Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Асоцiацiя українських банкiв 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15
Опис Асоцiацiя українських банкiв створена в 1990 роцi як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя. АУБ об'єднує дiючi в Українi комерцiйнi банки та представляє їх системнi iнтереси у вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою, Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною податковою адмiнiстрацiєю, Верховним судом України, iншими державними та недержавними установами та органiзацiями. Призначення АУБ полягає у сприяннi розвитку банкiвської системи України. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.
 
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв 01601, м.Київ, вул.Воровського, 22, офiс 512
Опис Головними цiлями ПАРД є: сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж суб`єктами фондового ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi; iнформацiйна, методична i технiчна пiдтримка членiв ПАРД; здiйснення представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв асоцiацiї у державних органах та iнших установах, допомога цим органам i установам в розробцi законопроектiв i проектiв нормативних актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв; розробка i впровадження у дiяльнiсть членiв ПАРД єдиних норм, стандартiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; утвердження взаємної довiри, надiйностi, порядностi та дiлового партнерства у взаємовiдносинах як безпосередньо мiж членами ПАРД, так i мiж реєстраторами i депозитарiями (зберiгачами) та їх партнерами (емiтентами, власниками цiнних паперiв (депонентами), номiнальними утримувачами, державними органами тощо); впровадження системи посередництва i вирiшення спорiв, що можуть виникати мiж членами ПАРД або мiж її членами i третiми особами; вивчення i розповсюдження передового мiжнародного досвiду в галузi дiяльностi реєстраторiв i депозитарiїв, налагодження мiжнародного спiвробiтництва; сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму персоналу, що здiйснює реєстраторську та депозитарну дiяльнiсть. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.
 
Український Кредитно-Банкiвський Союз 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2
Опис Асоцiацiю "Український Кредитно-Банкiвський Союз" (далi по тексту - Кредитно-Банкiвський Союз) створено з метою сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою. Кредитно-Банкiвський Союз продовжує дiяльнiсть Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" пiсля змiни її найменування, згiдно з рiшенням Загальних Зборiв Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" (протокол № б/н вiд 12.05.2005 р.), i є її правонаступником. Емiтент являється дiючим членом Союзу на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.
 
Українська нацiональна iпотечна асоцiацiя 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3
Опис Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя об'єднує 27 органiзацiй, що активно працюють на ринках фiнансiв та нерухомостi. УНIА представляє понад 85% українського iпотечного сектору за обсягом виданих кредитiв. Метою створення i дiяльностi Асоцiацiї є сприяння всебiчному розвитку iпотечних вiдносин, масовому поширенню по всiй територiї України iпотечного фiнансування суб'єктiв економiчних вiдносин. УНIА є членом Європейської Iпотечної Федерацiї. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.
 
Асоцiацiя розвитку бiзнесу 03134. м. Київ, вул. Трублаїнi, 38А
Опис Метою дiяльностi асоцiацiї є надання зарубiжним та вiтчизняним клiєнтам маркетингових послуг по всiй Українi на основi використання мережевих методiв взаємодiї та забезпечення єдиних стандартiв обслуговування, якi вiдповiдають вимогам замовникiв. Асоцiацiя надає клiєнтам передовi досягнення своїх участникiв з рiзних напрямкiв навчання та пiдбору персоналу, консалтингу, iнформацiйного обслуговування. Асоцiацiя займається видавництвом полiграфiчної продукцiї, електронних каталогiв та мультимедiйних посiбникiв на CD-ROM, пiдтримує в мережi INTERNET електронну вiтрину продукцiїї українських пiдприємств - wwww.rada.com.ua, а також веде маркетинговi кампанiї проекту "Україна сьогоднi: пропозицiї дiлового спiвробiтництва". Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.
 
Перша фондова торгiвельно-iнформацiйна система 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
Опис Асоцiацiя ПФТС є саморегулiвною органiзацiєю (СРО) професiйних учасникiв фондового ринку України, що дiє на пiдставi вiдповiдного свiдоцтва ДКЦПФР про реєстрацiю СРО. Фондова бiржа ПФТС є найбiльшою фондовою бiржею України, яка дiє на пiдставi вiдповiдної лiцензiї ДКЦПФР та пiдтримує роботу нацiональної електронної системи торгiвлi цiнними паперами у режимi <реального часу>. Всi члени ПФТС знаходяться в єдиному правовому полi як українського законодавства з фондового ринку, так i внутрiшнiх правил та положень Асоцiацiї. Це означає, що, окрiм державного регулювання, члени ПФТС погодились додатково взяти на себе зобов'язання, якi б гарантували чеснi та справедливi правила гри на ринку (це зобов'язання дотримуватися правил та положень, якi розробляються та впроваджуються самими учасниками ринку - членами СРО). Емiтент являється дiючим членом ПФТС на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.
 
