Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
 
за станом на 2003-12-31 00:00:00р.
Одиниця виміру: тис. грн.        
Рядок Найменування статті При-
міт-
ки
Статутний капітал зареєстро-
ваний, сплачений
Викуплені власні акції Капіталі-
зовані дивіденди
Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Нерозподі-
лений прибуток (непокритий збиток)
Результати переоцінки Капітал, резервні та інші фонди усього Попередній рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Залишок на 1 січня звітного року   73000 0 0 6 356 312 4 73678 73395
2.1 Коригування: Зміна облікової політики 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Виправлення помилок 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Скоригований залишок на початок року   73000 0 0 6 356 312 4 73678 73395
3 Переоцінка необоротних активів   0 0 0 0 0 0 37819 37819 0
4 Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття   0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Чистий прибуток звітного року   0 0 0 0 7 -7 0 0 0
6 Розподіл прибутку до загальних резервів банку   0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Розподіл прибутку до резервних фондів   0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Розподіл прибутку до інших фондів банку   0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Дивіденди, що сплачені у звітному році   0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Дивіденди, що капіталізовані у звітному році   0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу   0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Внески за акціями нового випуску   0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Викуплені власні акції   73000 0 0 6 668 560 37823 112057 73678
14 Продаж раніше викуплених власних акцій  
15 Анульовані раніше викуплені акції  
16 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня звітного року  

Примітки:Примiтки до звiту додаються окремо в електронному виглядi.
 
 
 
Bиконавець: Фiлiпенко О.В. (490-46-22)
  (прізвище та ініціали, телефон)
 
Керівник: Снєгiрев А.В.
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Гладченко Л.Б.
  (підпис, прізвище, ініціали)

2003 рік, на кінець року

ЄДРПОУ 23494714