Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
 
за станом на 2006-12-31р.
Одиниця виміру: тис. грн.        
Рядок Найменування статті При-
міт-
ки
Статутний капітал зареєстро-
ваний, сплачений
Капіталі-
зовані дивіденди
Викуплені власні акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви переоцінки Нерозподі-
лений прибуток (непокритий збиток)
Капітал, резервні та інші фонди усього Попередній рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Залишок на 1 січня звітного року   127000 0 0 6 2306 70743 2932 202987 189484
2 Скоригований залишок на початок року   127000 0 0 6 2306 70728 2947 202987 189484
2.1 Коригування: Зміна облікової політики 1.2 0 0 0 0 0 -15 15 0 0
2.2 Виправлення помилок 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Переоцінка необоротних активів   0 0 0 0 0 39996 0 39996 10571
4 Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття   0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів   0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії   0 0 0 0 0 -451 0 -451 -15
7 Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації   0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Чистий прибуток звітного року   0 0 0 0 0 0 18217 18232 2947
9 Розподіл прибутку до загальних резервів банку   0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Розподіл прибутку до резервних фондів   0 0 0 0 2932 0 -2932 0 0
11 Розподіл прибутку до інших фондів банку   0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Дивіденди, що сплачені у звітному році   0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Дивіденди, що капіталізовані у звітному році   0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу   0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Внески за акціями нового випуску   233000 0 0 0 0 0 0 233000 0
16 Викуплені власні акції   0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Продаж раніше викуплених власних акцій   0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Анульовані раніше викуплені акції   0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня звітного року   360000 0 0 6 5238 110288 18232 493764 202987

Примітки:На кiнець звiтного фiнансового року Банк не має залишку за незареєстрованим статутним капiталом по рахунку 3630. Прибуток Банку за звiтний фiнансовий рiк склав 18 217 тис. грн. та 15 тис. грн. - за попереднiй фiнансовий рiк, який виник у зв'язку iз змiнами в облiковiй полiтицi порядку переоцiнки цiнних паперiв у портфелi банку на продаж вiдповiдно до iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами в банках України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 3 жовтня 2005 року № 358, таким чином нерозподiлений прибуток Банку за звiтний фiнансовий рiк склав 18 232 тис грн. До рядку 6 цього Звiту занесено вiдомостi щодо переоцiнки цiнних паперiв у портфелi банку на продаж.
 
 
 
Bиконавець: Польшина О.Ю. (490-46-22)
  (прізвище та ініціали, телефон)
 
Керівник: Половко С.Н.
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Гладченко Л.Б.
  (підпис, прізвище, ініціали)