Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
(непрямий метод)
 
за станом на 2006-12-31р.
Одиниця виміру: тис. грн.        

Рядок

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
I. Операційна діяльність
1 Чистий прибуток (збиток) поточного періоду   18217 2947
Поправки чистого прибутку   0 0
2 Нараховані витрати   22974 6504
3 Нараховані доходи   -7312 -11298
4 Амортизація необоротних активів   8816 4651
5 Резерви під сумнівні борги, знецінення активів   81433 8133
6 Торговельний результат   516 0
7 Зарахований та відстрочений податок   7652 4943
8 Прибуток (збиток) від продажу інвестицій   -63 40
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії   0 0
10 Амортизація дисконту і премії цінних паперів   356 -1217
11 Інший рух коштів, які не є грошовими   24738 8647
12 Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку   157327 23350
13 Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам   -404221 -73406
14 Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам   -3317650 -939654
15 Зменшення (збільшення) інших активів   -46398 -10436
16 Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України   -14580 -12940
17 Збільшення (зменшення) коштів інших банків   1903541 672327
18 Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках   1872586 395844
19 Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати   -27 -595
20 Збільшення (зменшення) інших зобов'язань   8615 3221
21 Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж   -48238 18208
22 Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності   -46372 52569
23 Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності   110955 75919
II. Інвестиційна діяльність
24 Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення   0 0
25 Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії   0 0
26 Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії   -2000 0
27 Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів   -47132 -15295
28 Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності   -49132 -15295
III. Фінансова діяльність
29 Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу   54587 12481
30 Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань   0 24523
31 Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу   233000 0
32 Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду   0 0
33 Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності   287587 37004
34 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів   349410 97628
35 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року   253607 155979
36 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року   603017 253607

Примітки:д/н
 
 
 
Bиконавець: Польшина О.Ю. (490-46-22)
  (прізвище та ініціали, телефон)
 
Керівник: Половко С.М.
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Гладченко Л.Б.
  (підпис, прізвище, ініціали)