення у порiвняннi з 2006 роком на 107 356 тис. грн. У емiтента iснує кадрова програма, направлена на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв емiтента операцiйним потребам емiтента, яка грунтується на наступних засадах: - кожен працiвник емiтента має право та одночасно повинен шукати можливостi для власного професiйного розвитку - емiтент iнвестує кошти насамперед на розвиток тих навичок, якi необхiднi для здiйснення стратегiї бiзнесу - працiвник, який пройшов навчання/пiдвищення квалiфiкацiї, вiдповiдає за своєчасне розповсюдження мiж колегами iнформацiї, отриманої пiд час навчання. Пiсля проведення навчання виконується оцiнка ефективностi вiдвiданого семiнару, курсiв i т.д. на основi заповнення на протязi тижня працiвником анкети зворотнього зв'язку, яка аналiзується спiвробiтниками вiддiлу по розвитку персоналу. На протязi двох мiсяцiв пiсля проведення заходу з пiдвищення квалiфiкацiї також проводиться оцiнка якостi навчання за допомогою наступних iнструментiв: зворотнiй зв'язок, доповiдь тренера, тест, бесiда, аналiз/зрiз роботи.