Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Скорочене найменуванняЗАТ "АЛЬФА-БАНК"
Організаційно-правова формаЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ23494714
Код території за КОАТУУ8039100000
Територія (область)м.Київ
РайонШевченкiвський
Поштовий індекс01025
Населений пунктМ.КИЇВ
Вулиця, будинокВУЛ. ДЕСЯТИННА, 4/6
Міжміський код та телефон044(490-46-00)
Факс490-46-01
E-mailMail@alfabank.kiev.ua
WWW-адресаwww.alfabank.com.ua

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва158
Дата видачі1993-03-24
Орган, що видав свідоцтвоНацiональний банк України
Зареєстрований статутний капітал (грн.)3.6e+08

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомОПЕРАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ НБУ, М.КИЇВ
МФО банку300001
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомОПЕРАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ НБУ, М.КИЇВ
МФО банку300001

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
д/нд/н
д/нд/н

Код за КВЕДВид діяльності
65.12.1Комерцiйнi банки
д/нд/н
д/нд/н

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб4
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)99.994
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб7
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)0.006
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)0
у тому числі:
  - сертифікатів акцій0
  - сертифікатів облігацій0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)0
у тому числі:
  - сертифікатів акцій0
  - сертифікатів облігацій0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)1400
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)43
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)122
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)84792

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органуАгенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку ДКЦПФР/ www.sma.ua
Передплатний індекс0
Тираж0
Дата публікації звіту2006-09-29

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
x
Місце проведенням.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Дата проведення2007-04-24
Кворум зборів (%)99.997
Питання порядку денного:1. Затвердження звiту про основнi напрямки дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2006 роцi i визначення основних напрямкiв дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2007 роцi. 2. Затвердження результатiв дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2006 роцi. 3. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної Комiсiї про результати перевiрки дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2006 роцi. 4. Затвердження висновку зовнiшнього аудитора про результати перевiрки дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2006 роцi. 5. Розподiл прибутку ЗАТ "Альфа-Банк" за 2006 рiк. 6. Внесення змiн до Положення про Спостережну Раду ЗАТ "Альфа-Банк".

Інформація про дивіденди
Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період
Дата початку виплати дивідендів за звітний період
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0

Примітки: Дивiденди протягом 2006 року не виплачувались.