Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року


ТЕКСТОВА ЧАСТИНА
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Закрите акц?онерне товариство "Альфа-Банк" ( на дал? - Банк) створений ? д?є в?дпов?дно до Закону України "Про банки ? банк?вську д?яльн?сть", Закону України "Про господарськ? товариства" та ?нших акт?в законодавства України, нормативно-правових акт?в Нац?онального банку України та Статуту Банка. Банк був створений в процес? реорган?зац?ї Акц?онерного Комерц?йного Банку "Київський ?нвестиц?йний банк" шляхом перетворення останнього в акц?онерне товариство закритого типу "Альфа-Банк", зг?дно з р?шенням Загальних Збор?в акц?онер?в в?д 27 жовтня 2000 року (Протокол №3/2000). Банк є правонаступником ус?х прав ? зобов'язань Акц?онерного Комерц?йного Банку "Київський ?нвестиц?йний банк", що був створений в?дпов?дно до р?шення Загальних Збор?в акц?онер?в в?д 22 липня 1997 року (Протокол №1) ? виступав правонаступником вс?х прав та обов'язк?в товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю Комерц?йний Банк "Київ?нвестбанк", створеного зг?дно з р?шенням Збор?в учасник?в в?д 21 листопада 1995 року, який у свою чергу виступав правонаступником вс?х прав та обов'язк?в товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю Комерц?йного Банку споживчої кооперац?ї "В?то", створеного у в?дпов?дност? з установчим договором в?д 18 листопада 1992 року ? зареєстрованого Нац?ональним банком України 24 березня 1993 року. Найбiльшими акцiонерами ЗАТ "Альфа-Банк"є ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя), Акц?онерна страхова компан?я "Остра-Київ",ТОВ "Почайна", Асоц?ац?я м?жнародних автомоб?льних перев?зник?в, Дочiрнє пiдприємство "А-Холдiнг". Альфа-Банк займає пров?дн? позиц?ї серед менеджер?в по ринковому розм?щенню корпоративних обл?гац?й. У 2002-2003 р. Банк виступив орган?затором ? усп?шно розм?стив корпоративн? позики таких п?дприємств як фармацевтична компан?я ВАТ <Галичфарм>, кондитерська компан?я ЗАТ <АВК>, металург?йна компан?я СП ТОВ <Метален>, телекомун?кац?йна компан?я ЗАТ <Київстар Дж.Ес.Ем.>, зерноторг?вельна компан?я ТОВ <Агропродукт>, оптовий ? роздр?бний торговець медикаментами ТОВ <Обласна аптечна холдингова компан?я>, компан?я, що зд?йснює буд?вництво ? здачу в оренду торгово-оф?сних центр?в у Києв?, ЗАТ <Мандарин Плаза>, виробник молочної продукц?ї ВАТ <Молочник> (через ТОВ <Агроспецресурси>).
Інформація про організаційну структуру емітента
Одним з напрямк?в залучення нових кл?єнт?в, додаткових ресурсних надходжень, а також розширення спектра надання банк?вських послуг у р?зних рег?онах країни, став подальший розвиток мереж? ф?л?й ЗАТ "Альфа-Банк". Їх ефективне функц?онування дозволило додатково залучити тимчасово в?льн? кошти населення та п?дприємств р?зних форм власност?, а також вир?шити ряд проблем, пов"язаних з впровадженням нових форм ? метод?в банк?вського обслуговування, прискорення та спрощення розрахунк?в м?ж постачальниками ? користувачами р?зноман?тних рег?он?в України. Станом на 01.01.2004 р.в склад? Банку працює 4 ф?л?ї : Донецька (83050, проспект Богдана Хмельницького, 92), Харк?вська (61003, площа Рози Люксембург,2), Дн?пропетровська (49000, площа Ленiна,1), Миколаївська (54001, вулиця Велика Морська,63). Також у складi банку працює два в?дд?лення в Києв? (вулиця Саксаганського,24 та вулиця Городецького,4) , представництва в Запорiжж? (69001, вулиця Сергiя Тюленiна, 23), Сiмферополi (95051 вулиця Гоголя,68) та Льввi (79000, вулиця Чайковського,8). Вс? ф?л?ї виконують практично повний комплекс стандартних банк?вських послуг на високому профес?йному р?вн?.
