Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

В.О. Голови Правлiння       Половко Сергiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 2007-04-28  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Старший економiст вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi
Прізвище, ім'я, по батькові Польшина Олена Юрьвна
Міжміський код, телефон, факс (044) 490-46-22
E-mail Olena U Polshina@alfabank.kiev.ua

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 2006-12-31  
  (дата)  

Емітент ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки