Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Банк динамiчно розвивається. Для надання послуг бiльш широким колам контрагентiв та населенню Банком збiльшена регiональна мережа вiддiлень по всiй територiї України. Структура Банку органiзована таким чином, щоб забезпечити здiйснення всього перелiку банкiвських операцiї. Станом на кiнець звiтного року Банк має у своїй мережi 39 вiддiлень, у тому числi 7 вiддiлень у м. Києвi. У 2008 роцi Банк має намiр розширити свою мережу ще на 90 вiддiлень, якi будуть вiдкритi у рiзних регiонах України. З метою представництва, захисту iнтересiв Банку, надання зацiкавленим особам необхiдної iнформацiї про дiяльнiсть Банку, сприяння у встановленнi кореспондентських та iнших вiдносин у 2006 роцi було вiдкрито Представництва Банку у м. Мiнськ у Республiцi Бiлорусь та у м. Москва у Росiйськiй Федерацiї. У звiтному роцi Банк продовжував розширення клiєнтської бази, яка складається в основному з найбiльших пiдприємств України, що входять у рейтинг "Топ-100" найкращих компанiй України, а також з малих та середнiх пiдприємств, фiзичних осiб. За рахунок впровадження нових продуктiв споживчого кредитування населення значно зрiс обсяг операцiй з фiзичними особами, а впровадження програм кредитування малого та середнього бiзнесу призвело до збiльшення обсягу операцiй пiдприємств цього сектору. Протягом 2007 року щомiсячно спостерiгалась пiдвищена бiзнес-активнiсть суб'єктiв господарювання та населення. Як результат за пiдсумками року Банк отримав 44 047 тис. грн. прибутку. Iз розширенням клiєнтської бази значно збiльшився об'єм залучених коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб, який у 2007 роцi склав 5 245 943 тис. грн., тобто на 2 580 393 тис. грн., бiльше нiж у попередньому роцi, що свiдчить про ще бiльше зростання довiри до Банку. Модифiкацiя кредитних продуктiв для населення та надання кредитiв найбiльшим пiдприємствам України суттєво збiльшила портфель кредитiв Банку, якi надаються юридичним та фiзичним особам, - вiн вирiс на 6 416 376 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм роком i склав 11 179 462 тис. грн. У звiтному роцi збiльшився об'єм цiнних паперiв власного боргу на 890 918 тис. грн. за рахунок власної емiсiї облiгацiй Банку. Банк у звiтному роцi не проводив злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення банку.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До системи Банку на кiнець звiтного року входять Головний офiс, який знаходиться у м. Києвi, по вул. Десятинна, 4/6, та вiдокремленi структурнi пiдроздiли - 39 вiддiлень, якi забезпечують його дiяльнiсть, а саме: № п/п Повна назва Адреса м. Київ 1 Вiддiлення "Саксаганське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк 01025, м. Київ, вул. Саксаганського, 24 2 Вiддiлення "Київський Центр Автокредитування" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 04073, м /Київ, пр. Московський, 9, прим. "P" 3 Вiддiлення "Київське №1" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 02002, м. Київ, вул. Р.Окiпної, 4А 4 Вiддiлення "Київське №2" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119. 5 Вiддiлення "Київське №6" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 01004, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 28 6 Вiддiлення "Київське №3" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 02140, м. Київ, вул. Княжий затон/Григоренка, 2/30 7 Вiддiлення "Київське №7" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 04111, м. Київ, вул. Щербакова, 42 м. Днiпропетровськ i Днiпропетровська область 8 Вiддiлення "Днiпропетровське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Глiнки, 7 9 Вiддiлення "Днiпропетровське №1" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 49030, м. Днiпропетровськ вул. К.Маркса, 49 10 Вiддiлення "Днiпродзержинське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 51931, Днiпропетровська область,м. Днiпродзержинськ, пр. Ленiна, 46 11 Вiддiлення "Криворiзьке" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 50050, Днiпропетровська область,м. Кривий Рiг, вул. XXII Партз'їзду, 2, прим. 183 12 Вiддiлення "Криворiзьке №1" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 50050, Днiпропетровська область, м Кривий Рiг, пр.Металургiв,21А м. Донецьк i Донецька область 13 Вiддiлення "Донецьке" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 83050, м. Донецьк,пр. Б.Хмельницького, 92 14 Вiддiлення "Марiупольське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 87500, Донецька область,м. Марiуполь, вул.Ленiна,87А 15 Вiддiлення "Донецьке №1" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 83000, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 12 16 Вiддiлення "Донецьке №2" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 121 м. Запорiжжя 17 Вiддiлення "Запорiзьке" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 69001, м. Запорiжжя, б-р Шевченко, 14 м. Iвано-Франкiвськ 18 Вiддiлення "Iвано-Франкiвське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 76000, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Незалежностi, 67 19 Вiддiлення "Iвано-Франкiвське №1" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 76000, м. Iвано-Франкiвськ, площа Ринок, 14 м. Кiровоград 20 Вiддiлення "Кiровоградське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 25006, м. Кiровоград, вул. Ленiна, 46А м. Львiв 21 Вiддiлення "Львiвське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 79006, м. Львiв, пл.Ринок,26 22 Вiддiлення "Львiвське №1" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 79007, м. Львiв, пр.Свободи,19/21 м. Луганськ 23 Вiддiлення "Луганське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" м. Луганськ, вул.16-та лiнiя,42 м. Миколаїв 24 Вiддiлення "Миколаївське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 54030, м. Миколаїв, вул. Адмiрала Макарова,40 25 Вiддiлення "Миколаївське №1" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 54030, м. Миколаїв, вул.Спаська,52/2 м. Одеса та Одеська область 26 Вiддiлення "Одеське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 65026, м. Одеса, вул.Катерининська,11 27 Вiддiлення "Овiдiопольське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 67806, СМТ Авангард, вул.Базова,12 м. Полтава i Полтавська область 28 Вiддiлення "Полтавське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 36000, м. Полтава, вул. Куйбишева, 19. 29 Вiддiлення "Кременчуцьке" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ленiна, буд. 8/18. м. Рiвне 30 Вiддiлення "Рiвненське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 33000, м. Рiвне, вул. Соборна, 10А м. Севастополь 31 Вiддiлення "Севастопольське №1" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 99011, м. Севастополь, вул. Генерала Петрова, 6 32 Вiддiлення "Севастопольське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 99011, м. Севастополь, вул. Велика Морська, 5 м. Суми 33 Вiддiлення "Сумське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 40011, м. Суми, пр. Шевченка, 18 м. Харкiв 34 Вiддiлення "Харкiвське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 61003, м. Харкiв, пл. Р.Люксембург, 2 35 Вiддiлення "Харкiвське №1" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 61000, м. Харкiв, вул. Полтавський Шлях, 14 36 Вiддiлення "Харкiвське №2" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 63800, м. Харкiв, вул. Академiка Павлова, 165В м. Хмельницький 37 Вiддiлення "Хмельницьке" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 29000, м. Хмельницький, вул.Шевченка,11 м. Чернiгiв 38 Вiддiлення "Чернiгiвське" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 14000, м. Чернiгiв, вул. Гетьмана Полуботка, 22 м. Чернiвцi 39 Вiддiлення "Чернiвецьке" Закритого акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 58000, м. Чернiвцi, вул. Стасюка, 22 З метою представництва, захисту iнтересiв Банку, надання зацiкавленим особам необхiдної iнформацiї про дiяльнiсть Банку, сприяння у встановленнi кореспондентських та iнших вiдносин у 2006 роцi було вiдкрито Представництва Банку у м. Мiнськ у Республiцi Бiлорусь та у м. Москва у Росiйськiй Федерацiї.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій За звiтний перiод Банк не отримував будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основними фундаментальними принципами бухгалтерського облiку (згiдно мiжнародних стандартiв - МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки") є безперервнiсть, нарахування та послiдовнiсть (постiйнiсть). У 2007 роцi складання фiнансової звiтностi Банку базувалось на наступних принципах: Повне висвiтлення - всi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв, фiнансова звiтнiсть мiстить iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею. Превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутi та економiчного змiсту, а не за юридичною формою. Автономнiсть - активи та зобов'язання Банку вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань власникiв цього Банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Банку. Актив - це ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, призведе до отримання економiчних вигiд у майбутньому, а також право контролю яких закрiплено за Банком i дають дохiд Банку або можуть бути обмiнянi на iнший об'єкт, який у свою чергу буде давати дохiд Банку. Зобов'язання - це заборгованiсть, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди. Обачнiсть - метод оцiнки, вiдповiдно до якого активи (доходи) не завищуватимуться, а зобов'язання (витрати) - не занижуватимуться. Фiнансовi звiти складаються за принципом обачностi, iз врахуванням невизначеностi, яка супроводжує багато подiй та операцiй, таких як погашення сумнiвної дебiторської заборгованостi, вартiсть активiв на продаж, термiн використання основних засобiв, тощо. Активи i доходи не повиннi бути переоцiненi, а зобов'язання та витрати - недооцiненi з метою виключення можливостi переходу фiнансових ризикiв до наступних звiтних перiодiв навiть у випадках, коли це може викликати збитки за поточний звiтний перiод. Цей принцип передбачає видiлення на окремих рахунках сумнiвних активiв та створення резервiв пiд їх знецiнення на покриття втрат за сумнiвною заборгованiстю. Безперервнiсть - оцiнка активiв Банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому без суттєвого скорочення її масштабiв та не має намiру лiквiдуватися. Нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - вiдображення в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi доходiв i витрат пiд час їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв та порiвняння доходiв звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв, з метою визначення фiнансового результату звiтного перiоду. Облiк доходiв та витрат проводиться по наступних принципах: - доходи та витрати облiковуються у перiодi, до якого вони належать; - отриманi доходи, якi належать до майбутнiх перiодiв, облiковуються як вiдстроченi доходи; - здiйсненi витрати та платежi, якi належать до майбутнiх перiодiв, облiковуються як вiдстроченi витрати. Послiдовнiсть - постiйно iз року в рiк Банком застосовується обрана ним облiкова полiтика. Змiна облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового об?рунтування i розкриття у фiнансових звiтах. Облiкова полiтика Банку у 2007 роцi за правилом послiдовностi, визначеним Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", зберiгала всi принципи i методи оцiнки статей балансу та ведення бухгалтерського облiку, визначенi Положенням про облiкову полiтику ЗАТ "Альфа-Банк" на 2006 рiк. Iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату. Облiкова полiтика Банку щодо бухгалтерського облiку та звiтностi ?рунтується на загальних принципах, зокрема: Достовiрнiсть - iнформацiя є достовiрною, коли вона вiльна вiд суттєвих помилок, упередженостi та вiдображає дiйсний стан справ. Нейтральнiсть - iнформацiя, вiдображена у звiтностi Банку має бути нейтральною, тобто вiльною вiд упередженостi. Дата операцiї - вiдображення операцiй у бухгалтерському облiку в момент здiйснення цих операцiй, тобто в момент пiдписання угоди i переходу прав на активи або виникнення зобов'язання незалежно вiд дати перерахування коштiв. Крiм дати операцiї в облiковiй полiтицi використовується: Дата валютування - це дата обумовлена угодою зарахування коштiв, коли вони переходять у розпорядження утримувача. Дата розрахунку - це дата фактичного проведення розрахунку, в результатi якого Банк сплачує або отримує кошти. Окреме вiдображення активiв та зобов'язань - всi рахунки, за якими вiдображаються активи та зобов'язання, оцiнюються окремо i вiдображаються у розгорнутому виглядi. Усi рахунки у фiнансових звiтах є активними чи пасивними, за виключенням транзитних чи технiчних рахункiв. Прийнятнiсть вхiдного балансу - залишки за балансовими та позабалансовими рахунками на початок поточного звiтного перiоду вiдповiдають залишкам на кiнець попереднього звiтного перiоду. Вiдкритiсть та зрозумiлiсть - фiнансовi звiти мають бути якiсними, деталiзованими, вивiреними та зрозумiлими для користувачiв, уникаючи багатозначностi та правдиво вiдображаючи операцiї Банку. Суттєвiсть - у фiнансових звiтах вiдображається уся iстотна iнформацiя, корисна для прийняття рiшень керiвництвом Банку чи iнвесторами. Iнформацiя є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне вiдображення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансових звiтiв. Суттєвiсть залежить вiд обсягу статтi та помилки, допущенної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним вiдображенням операцiй. Суттєвiсть операцiй визначається за перiод з початку року до поточної звiтної дати. Суттєвою (як кiлькiсний критерiй) уважається сума, що становить один або бiльше одного вiдсотка вiдповiдної базової суми. Конфiденцiйнiсть - iнформацiя, вiдображена у звiтностi Банку, не повинна негативно впливати на його iнтереси, але має представляти весь обсяг iнформацiї, що вимагається чинним законодавством та МСБО. Основою облiкової полiтики Банку є розробленi i затвердженi керiвництвом Банку внутрiшнi Положення, Порядки та Iнструкцiї. Необхiдною умовою для визнання активiв i зобов'язань в балансi є оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi. Активи Банку включають: - казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї; - кредитнi операцiї; - операцiї з цiнними паперами; - дебiторська заборгованiсть; - основнi засоби та нематерiальнi активи; - господарськi матерiали. Зобов'язання Банку включають: - мiжбанкiвськi операцiї; - депозитнi операцiї; - операцiї з цiнними паперами; - кредиторська заборгованiсть; - кошти клiєнтiв. Порядок вiдображення бухгалтерського облiку активiв i зобов'язань та процедура їх переоцiнки здiйснюється в Банку вiдповiдно до нормативних актiв Нацiонального банку України та затверджених внутрiшнiх Положень, Порядкiв, Iнструкцiй. До зобов'язань також вiдноситься кредиторська заборгованiсть за нарахованими процентами та вiдстрочена дебiторська заборгованiсть за доходами, але не включаються доходи, прибуток за внутрiшньобанкiвськi розрахунки. Активи та зобов'язання оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку розумно з достатньою мiрою обережностi, щоб не переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу Банку на наступнi звiтнi перiоди. Активи та зобов'язання в бухгалтерському облiку вiдображаються прiорiтетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною або справедливою вартiстю). При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання. При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки. Наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю (в сумi фактично наданих (отриманих) коштiв, уключаючи комiсiйнi та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з цими операцiями) вiдповiдно як актив та зобов'язання i не пiдлягають взаємозалiку. На дату балансу кредити, вклади (депозити) оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час здiйснення амортизацiї дисконту (премiї) та нарахування процентiв. Наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю (в сумi фактично наданих (отриманих) коштiв, уключаючи комiсiйнi та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з цими операцiями) вiдповiдно як актив та зобов'язання i не пiдлягають взаємозалiку. Залученнi кошти на умовах субординованого боргу у виглядi позик, кредитiв, депозитiв юридичних осiб первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю (в сумi фактично наданих (отриманих) коштiв, уключаючи комiсiйнi та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з цими операцiями) вiдповiдно як актив та зобов'язання i не пiдлягають взаємозалiку. Придбанi цiннi папери (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi, iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї) первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв. Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних паперiв. Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням iнвестицiї, збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її придбання. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї вiдображаються на дату балансу за методом участi в капiталi. Iнвестицiї в дочiрнi компанiї в iндивiдуальнiй фiнансовiй звiтностi вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю. На дату балансу всi цiннi папери в портфелi банку на продаж i в торговому портфелi вiдображаються за справедливою вартiстю. Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, на дату балансу вiдображаються за собiвартiстю з урахуванням часткового списання внаслiдок зменшення корисностi. Цiннi папери в банку до погашення вiдображаються на дату балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. На дату балансу iнвестицiї, що не оформленi цiнними паперами, якi облiковуються в портфелi банку на продаж в бухгалтерському облiку вiдображаються за собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi. Цiннi папери, якi придбанi та/або зберiгаються за дорученням та за кошти клiєнтiв, а також цiннi папери, якi придбанi згiдно з договорами про довiрче управлiння, облiковуються за позабалансовими рахунками. Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв та нематерiального активу як активу їх подальший облiк здiйснюється iз застосуванням одного з двох методiв: - за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi; - за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Активи та зобов'язання не пiдлягають взаємозалiку, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної Аудиторської фiрми у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-аудит" за результатами аудиторської перевiрки Рiчної фiнансової звiтностi Закритого акцiонерного товариства "Альфа - Банк" станом на кiнець дня 31 грудня 2007 року № 284/1 31 березня 2008 року м. Київ Цей "Аудиторський висновок" адресується : - Керiвництву ЗАТ "Альфа - Банк" - Державнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Закритого акцiонерного товариства "Альфа - Банк" (далi - ЗАТ "Альфа - Банк", Банк) станом на кiнець дня 31 грудня 2007 року, а саме: Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, складених за станом на кiнець дня 31 грудня 2007 року, а також Примiток до звiтiв (далi - рiчна фiнансова звiтнiсть, фiнансовi звiти), якi додаються. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у фiнансових звiтах у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора. Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо достовiрностi зазначеної фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України (протокол № 122 вiд 18 квiтня 2003 р.). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Банку щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. На нашу думку, рiчна фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Банк станом на кiнець дня 31 грудня 2007 року та вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативно-правових актiв України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi банкiв України та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Рiчна фiнансова звiтнiсть банку станом на кiнець дня 31 грудня 2007 року справедливо та достовiрно вiдображає дiйсний фiнансовий стан Закритого акцiонерного товариства "Альфа - Банк" на дату її складання. Розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов'язаннями та власним капiталом Активи Банку станом на кiнець дня 31.12.2007р. становили 15 061 199 тис. грн. Зобов'язання Банку в сумi - 13 502 070 тис. грн. (89,65% вiд суми пасивiв). Види активiв, зобов'язань та їх розмiр наведенi у звiтi Банку "Баланс". Власний капiтал Банку станом на кiнець дня 31.12.2007р. складав 1 559 129 тис. грн. Вартiсть чистих активiв. Вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного 2007 року перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. Сплата статутного фонду Статутний капiтал Банку (внесений та зареєстрований) станом на кiнець дня 31.12.2007р. складав 1 370 000 тис. грн. Статутний капiтал станом на кiнець дня 31 грудня 2007 року сплачений повнiстю. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку. Чистий прибуток за результатами звiтного року склав 44 047 тис.грн. Фактiв, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нами не встановлено. Додаток: Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку. Генеральний директор Аудиторської фiрми ТОВ "Iнтер-аудит" Денисюк О.В. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рiшенням АПУ 26.01.06 р. №158) Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiд 01.02.07 р. Серiя АБ № 000020 Сертифiкат Нацiонального банку України на право здiйснення аудиту банкiв вiд 22.12.2004 року № 0000019 (продовжено рiшенням Комiтету з питань сертифiкацiї аудиторiв банкiв 15.01.07 р. №190). Свiдоцтво Нацiонального банку України на право здiйснення аудиту банкiв вiд 30.08.2007 року № 0000018.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Банк є унiверсальним банком. Дiяльнiсть Банку регулюється Банкiвською лiцензiєю на право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi частиною першою та пунктами 5-11 частини другої ст.47 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" за № 61 вiд 03.12.2001 р. та Дозволу на право здiйснення операцiй, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою ст.47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" за № 61-4 вiд 25.06.2007 року. На пiдставi банкiвської лiцензiї Банк має право здiйснювати наступнi банкiвськi операцiї: - Приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; - Вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; - Розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; - Надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; - Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг); - Лiзинг; - Послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду (майновий найм) сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; - Випуск, купiвля, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; - Випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; - Надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй. Операцiї, якi Банк має право здiйснювати на пiдставi отриманого письмового дозволу Нацiонального банку України: 1) Операцiї з валютними цiнностями: - Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; - Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв; - Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках. 2) Операцiї з цiнними паперами та iнвестицiї: - Емiсiя власних цiнних паперiв; - Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; - Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); - Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; 3) Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: - з iнструментами грошового ринку; - з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; - з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами. 4) Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами; 5) Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Ризики дiяльностi Банку виникають на основi як внутрiшнiх (ендогенних), так i зовнiшнiх (екзогенних) факторiв. Значна частина зовнiшнiх факторiв знаходиться поза межами контролю з боку Банку, а вiдтак Банк не може мати повної впевненостi щодо результатiв майбутнiх подiй та часу їх виникнення. В процесi аналiзу ризикiв Банк в обов'язковому порядку враховує можливiсть виникнення екстремальних обставин (стрес-сценарiй). Банком розробленi вiдповiднi нагальнi заходи у формi плану дiй на випадок кризових обставин, який регулярно оновлюється та тестується. Плани дiй, передбаченi у внутрiшнiх документах Банку, є невiд'ємною складовою частиною механiзмiв контролю ризикiв. В своїй дiяльностi Банк видiляє наступнi категорiї ризикiв: - кредитний ризик; - ризик лiквiдностi; - ризик змiни процентної ставки; - ринковий ризик - валютний ризик, - операцiйно-технологiчний ризик; - ризик репутацiї; - юридичний ризик; - стратегiчний ризик. Цi категорiї не є взаємовиключними; будь-який продукт або послуга може наражати Банк на декiлька ризикiв. Банк регулярно здiйснює аудит операцiйних процедур разом з оцiнкою операцiйних ризикiв, розробляє внутрiшнi рекомендацiї для їх зменшення. Оцiнка операцiйних ризикiв завжди проводиться при аналiзi нових продуктiв, внутрiшньобанкiвських регламентiв i операцiйних, платiжних i розрахункових процедур. Крiм того, Банк збирає й аналiзує iнформацiю, проводить розслiдування причин технологiчних збоїв, порушень лiмiтiв, операцiйних помилок, затримок у розрахунках i, за результатами аналiзу, приймає рiшення про удосконалення або замiну банкiвських технологiй. Для контроля за ризиками використовуються метод матрицi ризику та метод ключових iндикаторiв ризику, як за пiдроздiлам Банку, так i по всiм видам операцiї.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Основними придбаннями являються виходячи з груп основних засобiв: "земельнi дiлянки"- площею 0,526 га та вартiстю з урахуванням переоцiнки 24417 тисяч гривень; "будинки , споруди та передавальнi пристрої"- з урахуванням переоцiнки та проведених капiтальних iнвестицiй - 185248 тисяч гривень; "iншi необоротнi матерiальнi активи (капiтальнi iнвестицiї в арендованi примiщення) - 15187 тисяч гривень; "машини та обладнання"- 59725 тисяч гривень. Значних об"єктiв по вiдчуженню основних засобiв банк не проводив, крiм тих якi пiдлягали списанню в зв"язку з непридатнiстю для використання в банкiвськiй дiяльностi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Придбанi основнi засоби первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю (в суму придбаних основних засобiв включається цiна придбання, держмито, митний збiр, витрати на доставку та розвантаження, витрати на установку та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з цiєю операцiєю). Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта до робочого стану, не включаються до його первiсної вартостi. Банк у 2007 роцi застосовував норми корисного використання основних засобiв за такими групами : -група: будинки, споруди та передавальнi пристрої (система сигналiзацiї, пожежотушiння та охорони) - вiд 7 рокiв до 170 рокiв; -група: машини та обладнання - вiд 2 рокiв до10 рокiв; -група: iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 2 рокiв до 10 рокiв; -група: iншi основнi засоби - вiд 3 рокiв до 20 рокiв. -група: малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100 % вартостi. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт введено в експлуатацiю i закiнчується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкту. Норми амортизацiї розрахованi виходячи зi строку корисного використання основних засобiв. Норми та строки корисного використання основних засобiв затверджуються Головою Правлiння Банку. Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт введено в експлуатацiю i закiнчується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкту. Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд їх використання наприкiнцi кожного фiнансового року. При переглядi термiну корисного використання основних засобiв за звiтний перiод термiни не змiнювалися. У 2007 року Банком не змiнювався метод амортизацiї основних засобiв. В 2007 роцi проведена дооцiнка основних засобiв за групою будинки, споруди та передавальнi пристрої незалежним оцiнювачем ТОВ МЮК "Соломон груп". В оперативний лiзинг Банком наданi нежитловi примiщення, якi оцiненi по балансовiй вартостi. Банк отримав у фiнансовий лiзинг пять легкових автомобiлiв. Придбанi автомобiлi оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за вартiстю суми мiнiмальних орендних платежiв. У 2007 роцi Банком не надавалися основнi засобi у фiнансовий лiзинг. Банк не має активiв, якi наданi пiд заставу зобов`язань.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Можливi фактори ризику в господарськiй дiяльностi Банку - погiршення загальноекономiчної ситуацiї в Українi i на мiжнародних ринках свiту, змiни в господарському законодавствi, в т.ч. податковiй сферi, ризики, пов'язанi з форсмажорними обставинами.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 55,12грн Нараховано штрафнi санкц. по законодавству в сферi ВЕД зг. акту перев.СДПI №600/43-2/23494714 ВIД 11.07.07р., под. рiш.№0000694310 19.07.07г. 14 267,10грн Нарахованi штрафнi (фiнансовi) санкц. по податку на прибуток зг. акту перевiрки СДПI №600/43-2/23494714 вiд 11.07.07р.,под.рiш.№0000674310/0 вiд 19.07.07р. 8177,76 грн Вiднесено на витрати штраф за несвоєчасн.перерахув.збору за забрудн.навкол.природн.середовища зг.податк.повiд.-рiшення №0010111530/0 вiд 27.07.07 по Чернiговському вiддiленнi за несвооєчасне перерахування Банком клiєнтських платежiв 1709,58 грн Пеня за несвоєчасну оплату єдиного соцiального податку згiдно службової записки вiд 13.07.07 170,00 грн Штраф згiдно повiдомлення вiд 5 грудня 2007 року № 0016281531/0 по комунальному податку Львiвське вiддiлення. 680,00 грн Вiдн. на витрати штраф за поруш. валютного законодавства зг. постанов НБУ №10, 11 вiд 22.05.07. 850,00 грн Вiдн. на витрати штраф за несвоечасне подання адмiнiстративних данних за 4кв. 2006 зг. пост. ДКЦПФР вiд 16.07.07 №395-ДМ.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" здiйснюється за рахунок капiталу Банку, залучених коштiв вiд корпоративних клiєнтiв, фiзичних осiб та коштiв банкiв. При формуваннi своєї пасивної бази Банк придiляє велику увагу розвитку власної клiєнтської бази серед юридичних та фiзичних осiб. Також джерелами фiнансування є залучення коштiв на внутрiшньому та зовнiшньому мiжбанкiвському кредитному ринку, включаючи субординований борг . Полiтика по залученню коштiв в Банку затверджується Спостережною Радою Банку щорiчно. Оперативне управлiння здiйснює постiйно дiючий коллегiальний орган Банку- Комiтет з управлiння активами та пасивами. Постiйний контроль за станом ресурсної бази i виконання рiшень Комiтету з управлiння активами та пасивами здiйснює Казначейство Банку. Норматив адекватностi капiталу, встановлений Нацiональним Банком України, виконується повнiстю, порушень нормативiв протягом 2007 року не було.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Сума зобов'язань за укладеними договорами з купiвлi-продажу цiнних паперiв станом на 31 грудня 2007 року склала: по рахунку 9352 (активи до отримання) - 236 762 422,80 грн.; по рахунку 9362 (активи до вiдсилання) - 236 762 422,80 грн. Прибуток очiкується вiд проведення торгових операцiй з цiнними паперами та отримання вiдсоткiв за цiнними паперами, якi знаходяться в портфелi Банку.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У майбутньому Банк намагатиметься залучити нових клiєнтiв шляхом надання послуг по роздрiбному кредитуванню бiльшiй кiлькостi клiєнтiв завдяки розширенню дистрибуцiйної мережi та надання цим клiєнтам бiльш широкого спектру послуг за допомогою впровадження нових пiдходiв до обслуговування клiєнтiв. Банк i в подальшому придiлятиме увагу розвитку споживчого кредитування, включаючи персональнi кредити в розстрочку, автокредитування та iпотечнi кредити. Банк планує збiльшити обсяги iпотечного кредитування та автокредитування на Українi протягом 2008 року. Банк вiдкрив та й надалi планує розвивати мережу своїх вiддiлень та альтернативнi канали продажу для роздрiбних банкiвських продуктiв за допомогою служби пiдтримки клiєнтiв, такi як центри телефонного обслуговування (call-centre) та iншi системи управлiння вiдносинами з клiєнтами. Банк планує i надалi розвивати послугу роздрiбного Iнтернет - банкiнгу та мобiльного банкiнгу, таким чином, надаючи клiєнтам вiддалений доступ до їх рахункiв через мережу Iнтернет та короткi текстовi повiдомлення (SMS-банкiнг). В 2008 роцi Банк планує бiльш широко впроваджувати нову систему надання та обслуговування кредитних карток, що надасть клiєнтам можливiсть отримувати кредитнi кошти у зручний для них час та у зручних для них мiсцях, в тому числi у магазинах, банкоматах. Для зниження та перерозподiлу ризикiв Банком в 2008 роцi впроваджуватиметься програма сек'юритизацiї активiв, особливо кредитiв, якi наданi фiзичним особам, шляхом трансформацiї активiв Банку у цiннi папери для продажу iнвесторам. Банк емiтуватиме цiннi папери з прив'язкою до конкретних кредитiв, наданих Банком фiзичним особам, отримання доходiв за якими буде базою для виплати доходiв iнвесторам. Банк має на метi збiльшити частку роздрiбних депозитiв. На 2008 рiк розроблена довгострокова програма по розвитку нових депозитних продуктiв з рiзноманiтними строками залучення коштiв, вiдсотковими ставками, умовами внесення, поповнення та отримання депозитiв, що надасть можливiсть якнайбiльше задовольнити потреби клiєнтiв. Також персоналом банку надаються послуги з роз'яснення фiзичним особам умов кожного з видiв продуктiв та можливостi їх поєднання. Введення нових депозитних продуктiв покращить обслуговування, а також надасть можливiсть бiльш гнучко реагувати на потреби Банку у коштах та керувати лiквiднiстю. Банк має на метi подальший розвиток та поширення напрямку корпоративного кредитування шляхом спiвпрацi з великими пiдприємствами в провiдних галузях української економiки, таких як: транспортна галузь, машинобудування, металургiя, нафтова промисловiсть, а також хiмiчна та харчова промисловiсть. Банк намагається розширити базу корпоративних клiєнтiв шляхом подальшого розвитку та розширення спектру послуг, що надаються корпоративним клiєнтам. Це передбачає поширення послуг по ефективному управлiнню грошовими потоками (cash management) та розробку вдосконалених кредитних продуктiв, включаючи структуроване фiнансування, лiзинг та фiнансування торгiвлi. Банк планує розширити спектр послуг по комерцiйному кредитуванню для малих та середнiх пiдприємств для отримання доступу до великого ринку кредитування на Українi, що дозволить зменшити ризики у разi неповернення кредитiв. Для забезпечення стратегiчного розвитку, Банк планує диверсифiкувати фiнансовi джерела за допомогою, окрiм iнших шляхiв, збiльшення депозитiв вiд корпоративних клiєнтiв та фiзичних осiб та поширення використання iнших зовнiшнiх джерел фiнансування, в тому числi залучення коштiв вiд мiжнародних i iнших фiнансових органiзацiй, а також Державної iпотечної установи. Для пiдвищення та диверсифiкацiї частки Банку на внутрiшньому ринку клiєнтських депозитiв, Банк планує розширити спектр послуг, що надаються корпоративним клiєнтам та фiзичним особам, як це зазначено вище. Банк розраховує на подальшу значну пiдтримку з боку своїх акцiонерiв, особливо ABH Ukraine Limited. Банк також намагатиметься отримати фiнансування шляхом залучення субординованого боргу та двостороннiх кредитiв, а також шляхом випускiв облiгацiй внутрiшнiх позик та євро облiгацiй. Банк сприятиме розширенню клiєнтської бази, кредитного, iнвестицiйного та депозитного портфелiв шляхом розширення своєї мережi в промисловорозвинених та щiльно населених регiонах України. Банк має на метi вiдкриття власної мережi невеликих консультацiйних центрiв обслуговування клiєнтiв, якi також будуть спрямованi на розвиток корпоративного, середнього, малого та роздрiбного бiзнесу. Банк планує залучення роздрiбних клiєнтiв шляхом розширення мережi мiнi-вiддiлень та роздрiбних вiддiлень, що надають широкий спектр роздрiбних банкiвських послуг. Завдяки значним iнвестицiям у розвиток мережi вiддiлень, банк зможе стати ближчим до своїх клiєнтiв. Керiвництво Банку з усiєю вiдповiдальнiстю розумiє, що на першому етапi, розвиток мережi потребує значних вкладень, але в подальшому стане джерелом залучення нових клiєнтiв, що в майбутньому надасть можливiсть отримувати додатковi прибутки. Банк планує й надалi встановлювати додатковi банкомати та мережу POS-термiналiв. Банк планує пiдвищити обсяг операцiй на внутрiшнiх ринках капiталу шляхом випуску облiгацiй для українських компанiй. Керiвництво вважає, що ринок внутрiшнiх корпоративних облiгацiй на Українi й надалi розвиватиметься, а участь Банку у випусках цiнних паперiв сприятиме просуванню Банку на ринку. Операцiї на українських фондових ринках разом з пропозицiєю нових банкiвських продуктiв, таких як управлiння грошовими потоками (cash management), дозволить банку диверсифiкувати свої доходи та збiльшити невiдсотковий дохiд.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік За звiтний перiод Банк не проводив дослiджень та розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 1. Судова iнстанцiя: Господарський суд м. Києва. Строк розгляду справи: 30.06.2006р. (дата винесення рiшення Господарським судом м. Києва) Предмет: Позов Банку про стягнення заборгованостi в розмiрi 634 508,97 долл. США i 13 168,06 грн. за договором про вiдкриття кредитних лiнiй. Сторони: позивач - ЗАТ "Альфа-Банк", вiдповiдач - ВАТ "Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат", ТОВ "Корсар-98", ТОВ "Торговий дiм "Жидачiвський паперовий комбiнат", ВАТ "Iзмаїльський целюлозно-картонний комбiнат" Iснуючий стан справи: Ухвалою Вищого господарського суду України вiд 30.01.2007 постанова Київського апеляцiйного господарського суду вiд 03.10.2006 вiдмiнена, рiшення господарського суду I iнстанцiї залишено без змiн. Ухвалою Верховного Суду України вiд 05.04.07 - вiдповiдачам вiдмовлено у касацiйному провадженнi. 2. Судова iнстанцiя: Господарський суд м. Києва. Строк розгляду справи: 02.11.2006 ухвалою господарського суду м. Києва порушена справа. Предмет: Позов Банку про стягнення заборгованостi в розмiрi 159 491,72 дол. США за договорами про вiдкриття кредитних лiнiй. Сторони: позивач - ЗАТ "Альфа-Банк", вiдповiдач - ВАТ "Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат", ТОВ "Корсар-98", ТОВ "Торговий дiм "Жидачiвський паперовий комбiнат", ВАТ "Iзмаїльський целюлозно-картонний комбiнат" Iснуючий стан справи: Постанова Вищого господарського суду України вiд 19.11.07 року - Постанова Київського апеляцiйного господарського суду 08.08.07 вiдмiнена, рiшення господарського суду вiд 20.06.07 залишено у силi, а саме - стягнути 52 148, 04 доларiв США вiдсоткiв за користування кредитом, 105 752,82 доларiв США - пенi за прострочення повернення кредиту, сплата держмита, а також iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу, в частинi спору за 4 444,74 доларiв США пенi за прострочення сплати вiдсоткiв вiдправлено на новий розгляд в господарському судi м. Києва. 3. Судова iнстанцiя: Господарський суд Харкiвської областi Строк розгляду справи: 21.12.2006р. (дата винесення рiшення Господарським судом Харкiвської областi). Предмет: про стягнення заборгованостi в розмiрi 5 282 700,99 доларiв США за договором про вiдкриття кредитної лiнiї. Сторони: позивач - ЗАТ "Альфа-Банк", вiдповiдач - Харкiвське державне авiацiйне орденiв Жовтневої Революцiї та Червоного Трудового Прапору виробниче пiдприємство. Iснуючий стан справи: ухвалою вiд 12.11.2007 року господарського суду Харкiвської областi затверджена мирова угода сторiн, справа завершена. 4. Судова iнстанцiя: Господарський суд Харкiвської областi Строк розгляду справи: 02.03.2007р. (дата винесення рiшення Господарським судом Харкiвської областi). Предмет: про стягнення заборгованостi в розмiрi 7 169 053,63 доларiв США за договором про вiдкриття кредитної лiнiї. Сторони: позивач - ЗАТ "Альфа-Банк", вiдповiдач - Харкiвське державне авiацiйне орденiв Жовтневої Революцiї та Червоного Трудового Прапору виробниче пiдприємство. Iснуючий стан справи: ухвалою вiд 20.12.2007 року господарського суду Харкiвської областi затверджена мирова угода сторiн. 5. Судова iнстанцiя: Господарський суд Миколаївської областi Строк розгляду справи: 26.05.2006 (дата винесення рiшення господарським судом Миколаївської областi) Предмет: про стягнення заборгованостi в розмiрi 3 182 257 грн. за договором купiвлi-продажу цiнних паперiв. Сторони: позивач - АКБ "Форум", вiдповiдач - ТОВ "Агропродукт", ВАТ "Агроекспорт", ЗАТ "Альфа-Банк" Iснуючий стан справи: постановою Вищого господарського суду України вiд 05.12.07р. касацiйна скарга Банку задоволена, АКБ "Форум" вiдмовлено в позовi в частинi вимог до Банку. 6. Судова iнстанцiя: Господарський суд Миколаївської областi Строк розгляду справи: 27.06.2007 (дата винесення рiшення господарським судом Миколаївської областi). Предмет: про стягнення заборгованостi в розмiрi 2 504 050,63 євро за договором про вiдкриття кредитної лiнiї. Сторони: позивач - ЗАТ "Альфа-Банк". Вiдповiдач - ЗАТ "Миколаївський суднобудiвний завод "Наваль". Iснуючий стан справи: 24.07.07р. Одеським апеляцiйним господарським судом апеляцiйна скарга ЗАТ "МСЗ "Наваль" залишена без розгляду. Рiшення господарського суду Миколаївської областi вiд 27.06.07р. про задоволення позову Банку залишено без змiн. 7. Судова iнстанцiя: Господарський суд м. Києва Строк розгляду справи: 06.12.07 (дата прийняття рiшення господарським судом м. Києва) Сторони справи: позивач - ЗАТ "Альфа-Банк", вiдповiдач - ВАТ "Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат", ТОВ "Корсар-98", ТОВ "Торговий дiм "Жидачiвський паперовий комбiнат", ВАТ "Iзмаїльський целюлозно-картонний комбiнат" Предмет: про стягнення заборгованостi за договором про вiдкриття кредитної лiнiї в сумi 90 124,25 доларiв США Iснуючий стан справи: 24.03.08р. Київським апеляцiйним господарським судом вимоги Банку визнанi, рiшення господарського суду м. Києва вiд 06.12.07р. - вiдмiнено. 8. Судова iнстанцiя: Господарський суд Луганської областi Строк розгляду справи: 26.12.07 (дата прийняття ухвали господарського суду Луганської областi) Сторони справи: позивач - ЗАТ "Альфа-Банк", вiдповiдач - ТОВ "Архстрой" Предмет: стягнення 51 945,60 грн. надлишково сплачених коштiв за договором будiвельного пiдряду Iснуючий стан справи: справа призупинена до отримання судом будiвельно-технiчної експертизи робiт, виконаних за договором будiвельного пiдряду 9. Судова iнстанцiя: Господарський суд м. Києва Строк розгляду справи: 27.09.07 (дата прийняття ухвали Господарського суду м. Києва) Сторони справи: позивач - ТОВ "Кобо", вiдповiдач - ЗАТ "Альфа-Банк" Предмет: стягнення заборгованостi за договором доручення 7030 грн. Iснуючий стан справи: у вiдповiдностi до ухвали Господарського суду м. Києва вiд 27.09.07р. позов залишений без розгляду 10. Судова iнстанцiя: Шевченкiвський районний суд м. Києва Сторони справи: позивач - ЗАТ "Альфа-Банк", вiдповiдач - громадянин України Лагунов В.I. Предмет: визнання недiйсним кредитного договору Iснуючий стан справи: позов залишений без розгляду за заявою позивача 11. Судова iнстанцiя: Пролетарський суд м. Донецьк Сторони: позивач - ЗАТ "Альфа-Банк", вiдповiдач - громадянин України Жукова М.В. Предмет: про стягнення матерiальної шкоди в сумi 33 091,97 грн. Iснуючий стан справи: засiдання суду призначене на 07.02.08р. 12. Судова iнстанцiя: Шевченкiвський суд м. Запорiжжя Сторони: позивач - громадянин України Ляшко I.А, вiдповiдач - громадянин України Лаврухiн В.П., ЗАТ "Альфа-Банк" Предмет: змiна боржника за кредитним договором Iснуючий стан справи: в задоволеннi вимог позову вiдмовлено судом 13. Судова iнстанцiя: Ленiнський районний суд м. Харкова Сторони: позивач - громадянин України Картинник А.А., вiдповiдач - ЗАТ "Альфа-Банк" Предмет: про визнання недiйсним кредитного договору Iснуючий стан справи: справа передана за договiрною пiдсуднiстю в Шевченкiвський суд м. Києва, до розгляду не призначена. 14. Судова iнстанцiя: Ленiнський районний суд м. Харкова Сторони: позивач - громадянин України Картинник А.А., вiдповiдач - ЗАТ "Альфа-Банк" Предмет: про визнання недiйсним пункту кредитного договору Iснуючий стан справи: заявлене клопотання вiдповiдачем про передачу справи за територiальною пiдсуднiстю в Шевченкiвський суд м. Києва 15. Судова iнстанцiя: Шевченкiвський суд м. Києва Сторони: позивач - громадянин України Маковей Ю.В., вiдповiдач - ЗАТ "Альфа-Банк" Предмет: вiдмiна рiшення Банку про нарахування штрафiв в розмiрi 300 грн. и комiсiї за управлiння кредитом в розмiрi 13 грн. Вiдшкодування моральних збиткiв в розмiрi 5 000 грн. Iснуючий стан справи: розгляд назначено на 12.02.2008р. 16. Судова iнстанцiя: Господарський суд м. Києва Сторони: позивач - ВАТ "Миколаївобленерго", вiдповiдач - ЗАТ "Альфа-Банк" Предмет: врегулювання розбiжностей за договором Iснуючий стан справи: в задоволеннi вимог скарги вiдмовлено 17. Судова iнстанцiя: Червонозаводський районний суд м. Харкова Сторони: позивач - громадянин України Арих О.Г., вiдповiдач - ЗАТ "Альфа-Банк" Предмет: про визнання кредитного договору нiкчемним Iснуючий стан справи: заявлене клопотання про передачу справи за договiрною пiдсуднiстю в Шевченкiвський суд м. Києва 18. Судова iнстанцiя: Приднiпровський районний суд м. Черкаси Сторони: позивач - громадянка України Кiкоть Ю.В., вiдповiдач - ЗАТ "Альфа-Банк" Предмет: про стягнення морального вiдшкодування в розмiрi 385,96 грн. Iснуючий стан справи: iнформацiя про призначення справи до розгляду вiдсутня 19. Судова iнстанцiя: Ленiнський районний суд м. Миколаїв Сторони: позивач - громадянка України Дятлова С.I., вiдповiдач - ЗАТ "Альфа-Банк" Предмет: про стягнення морального вiдшкодування в розмiрi 10 000 грн. Iснуючий стан справи: судове засiдання призначене на 15.02.08р. Заявлене клопотання про передачу справи за пiдсуднiстю до Шевченкiвського районного суду м. Києва Триває виконавче провадження по примусовому виконанню рiшень суду по стягненню заборгованостi по кредитам з: - фiзичної особи Гринько Ю.Г. - ТОВ "Iнтро-плюс". Триває виконавче провадження по примусовому стягненню матерiальної шкоди, завданої злочинними дiями фiзичної особи - Мосьпан (Гуленчiн) О.О. В органи державної виконавчої служби направлено на примусове виконання 15 судових рiшень про стягнення заборгованостi з фiзичних осiб за споживчими кредитами на загальну суму 145 тис. грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Фiнансовий результат Банку за звiтний перiод склав 44 047 тис. грн. Чистий процентний дохiд склав - 507 554 тис. грн., чистий комiсiйний дохiд - 289 698 тис. грн., iнший операцiйний дохiд - 77 983 тис. грн. Основнi витрати Банку складають: загально адмiнiстративнi витрати - 104 979 тис. грн., витрати на персонал - 234 933 тис. грн., iншi витрати - 75 762 тис. грн., чистi витрати на формування резервiв - 384 119 тис. грн., податок на прибуток - 31 395 тис. грн. (вiдповiдна iнформацiя розкрита у Звiтi про фiнансовi результати). В порiвняннi з попереднiм 2006 роком операцiйний дохiд вирiс на 586 582 тис грн., iз них: чистий процентний дохiд на 354 354 тис. грн., чистий комiсiйний дохiд на 186 509 тис. грн. Прибуток Банку вирiс на 25 830 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм 2006 роком (вiдповiдна iнформацiя розкрита у Звiтi про фiнансовi результати). ЗАТ "Альфа-Банк" здiйснює свою дiяльнiсть спiльно з контрагентами рiзних секторiв економiки: банками, небанкiвськими установами, суб'єктами господарювання рiзних форм власностi, а також з державними установами i органiзацiями та фiзичними особами, якi складаються iз наступних сегментiв: 1) банкiвськi установи - 256, в тому числi, 170 - банки-резиденти та 86 банки-нерезиденти; 2) корпоративнi клiєнти, а саме: - центральнi, мiсцевi, регiональнi органи управлiння -7; - небанкiвськi фiнансовi установи - 59; - страховi компанiї - 47; - некомерцiйнi органiзацiї, фонди - 35; - державнi пiдприємства - 73; - недержавнi пiдприємства ( в т.ч. СПД фiзичнi особи) - 2459; - юридичнi особи-нерезиденти - 189; 3) фiзичнi особи - 587 465, в тому числi приватнi нотарiуси та адвокати -23, нерезиденти - 508.