Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Текстова частина
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк" ( на далi - Банк) створений i дiє вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Закону України "Про господарськi товариства" та iнших актiв законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та Статуту Банка. Банк був створений в процесi реорганiзацiї Акцiонерного Комерцiйного Банку "Київський iнвестицiйний банк" шляхом перетворення останнього в акцiонерне товариство закритого типу "Альфа-Банк", згiдно з рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 27 жовтня 2000 року (Протокол №3/2000). Банк є правонаступником усiх прав i зобов'язань Акцiонерного Комерцiйного Банку "Київський iнвестицiйний банк", що був створений вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 22 липня 1997 року (Протокол №1) i виступав правонаступником всiх прав та обов'язкiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний Банк "Київiнвестбанк", створеного згiдно з рiшенням Зборiв учасникiв вiд 21 листопада 1995 року, який у свою чергу виступав правонаступником всiх прав та обов'язкiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйного Банку споживчої кооперацiї "Вiто", створеного у вiдповiдностi з установчим договором вiд 18 листопада 1992 року i зареєстрованого Нацiональним банком України 24 березня 1993 року. Найбiльшими акцiонерами ЗАТ "Альфа-Банк"є ABH Ukraine Limited (Кипр), яким належить 97,7965% акцiй Банку станом на 31.12.2006 р. Cтратегiчним направленням розвитку ЗАТ "Альфа-Банк" є його становлення та позицiювання як унiверсального банкiвського iнституту України, який надає повний спектр комерцiйних, iнвестицiйних послуг, послуг по управлiнню активами, забезпечуючи високий рiвень якостi та надiйностi проведених операцiй. ЗАТ "Альфа-Банк" займає провiднi позицiї серед менеджерiв по ринковому розмiщенню корпоративних облiгацiй. У 2002-2003 р. Банк виступив органiзатором i успiшно розмiстив корпоративнi позики таких пiдприємств як фармацевтична компанiя ВАТ "Галичфарм", кондитерська компанiя ЗАТ "АВК", металургiйна компанiя СП ТОВ "Метален", телекомунiкацiйна компанiя ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем", зерноторгiвельна компанiя ТОВ "Агропродукт", оптовий i роздрiбний торговець медикаментами ТОВ "Обласна аптечна холдингова компанiя", компанiя, що здiйснює будiвництво i здачу в оренду торгово-офiсних центрiв у м. Києвi, ЗАТ "Мандарин Плаза", виробник молочної продукцiї ВАТ "Молочник". В 2006 р. ЗАТ "Альфа-Банк" укрiпив своє положення як один iз лiдерiв серед 2 групи українських банкiв. В процесi роботи Банку були закладенi основи формування клiєнтської бази на основi комплексного обслуговування. Найбiльш крупнi клiєнти Банку входять до складу рейтингу "Топ-100-Україна". Важливими подiями розвитку ЗАТ "Альфа-Банк" є: - перейменування ЗАТ "Київiнвестбанк" в ЗАТ"Альфа-Банк" (сiчень 2001р.); - статутний капiтал банку збiльшено до 73 млн.гривень ( березень 2001р.); - призначено Головою Правлiння п.Тарасова А.В. (червень 2001р.); - ЗАТ"Альфа-Банк" виступив емiтентом мiжнародної платiжної картки Visa International (жовтень 2001р.); - вiдкрита фiлiя банку у м. Донецьк (вересень 2002р.); - вiдкрита фiлiя банку у м. Харкiв (жовтень 2002р.); - вiдкрита фiлiя банку у м. Днiпропетровськ (листопад 2002р.); - вiдкрито представництво банку у м. Запорiжжя (листопад 2002р.); - вiдкрита фiлiя банку у м. Миколаїв (грудень 2002р.); - за рахунок залучення субординованого боргу в сумi $6,8 млн. капiтал банку збiльшився до 110 млн.гривень (грудень 2002р.); - Головою Правлiння банку призначений - А.В. Снєгiрєв (листопад 2003р.); - ЗАТ "Альфа-Банк" стає лiдером серед банкiв рейтинга "ТОП-100" (листопад 2003р.); - Банк стає емiтентом облiгацiй на суму 18,25 млн.гривень (грудень 2003р.); - ЗАТ "Альфа-Банк" розпочав розмiщення облiгацiй ООО "Санойл-фiнанс" на суму 6 млн. гривень (сiчень 2004р.) ; - Банком повнiстю розмiщенi облiгацiї ТОВ "Агроспецресурси" загальною номiнальною вартiстю 10 млн. гривень (лютий 2004р.); - ЗАТ "Альфа-Банк" почав розмiщувати облiгацiї СП ООО "Метален" на суму 200 млн.гривень (серпень 2004р.); - реорганiзацiя фiлiй Банку у вiддiленя в мiстах Донецьк, Харкiв, Днiпропетровськ ( грудень 2004р.); - закриття фiлiї в м. Миколаїв та представництв у мiстах Львiв, Запорiжжя ( грудень 2004р.); - статутний капiтал Банку збiльшено до 127 млн. гривень (грудень 2004р.); - ЗАТ "Альфа-Банк" органiзував та успiшно провiв Iнвестицiйний форум за участю Президента України та представникiв європейських iнвестицiйних компанiй (лютий 2005р.); - Банком повнiстю розмiщенi облiгацiї ТОВ "Агропромислове об'єднання "Цукровик Полтавщини" (березень 2005р.); - Банком повнiстю розмiщенi облiгацiї ЗАТ "Агропродукт" серiїї B (липень 2005р.); - за рахунок залучення субординованого боргу в сумi $5,2 млн. капiтал банку збiльшився до 224 млн.гривень (червень 2005р.); - Головою Правлiння банку призначений - В.А. Гладкий (вересень 2005р.); - Банком була зареєстрована третя емiсiя облiгацiй ЗАТ "Альфа-Банк" серiї C (грудень 2005р.); - Головою Правлiння банку призначений - А.В. Волков (сiчень 2006р.); - отримано погодження вiд НБУ щодо призначення Волкова А. В. на посаду Голови Правлiння ЗАТ <Альфа-Банк> (29.06.2006); - вiдкрито представництва Банку в Росiйськiй Федерацiї та представництво Банку в Республiцi Бiлорусь(2006 р.); - Банком вiдкритi новi вiддiлення у рiзних регiонах України (2006 р.); - статутний капiтал Банку збiльшено до 360 млн. гривень (жовтень-грудень 2006 р.); - Банком була зареєстрована емiсiя облiгацiй ЗАТ "Альфа-Банк" серiї Д (грудень 2006 р.).
Інформація про організаційну структуру емітента
До системи Банку на кiнець звiтного 2006 року року входять Головний офiс ЗАТ "Альфа-Банк" ( 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) та вiдокремленi структурнi пiдроздiли - 10 вiддiлень, якi забезпечують його дiяльнiсть: - вiддiлення "Саксаганське"( 01033 м.Київ, вулиця Саксаганського, 24), - вiддiлення <Київський Центр Автокредитування та iпотеки> (м. Київ, Московський проспект, 9); - вiддiлення "Днiпропетровське" (49000, м. Днiпропетровськ, площа Ленiна,1); - вiддiлення "Донецьке" (83050, м. Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, 92); - вiддiлення Харкiвське (61003, м. Харкiв, площа Рози Люксембург,2); - вiддiлення "Запорiзьке" (69001, м. Запорiжжя, бульвар Шевченка,14); - вiддiлення "Марiупольське" (87500, м. Марiуполь, проспект Ленiна, 87а, пр.1); - вiддiлення " Одеське" (65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 11); - вiддiлення "Львiвське" (79006, м. Львiв, площа Ринок, 26); - вiддiлення "Криворiзьке"(50050, м. Кривий Рiг, вул. ХХii Партз'їзду, 2, к.183) . Всi вiддiлення виконують практично повний комплекс стандартних банкiвських послуг на високому професiйному рiвнi.
Опис обраної облікової політики
ЗАТ "Альфа-Банк" у своїй дiяльностi та у фiнансових звiтах дотримується основних принципiв: безперервностi, послiдовностi та нарахування. При виборi та застосуваннi вiдповiдної облiкової полiтики i при складаннi фiнансових звiтiв керiвництво Банку виходило з мiркувань обачностi, превалювання сутностi над формою та суттєвостi. Основою облiкової полiтики Банку є розробленi i затвердженi керiвництвом Банку внутрiшнi Положення, Порядки та Iнструкцiї. Оцiнка окремих активiв та зобов`язань здiйснюється за iсторичною вартiстю без урахування змiн загального рiвня цiн та конкретних цiн на активи Банку. Полiтика Банку щодо мiнiмiзацiї курсового ризику базується на даних прогнозу щодо поступової девальвацiї нацiональної валюти проти основних свiтових валют. Вiдповiдно до цього Банк пiдтримує норматив вiдкритої валютної позицiї на рiвнi, що є близьким до максимального нормативного значення довгої вiдкритої валютної позицiї (30% вiд регулятивного капiталу). При визнаннi доходiв та витрат Банком застосовується - принцип нарахування та вiдповiдностi, тобто усi доходи i витрати, що вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються у цьому ж перiодi незалежно вiд того, коли отриманi кошти та порiвняння доходiв звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненнi для отримання цих доходiв, з метою визначення фiнансового результату звiтного перiоду. Цiннi папери в портфелi банку на продаж облiковуються: за справедливою вартiстю (борговi цiннi папери, якi пiдлягають переоцiнцi) та за собiвартiстю (акцiї, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити не можливо). Придбанi нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається iз фактичних витрат на придбання i приведення їх у стан, придатний для використання. Придбанi основнi засоби первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод. Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно, починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт введено в експлуатацiю i закiнчується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкту. У звiтному роцi були переглянутi термiни корисного використання груп основних засобiв на 2006 рiк. На звiтну дату 31.12.2006 року в Банку немає: - основних засобiв, стосовно яких є передбаченi чинним законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження. - основних засобiв, оформлених у заставу; - основних засобiв, що тимчасово не використовуються; - основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу. Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв складає 7565 тис. грн. Вартiсть основних засобiв, що прийнятi в оперативний лiзинг складає 23262 тис. грн. При проведеннi операцiй з пов'язаними особами Банк застосовує принцип обережностi, операцiї з пов'язаними особами проводяться за звичайними цiнами та процентними ставками, що суттєво не вiдрiзняються вiд загальновстановлених у Банку. Основнi змiни в облiковiй полiтицi Банку були пов'язанi з застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка та наданням клiєнтам нових продуктiв та здiйснення операцiй, якi вiдрiзняються по сутi вiд попереднiх i не здiйснювалися ранiше. Вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi змiни в облiковiй полiтицi Банку, що викликанi змiнами стандартiв та тлумачень, враховуються ретроспективно, за винятком ситуацiї, коли ретроспективний пiдхiд є практично неможливим. Враховуючи те, що на початок 2006 року практично неможливо визначити кумулятивну дiю застосування нової облiкової полiтики за всi попереднi перiоди. Нова облiкова полiтика застосовується до подiй та операцiй з часу їх виникнення. У 2006 роцi вiдбулися змiни у облiковiй полiтицi цiнних паперiв в портфелi Банку на продаж, якi облiковуються за справедливою вартiстю, та пiдлягають переоцiнцi вiдповiдно до iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами в банках України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 3 жовтня 2005 року № 358. На дату балансу результат переоцiнки вiдображається в капiталi за аналiтичним рахунком балансового рахунку 5102 на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю цiнного папера i його балансовою вартiстю, визначеною на дату переоцiнки. Нова облiкова полiтика застосовується перспективно. Пiд час складання фiнансового звiту за 2006 рiк вiдбулося коригування звiтностi за попереднiй фiнансовий 2005 рiк, пов'язане вiдображенням суми переоцiнки цiнних паперiв у портфелi банку на продаж на рахунку 5030. Для забезпечення складання та подання користувачам реальної фiнансової звiтностi за 2006 рiк, Банком були здiйсненi рiчнi коригуючi проводки, якi стосувалися подiї, що вiдбулася пiсля дати балансу, за операцiями вiдображення вiдстроченого податку на прибуток. Рiчне коригування вiдобразило уточнену оцiнку активiв та зобов'язань Банку.
