Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова Правлiння       Снєгiрєв Андрiй В`ячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 18.06.2004  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Старший економiст вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi
Прізвище, ім'я, по батькові Фiлiпенко Олександр Валентинович
Міжміський код, телефон, факс (044) 490-46-22
E-mail Aleksandr V Filipenko@alfabank.kiev.ua

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 31.12.2003  
  (дата)  

Емітент ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки