Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
(прямий метод)
 
за станом на 2006-12-31р.
Одиниця виміру: тис. грн.        

Рядок

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
I. Операційна діяльність
1 Процентні доходи, що отримані   0 0
2 Процентні витрати, що сплачені   0 0
3 Комісійні доходи, що отримані   0 0
4 Комісійні витрати, що сплачені   0 0
5 Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії, що отримані   0 0
6 Інші доходи, що отримані   0 0
7 Інші витрати, що сплачені   0 0
8 Реалізовані результати від торговельних операцій   0 0
9 Повернення раніше списаних активів   0 0
10 Виплати працівникам банку   0 0
11 Податок на прибуток, що сплачений   0 0
12 Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку   0 0
13 Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам   0 0
14 Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам   0 0
15 Зменшення (збільшення) інших активів   0 0
16 Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України   0 0
17 Збільшення (зменшення) коштів інших банків   0 0
18 Збільшення (зменшення) коштів на поточних і депозитних рахунках   0 0
19 Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати   0 0
20 Збільшення (зменшення) інших зобов'язань   0 0
21 Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж   0 0
22 Чисте збільшення (зменшення) активів і зобов'язань від операційної діяльності   0 0
23 Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності   0 0
II. Інвестиційна діяльність
24 Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення   0 0
25 Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії   0 0
26 Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії   0 0
27 Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів   0 0
28 Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності   0 0
III. Фінансова діяльність
29 Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу   0 0
30 Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань   0 0
31 Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу   0 0
32 Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду   0 0
33 Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності   0 0
34 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів   0 0
35 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року   0 0
36 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року   0 0
IV. Вплив змін курсів валют 37 0 0

Примітки:д/н
 
 
 
Bиконавець: Польшина О.Ю. (490-46-22)
  (прізвище та ініціали, телефон)
 
Керівник: Половко С.М.
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Гладченко Л.Б.
  (підпис, прізвище, ініціали)