Європейська Бiзнес Асоцiацiя 04070, м. Київ, Андрiївський узвiз, 1А
Опис Європейська Бiзнес Асоцiацiя - органiзацiя, що об'єднує понад 700 європейських та мiжнародних компанiй, якi працюють на Українi, була створена в 1999 роцi. Iнiцiатором створення Європейської Бiзнес Асоцiацiї була Європейська Комiсiя, яка зацiкавлена в пiдтримцi європейського бiзнесу на Українi та налагодженнi двостороннiх зв'язкiв Україна-ЄС. Беручи до уваги прiоритети України щодо iнтеграцiї в Європейський Союз, основною метою дiяльностi Асоцiацiї є налагодження стосункiв європейського бiзнесу з представниками влади в Українi для спiвпрацi щодо створення сприятливих умов ведення бiзнесу та залучення прямих iноземних iнвестицiй в економiку України. На сьогоднi Асоцiацiя пропонує своїм членам: колективний захист iнтересiв у центральних та мiсцевих органах державного управлiння України, в iноземних та мiжнародних органiзацiях; регулярну iнформацiйну пiдтримку; можливiсть брати участь у процесi прийняття рiшень на рiвнi Європейського Союзу; можливостi спiлкування та розважальнi заходи. Асоцiацiя дiє як незалежна установа, пiдзвiтна своїм членам. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.
 
Представництво Американської Торгiвельної Палати в Українi 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Опис Американська Торгiвельна Палата сприяє залученню на ринок України iноземних iнвесторiв, якi користуються консультацiями Американської Торгiвельної Палатi з метою отримання необхiдної iнформацiї та знаходять у дiловому свiтi контакти, якi є необхiдними для втiлення стратегiчних бiзнес-планiв. Американська Торгiвельна Палата в Українi представляє iнтереси малих, середнiх та крупних мiжнародних iнвесторiв. Враховуючи те, що Членство в Американськiй Торгiвельнiй Палатi є вiдкритим, Палата представляє iнтереси всього iноземного iнвестицiйного суспiльства, яке дiє в Українi. Емiтент являється дiючим членом Представництва на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.
 
Український союз промисловцiв i пiдприємцiв 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34
Опис Український союз промисловцiв i пiдприємцiв - всеукраїнська громадська органiзацiя, що була створена 15 рокiв тому з метою захисту економiчних та соцiальних iнтересiв суб`єктiв господарювання, координацiї їх дiй у сферi економiчних та соцiально-трудових вiдносин. Основними завданнями УСПП є сприяння розвитку соцiально спрямованої ринкової економiки, консолiдацiї промисловцiв i пiдприємцiв та їх об'єднань з метою посилення впливу на формування соцiально-економiчної полiтики, спiвробiтництво з органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, iншими об'єднаннями громадян, а також пропагування iдей розвитку вiтчизняного ринку товарiв i послуг. Емiтент являється дiючим членом Союзу на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.
 
Асоцiацiя "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв СВiФТ "УкрСВiФТ"" 04053, м. Київ. вул. Обсерваторна, 21А
Опис Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року. Реєстрацiя юридичної особи в формi Асоцiацiї УкрСВIФТ вiдбулася в червнi 2004 року. Асоцiацiя об'єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Головним органом Асоцiацiї є Загальнi збори членiв. Керування дiяльностi Асоцiацiєю вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до якої входять представники членiв та користувачiв СВIФТ на Українi. Поточна дiяльнiсть Асоцiацiї здiйснюється Виконавчою дирекцiєю УкрСВIФТ. Членами асоцiацiї на сьогоднiшнiй день є 49 українських фiнансових установ. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.
 
ЗАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" 04070, м. Київ. вул. Межигiрська, 1
Опис Постiйно дiючий центр по проведенню на територiї України операцiй з купiвлi та продажу iноземної валюти уповноваженими комерцiйними банками, цiнних паперiв, номiнованих у валютi. Емiтент являється дiючим членом УМВБ на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий.