Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за станом на 2006-12-31 р.
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід   153200 41766
1.1 Процентний дохід 18 358852 108521
1.2 Процентні витрати 19 205652 66755
2 Чистий комісійний дохід   103189 27579
2.1 Комісійний дохід   107914 28896
2.2 Комісійні витрати   4725 1317
3 Tорговельний дохід   11265 67
4 Дохід у вигляді дивідендів   0 0
6 Дохід від участі в капіталі   0 0
7 Інший дохід   20999 1079
8 Усього доходів   288653 70491
9 Загальні адміністративні витрати 22 43159 18609
10 Витрати на персонал 23 99536 29775
11 Втрати від участі в капіталі   0 0
12 Інші витрати   33118 5788
13 Прибуток від операцій   112840 16319
14 Чисті витрати на формування резервів 24 81433 8133
15 Прибуток до оподаткування   31407 8186
16 Витрати на податок на прибуток 25 13190 5239
17 Прибуток після оподаткування   18217 2947
18 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 27 0 0
19 Чистий прибуток/збиток банку   18217 2947
20 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 27 0 0
21 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 27 0 0

Примітки: Данi у рядках 1.2, 2.2, 8, 9, 10, 11, 13, 16 належать до витрат.
 
 
 
Bиконавець: Польшина О.Ю. (490-46-22)
  (прізвище та ініціали, телефон)
 
Керівник: Половко С.М.
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Гладченко Л.Б.
  (підпис, прізвище, ініціали)