Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 203252 267549 23262 151504 226514 419053
будівлі та споруди 155889 170620 0 0 155889 170620
машини та обладнання 19384 46905 74 61 19458 46966
транспортні засоби 248 1109 0 0 248 1109
інші 27731 48915 23188 151443 50919 200358
2. Невиробничого призначення: 122 251 0 0 122 251
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 122 251 0 0 122 251
Усього 203374 267800 23262 151504 226636 419304
Опис Пояснення:Термiн корисного використання основних засобiв та норми амортизацiї в розрiзi окремих об"єктiв затвердженi наказом Голови Правлiння Банку. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Знос власних основних засобiв на кiнець 2007р. становить 54016 тис.грн., що складає 16,8 % вiд їх балансової вартостi. Знос будiвлi складає 9,2%, машин та обладнання - 28,8%, транспорту- 15,5 %, iнших - 26,4 %. Первiсна вартiсть повнiстю з амортизованих основних засобiв складає 15980 тис.грн. Основнi засоби в якостi застави не передавалися. Основних засобiв, що не використовуються, або вилучених з експлуатацiї для продажу немає. Банком наданi в оперативний лiзинг службовi примiщення, якi оцiнено по первiснiй вартостi. Також Банк використовує окремi основнi засоби на правах оперативного лiзингу. В 2007 роцi, згiдно висновку незалежного експерта, була проведена дооцiнка будiвлi, земельної дiлянки по адресу вул.Десятиннiй 4/6 та трансформаторної станцiї по вул. Володимирська,9 , що призвело до суттєвого збiльшення їх вартостi.