Витяг з аудиторського висновку
Для проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2006 рiк Банком було укладено договiр про надання аудиторських послуг з ТОВ <Аудиторська фiрма (свiдоцтво № 2091 Аудиторської палати України про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги). У березнi 2007 року ТОВ <Аудиторська фiрма було переiменовано у ТОВ "БЕЙКЕР ТiЛЛi Україна". Незалежним аудитором Коновченко О.С. було здiйснено аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку в повному обсязi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України, Мiжнародних стандартiв аудиту та надано повний безумовно-позитивний висновок: ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам i Правлiнню Закритого акцiонерного товариства <АЛЬФА-БАНК> Висновок щодо фiнансових звiтiв Ми провели аудит поданого нижче балансу Закритого акцiонерного товариства <АЛЬФА-БАНК> (далi - Банк) станом на 31 грудня 2006 року, фiнансових звiтiв про про фiнансовi результати, руху грошових коштiв та власний капiтал за фiнансовий рiк, що минув на зазначену дату, та примiток до фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до законодавства України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд суджень аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Банку. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку фiнансова звiтнiсть Банку складена вiдповiдно до законодавства України та справедливо i достовiрно вiдображає iнформацiю щодо дiйсного фiнансового стану Банку за станом на 31 грудня 2006 року та результатiв дiяльностi i руху грошових коштiв Банку за рiк, що минув на зазначену дату. Генеральний Директор О.В.Почкун ТОВ "Baker Tilly Ukraine" Аудитор О. С. Коновченко Сертифiкат аудитора №0000034 виданий Нацiональним банком України 11 сiчня 2005р. 28 березня 2007 м. Київ, Україна
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
ЗАТ "Альфа-Банк" є унiверсальним банком. Дiяльнiсть Банку регулюється Банкiвською лiцензiєю на право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi частиною першою та пунктами 5-11 частини другої ст.47 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" за № 61 вiд 03.12.2001 р. та Дозволу на право здiйснення операцiй, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою ст.47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" за № 61-3 вiд 31.05.2003 року. На пiдставi банкiвської лiцензiї Банк має право здiйснювати наступнi банкiвськi операцiї: - Приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; - Вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; - Розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; - Надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; - Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг); - Лiзинг; - Послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду (майновий найм) сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; - Випуск, купiвля, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; - Випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; - Надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй. Операцiї, якi Банк має право здiйснювати на пiдставi отриманого письмового дозволу Нацiонального банку України: - Операцiї з валютними цiнностями: - Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; - Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв. - Операцiї з цiнними паперами та iнвестицiї: - Емiсiя власних цiнних паперiв; - Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; - Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); - Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; - Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: - з iнструментами грошового ринку; - з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; - з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами. - Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами; - Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Банк здiйснює комерцiйну i iнвестицiйну дiяльнiсть у всiх галузях i регiонах України. Основними клiєнтами Банку є компанiї iз металургiйного сектору економiки, паливно-енергетичного, машинобудування, целюлозно-паперової промисловостi. У звiтному роцi Банк значно розширив клiєнтську базу, яка складається в основному з найбiльших пiдприємств України, що входять у рейтинг "Топ-100" найкращих компанiй України та середнiх пiдприємств, що здiйснюють зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, а також фiзичних осiб. Значно розширився географiчний сегмент дiяльностi банку за рахунок впровадження нових фiнансових продуктiв - споживчого кредитування населення, в тому числi за розрахунками з торгiвельними точками, автокредитування, iпотечного кредитування та кредитiв на купiвлю нерухомостi. На протязi 2006 року щомiсячно спостерiгалась пiдвищена бiзнес-активнiсть суб'єктiв господарювання та населення. Як результат за пiдсумками року Банк отримав 18'217 тис. грн. прибутку. iз розширенням клiєнтської бази, значно збiльшився об'єм залучених коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб, який у 2006 роцi склав 2'665'550 тис. грн., тобто на 1'872'586 тис. грн., бiльше нiж у попередньому роцi, що свiдчить про ще бiльше зростання довiри до Банку. Модифiкацiя кредитних продуктiв для населення та надання кредитiв найбiльшим пiдприємствам України, суттєво збiльшила загальний кредитний портфель Банку - вiн вирiс на 3'318'363 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм роком i склав 4'869'107 тис. грн. У звiтному роцi збiльшився об'єм цiнних паперiв власного боргу на 54'879 тис. грн. за рахунок власної емiсiї облiгацiй Банку. Фiнансовий результат Банку за звiтний перiод склав 18'217 тис. грн. Чистий процентний дохiд склав - 153'200 тис. грн., чистий комiсiйний дохiд - 103'189 тис. грн., iнший операцiйний дохiд - 32'264 тис. грн.. Основнi витрати Банку складають: загально адмiнiстративнi витрати - 43'159 тис. грн., витрати на персонал - 99'536 тис. грн., iншi витрати - 33'118 тис. грн., чистi витрати на формування резервiв - 81'433 тис. грн., податок на прибуток - 13'190 тис. грн. (вiдповiдна iнформацiя розкрита у Звiтi про фiнансовi результати). В порiвняннi з попереднiм 2005 р. операцiйний дохiд вирiс на 218'162 тис грн., iз них: чистий процентний дохiд на 111'434 тис. грн., чистий комiсiйний дохiд на 75'610 тис. грн. Прибуток Банку вирiс на 15'270 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм 2005 роком. (вiдповiдна iнформацiя розкрита у Звiтi про фiнансовi результати). ЗАТ "Альфа-Банк" став активним партнером росiйських i мiжнародних корпорацiй, допомагаючи їм не тiльки ресурсами, але й конкретними дiловими рекомендацiями в областi керування фiнансами i у вирiшеннi iнших питань. Для цього в Банку був сформований iнститут менеджерiв по роботi з корпоративними клiєнтами. Висококвалiфiкованi спiвробiтники Банку безкоштовно консультують клiєнтiв iз всiх питань, що стосуються застосування документарних операцiй, надають рекомендацiї iз включення найбiльш вигiдних валютно-фiнансових умов у зовнiшньоторговельнi контракти, що дозволяє клiєнтам мiнiмiзувати витрати й ризики по зовнiшньоторговельних операцiях. Щоб скоротити витрати клiєнта на обслуговування кредитної угоди, розглядi кредитних заявок, Банк робить необхiднi консультацiї по оптимiзацiї параметрiв угоди. При визначеннi строкiв користування кредитними коштами Банк бере до уваги специфiку бiзнесу клiєнта: особливостi виробничого циклу, умови, передбаченi контрактами й договорами, оборотнiсть активiв, обороти по рахунках. Забезпеченням виконання зобов"язань по кредитах можуть виступати: - нерухомiсть i обладнання; - сировина, напiвфабрикати й готова продукцiя; - права вимоги за контрактами/угодами; - корпоративнi й державнi цiннi папери; - депозити, розмiщенi в ЗАТ " Альфа-Банк"; - гарантiї першокласних, стороннiх банкiв, у тому числi авалi на векселях; - фiнансова порука третiх осiб; - iнше. ЗАТ "Альфа-Банк" надає банкiвськi гарантiї (у гривнях i валютi), а також здiйснює iншi документарнi операцiї. У зв'язку зi збiльшенням обсягiв експортно-iмпортних операцiй на Українi особливу увагу придiляють валютному регулюванню й валютному контролю. Валютне законодавство постiйно змiнюється, особливо вiдносно операцiй, здiйснюваних на мiжбанкiвському валютному ринку України. Вiдповiдно до вимог нормативних актiв Нацiонального банку України, ЗАТ "Альфа-Банк" здiйснює валютний контроль за всiма видами валютних операцiй. Висококвалiфiкованi фахiвцi з валютного контролю допомагають клiєнтам дотримуватись всiх вимог вiтчизняного валютного законодавства. Це дозволяє уникнути багатьох проблем, пов'язаних iз процедурою контролю. Нашi спiвробiтники не обмежуються висновком про ступiнь вiдповiдностi операцiй законодавству, але й консультують клiєнтiв з питань вибору оптимального проведення операцiй, вчасно нагадуючи їм про наближення строкiв оформлення необхiдних документiв. ЗАТ "Альфа-Банк" має намiр активно й послiдовно використовувати накопичений досвiд i знання українського бiзнесу для пiдтримки й обслуговування iнвестицiй в економiку України. Ринок банкiвських послуг вiдзначається дуже жорсткою конкуренцiєю мiж комерцiйними банками. Найбiльша конкуренцiя спостерiгається мiж банками, що входять в одну й ту саму групу. Незважаючи на конкуренцiю, ринок розвивається досить швидкими темпами завдяки зростанню грошової маси, яка майже одразу спрямовується у реальний сектор економiки, а також завдяки одночасному падiнню кредитних ставок, що дозволяє залучати в якостi клiєнтiв все бiльше суб'єктiв господарської дiяльностi. Конкурентною перевагою ЗАТ "Альфа-Банк" вважається постiйне вдосконалення полiтики змiцнення вiдносин зi своїми клiєнтами, активного реагування на потреби кожного клiєнта в банкiвських послугах з урахуванням специфiки його бiзнесу. Найважливiшими завданнями Банку в данiй сферi є: впровадження комплексного пiдходу до обслуговування клiєнтiв, що дозволить значно пiдвищити конкурентоспроможнiсть запропонованих банкiвських послуг; оптимiзацiя тарифної полiтики з метою надання клiєнтам максимально повного обсягу фiнансових послуг; використання новiтнiх технологiй автоматизацiї банкiвських операцiй. З iншого боку, зменшення iнфляцiйних очiкувань i девальвацiйного тиску на нацiональну грошову одиницю, викликає у населення поступове зростання довiри до гривнi як до засобу зберiгання, що приводить до збiльшення депозитних вкладень у банкiвську систему i сприяє росту i диверсифiкацiї ресурсiв для комерцiйних банкiв. На ринку банкiвських послуг вiдсутня сезоннiсть. Зниження активностi комерцiйних банкiв помiтно лише у лiтнi мiсяцi, коли спостерiгається загальне зниження дiлової активностi.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
На дiяльнiсть банкiв в Українi суттєво впливають рiзноманiтнi фактори, серед яких найважливiшими є : -затяжна економiчна криза, що охопила практично всi сфери економiки та призвела до рiзкого падiння життєвого рiвня основної маси населення країни; - незавершенiсть нормативно-правової бази; - нестабiльнiсть та суперечливiсть дiючих законiв i пiдзаконних актiв, якi визначають умови пiдприємницької дiяльностi; - вiдсутнiсть стабiльних господарських зв'язкiв; - недостатнiй рiвень конкурентноспроможностi продукцiї на зовнiшньому ринку. Крiм того, падiння дiлової активностi на ринку цiнних паперiв також значно зменшило кiлькiсть стандартних операцiй з цiнними паперами.Ускладнення умов роботи суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ряд iнших об'єктивних факторiв значно зменшили обсяги та дохiднiсть валютних операцiй.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
В 2006 роцi Банком не сплачувались штрафи i компенсацiї за порушення чинного законодавства України.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фiнансування дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" здiйснюється за рахунок капiталу Банку, залучених коштiв вiд корпоративних клiєнтiв, фiзичних осiб та коштiв банкiв. При формуваннi своєї пасивної бази Банк придiляє велику увагу розвитку власної клiєнтської бази серед юридичних та фiзичних осiб. Також джерелами фiнансування є залучення коштiв на внутрiшньому та зовнiшньому мiжбанкiвському кредитному ринку, включаючи субординований борг . Полiтика по залученню коштiв в Банку затверджується Спостережною Радою Банку щорiчно. Оперативне управлiння здiйснює постiйно дiючий коллегiальний орган Банку- Комiтет з управлiння активами та пасивами. Постiйний контроль за станом ресурсної бази i виконання рiшень Комiтету з управлiння активами та пасивами здiйснює Казначейство Банку. Норматив адекватностi капiталу, встановлений Нацiональним Банком України, виконується повнiстю, порушень нормативiв протягом 2006 року не було. Станом на 31 грудня 2006 року Банк мав наступнi показники дiяльностi:  Нормативи капiталу: - мiнiмального розмiру регулятивного капiталу Н1 - 488 061 тис. грн.; - адекватностi регулятивного капiталу/платоспроможностi Н2 (нормативне значення не менше нiж 10 %) - 11.20 %; - адекватностi основного капiталу Н3 (нормативне значення не менше нiж 4 %)- 5.72 %;  Нормативи лiквiдностi: - миттєва лiквiднiсть Н4 (нормативне значення - не менше нiж 20 %) - 96.21 %; - поточна лiквiднiсть Н5 (нормативне значення - не менше нiж 40 %) - 85.39 %; - короткострокова лiквiднiсть Н6 (нормативне значення - не менше нiж 20 %) - 32.83%;  Нормативи кредитного ризику: - максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 (нормативне значення - не бiльше 25 %) - 22.54 %; - великих кредитних ризикiв Н8 (нормативне значення - не бiльше 800%) - 730.98 %; - максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру Н9 (нормативне значення - не бiльше 5 %) - 4.26 %; - максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам Н10 (нормативне значення - не бiльше 30 %) - 7.42 %;  Нормативи iнвестування: - iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою Н11 (нормативне значення - не бiльше 15 %) - 0.41 %; - загальної суми iнвестування Н12 (нормативне значення - не бiльше 60 %) - 0.42 %;  Норматив ризику загальної вiдкритої (довгої/короткої) валютної позицiї банку Н13 (нормативне значення - не бiльше 30 %) - 13.8482 %. Багато уваги у Банку придiляється контролю та управлiнню ризиками. Управлiння ризиками - це процес, за допомогою якого Банк виявляє (iдентифiкує) ризики, проводить оцiнку їх величини, здiйснює їхнiй монiторинг i контролює свої ризиковi позицiї, а також враховує взаємозв'язки мiж рiзними категорiями (видами) ризикiв. Процес управлiння ризиками охоплює всi види дiяльностi Банку, якi впливають на параметри його ризику. Управлiння ризиками передбачає прийняття рiшень та вжиття заходiв, спрямованих на мiнiмiзацiю, уникнення, пом'якшення ризикiв, їх страхування, встановлення лiмiтiв їх величини i безпосереднє прийняття ризику. Для контролю за ризиками у внутрiшнiх регламентних документах Банку визначенi повноваження, функцiї та вiдповiдальнiсть Спостережної Ради, Правлiння Банку, профiльних комiтетiв щодо управлiння ризикам, а також структурних пiдроздiлiв Банку. Спостережна Ради Банку - визначення й керування стратегiчним ризиком, а саме: - визначає стратегiю розвитку Банку, затверджує показники бiзнес-плану та контролює його виконання; - установлює лiмiти повноважень Кредитного Комiтету, Малого Кредитного Комiтету Банку; - ухвалює рiшення щодо кредитних операцiй, розмiр яких перевищує лiмiт вiдповiдальностi ЗАТ <Альфа Банк>; - визначає основнi засади органiзацiйної структури Банку, у тому числi кiлькiсть, обов'язки i повноваження комiтетiв, спостережної ради та правлiння, а також порядок їх пiдпорядкування та пiдзвiтнiсть; - забезпечує в органiзацiйнiй структурi Банку вiдокремлення системи управлiння ризиками вiд системи внутрiшнього нагляду (внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту); - забезпечує наявнiсть необхiдних заходiв адмiнiстративного та iншого контролю, якi гарантували б виконання пiдроздiлами ризик-менеджменту та внутрiшнього нагляду (внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту) своїх завдань неупереджено та незалежно один вiд одного. Загальну стратегiю управлiння ризиками в Банку визначає Спостережна Рада Банку, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння. Правлiння Банку - здiйснює керування кредитними ризиками, а саме: - визначає стратегiю розвитку кредитного процесу, затверджує кредитну полiтику; - установлює цiльовi показники прибутковостi й рiвня ризикiв кредитного портфеля; - органiзує кредитний процес, у т.ч. визначає порядок взаємодiї пiдроздiлiв. Кредитний Комiтет та Малий Кредитний Комiтет, якi приймають рiшення про надання Банком кредитних продуктiв клiєнтам корпоративного блоку Банку, клiєнтам малого та середнього бiзнесу та фiзичним особам - здiйснює керування кредитними ризиками, а саме: - встановлює лiмiти кредитування в межах своїх повноважень; - приймає рiшення: - про затвердження кредитної полiтики, кредитних процедур, методик та iнших регламентно-нормативних документiв з кредитного процесу та керування кредитними ризиками; - про здiйснення Банком кредитних угод з фiзичними та юридичними особами, крiм випадкiв, коли повноваження по прийняттю таких рiшень вiднесенi до компетенцiї Спостережної Ради, iнших колегiальних органiв або посадових осiб Банку; - про здiйснення Банком мiжбанкiвських кредитних угод; - про класифiкацiї кредитного портфеля, портфеля цiнних паперiв, дебiторської заборгованостi Банку для розрахунку та формування страхових резервiв; - про затвердження резервiв для компенсацiї можливих втрат з кредитних операцiй Банку; - про затвердження резервiв для компенсацiї можливих втрат по операцiях Банку iз цiнними паперами; - про формування резервiв для компенсацiї можливих втрат з дебiторської заборгованостi Банку; - про встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй з облiгацiями; - про здiйснення Банком операцiй з борговими цiнними паперами, в т.ч. з облiгацiями; - iнiцiює розгляд Спостережною Радою Банку питань, щодо ухвалення рiшень вiдносно встановлення лiмiтiв кредитування або здiйснення кредитної угоди у випадку, якщо сума або умови лiмiтiв виходять за межи повноважень Комiтету; - контролює здiйснення Банком кредитних угод у рамках встановлених повноважень; - забезпечує контроль за дотриманням структурними пiдроздiлами Банку кредитної полiтики, виконанням рiшень комiтету. Тарифний комiтет регулярно аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв. В зв'язку з чим, для проведення єдиної тарифної полiтики Банку комiтет: - розглядає систему тарифiв, вносить змiни i рекомендує їх для затвердження; - розглядає i затверджує тарифи на новi продукти/послуги; - встановлює пiльговi тарифи для рiзноманiтних категорiй клiєнтiв; - контролює виконання тарифної полiтики Банку структурними пiдроздiлами. Технологiчний керуючий комiтет визначає стратегiю розвитку i впровадження iнформацiйних технологiй, як засобiв забезпечення i пiдтримки розвитку бiзнесу в Банку, органiзовує роботу по регламентацiї банкiвських технологiй, сприяє зменшенню операцiйно-технологiчних ризикiв. Дiяльнiсть комiтету спрямована на розробку регламентiв нових банкiвських продуктiв, технологiй i здiйснення оптимiзацiї дiючих банкiвських процесiв. Тендерний комiтет забезпечує обрання найбiльш вигiдних умов придбання товарiв, робiт i послуг для забезпечення основної дiяльностi Банку на принципах вiдкритостi та колегiальностi. Основними завданнями, якого являються: - скорочення бюджетних асигнувань Банку, видiлених на певнi цiлi; - закрiплення iмiджу Банку, як коректного i вiдкритого для спiвробiтництва з найбiльш гiдними партнерами-замовниками, а також компанiями, здатних здiйснити захист своїх корпоративних iнтересiв, шляхом використання колегiального способу прийняття рiшення про вибiр найкращих умов придбання товарiв, робiт чи послуг. Бюджетний комiтет визначає та затверджує основнi принципи i напрямки бюджетної полiтики Банку. Здiйснює оперативне управлiння по складанню бюджету Банку, затверджує плановий кошторис, контролює виконання затвердженого бюджету i кошторису. Комiтет з управлiння активами й пасивами - здiйснює керування ринковими й казначейськими ризиками, а саме: - формування оптимальної структури балансу Банку з метою одержання максимальної прибутковостi при обмеженнi можливого рiвня ризику; - контроль за достатнiстю капiталу i диверсифiкацiєю ризикiв; - проведення єдиної процентної полiтики; - визначення полiтики Банку в частинi управлiння лiквiднiстю; - пiдтримка адекватної платоспроможностi, контроль за станом поточної лiквiдностi i ресурсами Банку з урахуванням ринкових ризикiв, ризику лiквiдностi i вiдповiдностi строковостi активiв i пасивiв; - формування полiтики Банку на ринках капiталу; - контроль за динамiкою розмiру i прибутковостi торгових позицiй, а також ступенем їх диверсифiкацiї; - контроль за динамiкою основних економiчних вiдносин, заданих у полiтицi Банку; - розгляд собiвартостi пасивiв i прибутковостi активiв, прийняття в межах повноважень, встановлених Радою, рiшень щодо полiтики вiдсоткової маржi. В цiлому, стратегiю управлiння ризиками ЗАТ "Альфа-Банк" можна характеризувати як консервативну, а також як таку, що вважає основними прiоритетами збереження капiталу акцiонерiв, пiдтримка iмiджу високопрофесiйної банкiвської установи з низьким рiвнем ризику, виконання всiх регулятивних i нормативних вимог. Враховуючи те, що кредити складають основну частину працюючих активiв Банку, кредитний ризик є найважливiшим ризиком для ЗАТ "Альфа-Банк", i тому йому придiляється першочергове значення при прийняттi рiшень про вкладення коштiв Банку в активи. Органiзацiя кредитної дiяльностi в Банку спрямована на формування кредитного портфелю з мiнiмальним кредитним ризиком, тобто мiнiмальним рiвнем простроченого боргу та неповернень кредитних продуктiв клiєнтами. Для цього: - Банк пiдтримує виконання нормативiв ризику, встановлених НБУ (максимальний розмiр ризику на одного боржника, норматив "великих" кредитних ризикiв, нормативи ризику по iнсайдерах й т. iн.); - Банком встановленi лiмiти кредитування на рiвнi окремих продуктiв, наданих позичальникам: клiєнтiв; груп клiєнтiв i т. д. Здiйснюється оцiнка кредитоспроможностi позичальникiв i її регулярний монiторинг, проводиться ранжирування кредитних продуктiв за ступенем ризику з наступним формуванням резерву для покриття можливих збиткiв; - в Банку розроблена заставна полiтика, що передбачає, використання жорстких стандартiв оцiнки лiквiдностi заставного майна. Кредитний ризик оцiнюється: -при видачi кредитних продуктiв корпоративним клiєнтам, -при здiйсненнi операцiй на мiжбанкiвському ринку, -при укладаннi договорiв на ринку цiнних паперiв (оцiнюються контрагенти - iнвестицiйнi фонди, брокерськi компанiї), -при оцiнцi надiйностi страхових компанiй, що здiйснюють страхування застав, прийнятих банком по кредитах. Про високу якiсть управлiння кредитним ризиком у Банку говорить i той факт, що за весь час iснування ЗАТ "Альфа-Банк" обсяг негативно класифiкованих кредитних продуктiв знаходився на мiнiмальному рiвнi. ЗАТ "Альфа-Банк" здiйснює оцiнку i управлiння ринковими ризиками як по окремих операцiях, так i по цiлих напрямках банкiвської дiяльностi на рiвнi портфелiв активiв i пасивiв. Управлiння ринковими ризиками мiстить в собi управлiння цiновим ризиком, ризиком змiни вiдсоткових ставок, валютним ризиком, а також ризиком лiквiдностi. В цiлому, Банк дотримується дуже консервативної полiтики як в управлiннi ризиком лiквiдностi, так i в управлiннi iншими ринковими ризиками. Основними методами управлiння ринковими ризиками в ЗАТ "Альфа-Банк" є: -монiторинг ризику, що являє собою розрахунок ризику, визначення його тимчасової динамiки, а також аналiз причин його змiни; -лiмiтування ризику, тобто встановлення лiмiту на рiзнi показники ризику, з наступною оперативною переоцiнкою таких лiмiтiв; -диверсифiкованiсть активiв i пасивiв з метою зниження залежностi вiд одного джерела ризику; -аналiз несприятливих сценарiїв (стрес-тестинг), який здiйснюється для визначення слабких мiсць Банку i розробки планiв дiй в екстремальних ситуацiях; -встановлення дисконтiв на ринкову вартiсть рiзних активiв, що використовуються як заставне забезпечення, а також переоцiнка ринкової вартостi забезпечення з метою зменшення кредитного ризику, пов'язаного з ринковою переоцiнкою. Вiддiл з управлiння ризиками ЗАТ "Альфа-Банк" регулярно здiйснює оцiнку ризикiв аудиту операцiйних процедур й, разом з оцiнкою операцiйних ризикiв, розробляє рекомендацiї для їх зменшення. Також проводиться оцiнка операцiйних ризикiв при аналiзi нових продуктiв, внутрiшньобанкiвських регламентiв i операцiйних процедур, платiжних i розрахункових процедур. Крiм того, Банк збирає й аналiзує iнформацiю, проводить розслiдування причин технологiчних збоїв, порушень лiмiтiв, операцiйних помилок, затримок у розрахунках i, за результатами аналiзу, приймає рiшення про удосконалення або змiну банкiвських технологiй. В цiлому, пiдходи щодо оцiнки операцiйних ризикiв, заснованi на свiтових стандартах банкiвської дiяльностi та досвiдi материнського банку, дозволяють iстотно мiнiмiзувати органiзацiйнi недолiки, тим самим сприяючи ефективностi бiзнесу в цiлому.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Кошти Банку вкладено в наступнi активи станом на 31грудня 2006 року: - Кошти в iнших банках - 933 810 тис. грн.; - Цiннi папери в портфелi на продаж - 64 101тис. грн.; - Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - 4 763 086 тис. грн.; - iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї - 2 000 тис. грн.; - Основнi засоби та нематерiальнi активи - 216 080 тис. грн.; - iншi активи - 16 027 тис. грн. Нарахованi доходи до сплати за цими активами станом на 31 грудня 2006 року складають 23 601тис. грн.
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
У майбутньому Банк намагатиметься залучити нових клiєнтiв шляхом надання послуг по роздрiбному кредитуванню бiльшiй кiлькостi клiєнтiв завдяки розширенню дистрибуцiйної мережi та надання цим клiєнтам бiльш широкого спектру послуг за допомогою впровадження нових пiдходiв до обслуговування клiєнтiв. Зокрема, Банк зосередиться на подальшому розвитку споживчого кредитування, включаючи персональнi кредити в розстрочку (розпочато з вересня 2006 року), авто кредитування (розпочато з травня 2006 року) та iпотечнi кредити (розпочато з серпня 2006 року). Банк планує поширювати iпотечне кредитування та автокредитування на Українi протягом 2007 вiдповiдно. Банк запустив та планує й надалi розвивати мережу своїх вiддiлень та альтернативнi канали продажу для роздрiбних банкiвських продуктiв за допомогою служби пiдтримки клiєнтiв, такi як центри телефонного обслуговування (call-centre) та iншi системи управлiння вiдносинами з клiєнтами. Протягом першого кварталу 2007 року Банк також планує запровадити послугу роздрiбного iнтернет - банкiнгу та мобiльного банкiнгу клiєнтам, таким чином, надаючи останнiм вiддалений доступ до їх рахункiв через мережу iнтернет та короткi текстовi повiдомлення (SMS-банкiнг). Також, до кiнця 2007 року планується впровадити нову систему надання та обслуговування кредитних карток, що надасть клiєнтам можливiсть отримувати кредитнi кошти у зручний для них час та у зручних для них мiсцях, в тому числi у магазинах, банкоматах. Банк має на метi збiльшити частку роздрiбних депозитiв. На 2007 рiк розроблена довгострокова програма по розвитку нових депозитних продуктiв з рiзноманiтними строками залучення коштiв, вiдсотковими ставками, умовами внесення, поповнення та отримання депозитiв, що надасть можливiсть якнайбiльше задовольнити потреби клiєнтiв. Також персоналом банку надаються послуги з роз'яснення фiзичним особам умов кожного з видiв продуктiв та можливостi їх поєднання. Введення нових депозитних продуктiв покращить обслуговування, а також надасть можливiсть бiльш гнучко реагувати на потреби Банку у коштах та керувати лiквiднiстю. Банк має на метi подальший розвиток та поширення напрямку корпоративного кредитування шляхом спiвпрацi з великими пiдприємствами в провiдних галузях української економiки, таких як: транспортна галузь, машинобудування, металургiя, нафтова промисловiсть, а також хiмiчна та харчова промисловiсть. Банк намагається розширити базу корпоративних клiєнтiв шляхом подальшого розвитку та розширення спектру послуг, що надаються корпоративним клiєнтам. Це передбачає поширення послуг по ефективному управлiнню грошовими потоками (cash management) та розробку вдосконалених кредитних продуктiв, включаючи структуроване фiнансування, лiзинг та фiнансування торгiвлi. Банк планує розширити спектр послуг по комерцiйному кредитуванню для малих та середнiх пiдприємств для отримання доступу до великого ринку кредитування на Українi, що дозволить зменшити ризики у разi неповернення кредитiв. Для забезпечення стратегiчного розвитку, Банк планує диверсифiкувати фiнансовi джерела за допомогою, окрiм iнших шляхiв, збiльшення депозитiв вiд корпоративних клiєнтiв та фiзичних осiб та поширення використання iнших зовнiшнiх джерел фiнансування. Для пiдвищення та диверсифiкацiї частки Банку на внутрiшньому ринку клiєнтських депозитiв, Банк планує розширити спектр послуг, що надаються корпоративним клiєнтам та фiзичним особам, як це зазначено вище. Банк розраховує на подальшу значну пiдтримку з боку своїх акцiонерiв, особливо ABH Ukraine Limited. Банк також намагатиметься отримати фiнансування шляхом залучення субординованого боргу та двостороннiх кредитiв, а також шляхом випускiв облiгацiй внутрiшнiх позик та євро облiгацiй. Банк сприятиме розширенню клiєнтської бази, кредитного та депозитного портфелiв шляхом розширення своєї мережi в промислово розвинених та щiльно населених регiонах України. Банк має на метi вiдкриття власної мережi невеликих консультацiйних центрiв обслуговування клiєнтiв, якi також будуть спрямованi на розвиток корпоративного або роздрiбного бiзнесу. Банк планує залучення роздрiбних клiєнтiв шляхом розширення мережi мiнi-вiддiлень та роздрiбних вiддiлень, що надають широкий спектр роздрiбних банкiвських послуг. Завдяки значним iнвестицiям у розвиток мережi вiддiлень, банк зможе стати ближчим до своїх клiєнтiв. Керiвництво Банку з усiєю вiдповiдальнiстю розумiє, що на першому етапi, розвиток мережi потребує значних вкладень, але в подальшому стане джерелом залучення нових клiєнтiв, що в майбутньому надасть можливiсть отримувати додатковi прибутки. Банк планує й надалi встановлювати додатковi банкомати та мережу POS-термiналiв. Банк планує пiдвищити обсяг операцiй на внутрiшнiх ринках капiталу шляхом випуску облiгацiй для українських компанiй. Керiвництво вважає, що ринок внутрiшнiх корпоративних облiгацiй на Українi й надалi розвиватиметься, а участь Банку у випусках цiнних паперiв сприятиме просуванню Банку на ринку. Операцiї на українських фондових ринках разом з пропозицiєю нових банкiвських продуктiв, таких як управлiння грошовими потоками (cash management), дозволить банку диверсифiкувати свої доходи та збiльшити невiдсотковий дохiд. Протягом 2007 року ЗАТ "Альфа-Банк" у своїй дiяльностi планує досягти наступних показникiв: - збiльшення розмiру кредитно-iнвестицiйного портфелю до 10,5 млрд. гривень; - залучення коштiв фiзичних осiб до 150 млн. гривень ; - збiльшення об`єму емiсiї платiжних карток за рахунок реалiзацiї зарплатних проектiв; - прирiст кiлькостi дiючих рахункiв населення до 200 тисяч; - здiйснити додаткову емiсiю акцiй Банку на суму 145 млн.гривень.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
Протягом 2006 року значно виросли основнi показники банку: - валюта балансу збiльшилась на 294,33% та становить 6 284 312 тис. грн.; - залученi кошти банкiв збiльшились на 286,36% та дорiвнюють 2 902 544 тис. грн.; - залученi кошти клiєнтiв збiльшились на 336,15% та дорiвнюють становить 2 665 550 тис. грн., в тому числi: - залученi кошти юридичних осiб збiльшились 356,60% та дорiвнюють 2 544 201 тис. грн.; - залученi кошти фiзичних осiб збiльшились на 152,63% та дорiвнюють 121 349 тис. грн.; - кредитно-iнвестицiйний портфель збiльшився на 315,13% та становить 5 421 993 тис. грн.; - статутний капiтал Банку збiльшився на 283,46% та становить 360 000 тис. грн.; - регулятивний капiтал Банку збiльшився на 195,77% та становить 488 061тис. грн.; - чистий прибуток поточного року збiльшився на 618,15% та становить 18 217 тис. грн. Фiнансовий результат Банку за звiтний перiод склав 18'217 тис. грн. Чистий процентний дохiд склав - 153'200 тис. грн., чистий комiсiйний дохiд - 103'189 тис. грн., iнший операцiйний дохiд - 32'264 тис. грн. Основнi витрати Банку складають: загально адмiнiстративнi витрати - 43'159 тис. грн., витрати на персонал - 99'536 тис. грн., iншi витрати - 33'118 тис. грн., чистi витрати на формування резервiв - 81'433 тис. грн., податок на прибуток - 13'190 тис. грн. (вiдповiдна iнформацiя розкрита у Звiтi про фiнансовi результати). В порiвняннi з попереднiм 2005 р. операцiйний дохiд вирiс на 218'162 тис грн., iз них: чистий процентний дохiд на 111'434 тис. грн., чистий комiсiйний дохiд на 75'610 тис. грн. Прибуток Банку вирiс на 15'270 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм 2005 роком. (вiдповiдна iнформацiя розкрита у Звiтi про фiнансовi результати). Звiт про рух грошових коштiв за звiтний перiод Банку, вiдображає джерела отримання коштiв, напрямки їх використання вiд виду дiяльностi i надає користувачам пiдстави для оцiнки спроможностi Банку генерувати грошовi кошти, а також потреби в них. Збiльшення позитивного рiвня грошових коштiв у звiтному перiодi в порiвняннi з попереднiм 2005 роком, говорить про перспективу розвитку Банку (вiдповiдна iнформацiя розкрита у Звiтi про рух грошових коштiв). 24 квiтня 2007 року вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" та затвердили результати дiяльностi за 2006 рiк та розподiлили прибуток Банку, який було направлено на поповнення резервного фонду. Лiцензiї ЗАТ "Альфа-Банк" , наданi Нацiональним Банком України, є бестроковими.

Ознака рейтингового агенства. Уповноважене рейтингове агенство -"1", Міжнародне рейтингове агенство -"2"
1
Найменування рейтингового агенства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту
Нацiональне рейтингове агенство " Кредит - Рейтинг"
Дата визначення рейтингової оцінки емітента
2005-10-14
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звіту
ЗАО "Альфа- Банк" присвоєн рейтинг "ua A - стабiльний".
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту. Уповноважене рейтингове агентство - "1", Міжнародне рейтингове агентство - "2"
0
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту
-
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звіту
-