Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


БАЛАНC
за станом на 2006-12-31 року
        (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
АКТИВИ
1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти в банку України 1 249578 86469
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 2 13680 932
3 Кошти в інших банках 3 933810 348784
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 4 0 0
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 5 64101 29642
6 Кредити та заборгованість клієнтів 6 4763086 1507880
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 7 0 0
8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 8 2000 0
9 Основні засоби та нематеріальні активи 9 216080 140627
10 Нараховані доходи до отримання 10 23601 16289
10.1 Відстрочений податковий актив   2349 2545
11 Інші активи 11 16027 1925
12 Усього активів   6284312 2135093
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
13 Кошти банків:   2902544 1013584
13.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України   0 14580
14 Кошти клієнтів 12 2665550 792964
15 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком   1766 1793
16 Боргові цінні папери, емітовані банком 13 72872 17993
17 Нараховані витрати до сплати 14 35288 12314
17.1 Відстрочені податкові зобов'язання 14 36912 23580
18 Інші зобов'язання   75615 69878
19 Усього зобов'язань 15 5790547 1932106
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
20 Статутний капітал 16 360000 127000
21 Капіталізовані дивіденди   0 0
22 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)   0 0
23 Емісійні різниці   6 6
24 Резерви та інші фонди банку   5239 2306
25 Резерви переоцінки, у тому числі:   110288 70728
25.1 Резерви переоцінки необоротних активів   110739 70743
25.3 Резерви переоцінки цінних паперів   -451 -15
26 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років   15 0
27 Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження   18217 2947
28 Усього власного капіталу   493765 202987
29 Усього пасивів   6284312 2135093

Примітки: д/н
 
 
 
Bиконавець: Польшина О.Ю. (490-46-22)
  (прізвище та ініціали, телефон)
 
Керівник: Половко С.М.
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Гладченко Л.Б.
  (підпис, прізвище, ініціали)