Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1.Виробничого призначення: 135268 203252 6064 23262 141332 226514
- будівлі та споруди 100905 155889 0 0 100905 155889
- машини та обладнання 14676 19384 1827 74 16503 19458
- транспортні засоби 248 248 0 0 248 248
- інші 19439 27731 4237 23188 23676 50919
2.Невиробничого призначення: 283 122 0 0 283 122
- будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
- машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
- транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
- інші 283 122 0 0 283 122
Усього 135551 203374 6064 23262 141615 226636
Пояснення: Термiн корисного використання основних засобiв та норми амортизацiї в розрiзi окремих об'єктiв затвердженi наказом Голови Правлiння Банку. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Знос основних засобiв на кiнець 2006 р. становить 32240 тис. грн., що складає 13,7% вiд їх балансової вартостi. Знос будiвлi складає 6,1%, машин та обладнання - 4,1%, транспорту - 0%. Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв складає 7565 тис. грн.. Основнi засоби в якостi застави не передавалися. Основних засобiв, що не використовуються, або вилучених з експлуатацiї для продажу немає. Банком наданi в оперативний лiзинг службовi примiщення, якi оцiнено по первiснiй вартостi. Також Банк використовує окремi основнi засоби на правах оперативного лiзингу. В 2006 роцi, згiдно висновку незалежного експерта, була проведена дооцiнка будiвлi та земельної дiлянки по вул. Десятиннiй 4/6 та трансформаторної станцiї по вул Володимирська,9, що призвело до суттєвого збiльшення її вартостi.