Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
(непрямий метод)
 
за станом на 2003-12-31 00:00:00р.
Одиниця виміру: тис. грн.        

Рядок

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
I. Операційна діяльність
1 Чистий прибуток (збиток) поточного періоду   560 283
Поправки чистого прибутку   0 0
2 Нараховані витрати   952 1186
3 Нараховані доходи   670 -1758
4 Амортизація необоротних активів   3253 1658
5 Резерви під сумнівні борги, знецінення активів   8255 3565
6 Торговельний результат   -980 -60
7 Нарахований та відстрочений податок   12674 49
8 Прибуток (збиток) від продажу інвестицій   9 -6
9 Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії   0 -19
10 Амортизація дисконту і премії цінних паперів   -6 -15
11 Інший рух коштів, які не є грошовими   5328 235
12 Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку   30715 5118
13 Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам   -10481 -21054
14 Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам   -76060 -217779
15 Зменшення (збільшення) інших активів   -13161 -379
16 Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України   0 0
17 Збільшення (зменшення) коштів інших банків   40532 112708
18 Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках   71474 51565
19 Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати   1926 382
20 Збільшення (зменшення) інших зобов'язань   3269 21983
21 Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж   17499 -52574
22 Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності   48214 -47456
23 Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності   -19 351
II. Інвестиційна діяльність
24 Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення   0 -19
25 Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії   0 0
26 Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії   -22056 -22165
27 Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів   -22075 -21833
28 Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності   -34336 45304
III. Фінансова діяльність
29 Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу   -6 36260
30 Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань   0 0
31 Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу   0 0
32 Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду   -34342 81564
33 Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності   -8203 12275
34 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів   53650 41375
35 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року   45447 53650
36 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року  

Примітки:Примiтки до звiту додаються окремо в електронному виглядi.
 
 
 
Bиконавець: Фiлiпенко О.В. (490-46-22)
  (прізвище та ініціали, телефон)
 
Керівник: Снєгiрєв А.В.
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Гладченко Л.Б.
  (підпис, прізвище, ініціали)

2003 рік, на кінець року

ЄДРПОУ 23494714