Опис обраної облікової політики
ЗАТ "Альфа-Банк" у своїй д?яльност? та у ф?нансових зв?тах дотримується основних принцип?в: безперервност?, посл?довност? та нарахування. При вибор? та застосуванн? в?дпов?дної обл?кової пол?тики ? при складанн? ф?нансових зв?т?в кер?вництво Банку виходило з м?ркувань обачност?, превалювання сутност? над формою та суттєвост?. Основою обл?кової пол?тики Банку є розроблен? ? затверджен? кер?вництвом Банку внутр?шн? Положення та ?нструкц?ї. Оц?нка окремих актив?в та зобов`язань зд?йснюється за ?сторичною варт?стю без урахування зм?н загального р?вня ц?н та конкретних ц?н на активи Банку. Обл?к основних засоб?в ведеться зг?дно з Постановою Правл?ння Нац?онального банку України № 475 в?д 11.12.2000 р. та внутр?шнього Порядку обл?ку операц?й з основними засобами, нематер?альними активами ? кап?тальними вкладеннями. Соб?варт?сть основних засоб?в складається з ц?ни придбання, включаючи держмито, митний зб?р, витрати на доставку та розвантаження, витрати на установку. При нарахуванн? амортизац?ї застосовується прямол?н?йний метод. Норми амортизац?ї розрахован? виходячи з? строку корисного використання основних засоб?в. Норми та строки корисного використання основних засоб?в затверджуються Головою Правл?ння Банку. Нарахування амортизац?ї починається з першого числа м?сяця, наступного за м?сяцем, в якому об'єкт введено в експлуатац?ю ? зак?нчується з першого числа м?сяця, наступного за м?сяцем вибуття об'єкту. ?нвентарна книга та ?нвентарн? картки ведуться автоматизовано. У зв?тному роц? були переглянут? терм?ни корисного використання груп основних засоб?в на 2004 р?к. Протягом зв?тного року зм?н в обл?ков?й пол?тиц? та коригування суттєвих помилок не в?дбувалось.
Витяг з аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "АП?К" 1.Ми провели аудиторську перев?рку наведеного дал? балансу закритого акц?онерного товариства "Альфа-банк" (дал? - Банк) станом на 31 грудня 2003 року, а також в?дпов?дних зв?т?в про ф?нансов? результати, про власний кап?тал та про рух грошових кошт?в за р?к, що минув на зазначену дату, а також в?дпов?дних прим?ток з 1 по 32. В?дпов?дальн?сть за ц? ф?нансов? зв?ти несе кер?вництво Банку. Нашим обов"язком є висловлення думки стосовно цих ф?нансових зв?т?в на п?дстав? проведеного аудиту. 2.Ми провели аудиторську перев?рку зг?дно з? Стандартами аудиту та етики М?жнародної федерац?ї бухгалтер?в, як? використовуються в якост? Нац?ональних стандарт?в аудиту в Україн?. Ц? стандарти вимагають щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання об?рунтованої впевненост? щодо в?дсутност? у ф?нансов?й зв?тност? суттєвих викривлень. Аудит включає перев?рку шляхом тестування доказ?в, як? п?дтверджують суми та розкриття ?нформац?ї у ф?нансових зв?тах, та оц?нку застосованих принцип?в бухгалтерського обл?ку ? суттєвих попередн?х оц?нок, зд?йснених управл?нським персоналом, а також оц?нку загального подання ф?нансових зв?т?в. На нашу думку, проведений аудит забезпечує прийнятну основу для формування нашого аудиторського висновку. 3.По результатах аудиторської перев?рки були зроблен? зауваження стосовно в?дображення в обл?ку окремих операц?й по залученню м?жбанк?вських кредит?в та деб?торської заборгованост? за операц?ями в ?ноземн?й валют?, як? були врахован? Банком шляхом проведення коригуючих проводок. 4.На нашу думку, ф?нансов? зв?ти з урахуванням коригуючих проводок достов?рно, в ус?х суттєвих аспектах, в?дображають ф?нансовий стан Банку на 31 грудня 2003 року, а також результати його д?яльност? та грошов? потоки за минулий р?к ? в?дпов?дають вимогам чинного законодавства щодо орган?зац?ї бухгалтерського обл?ку та зв?тност? в Україн?. 5.Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову ?нформац?ю, висновок щодо якої вимагається Законом України "Про банки ? банк?вську д?яльн?сть" та Постановою НБУ № 389 в?д 9 вересня 2003 року. 6.Як зазначено у прим?тц? 30 "Ризик л?кв?дност?", протягом року Банк мав низький р?вень ризику л?кв?дност?. 7.Дох?дн?сть актив?в Банку розкрита в прим?тц? 31 "Процентний ризик" за 2003 р?к. Її р?вень забезпечує прибуткову д?яльн?сть Банку. 8.Як?сть кредитного портфелю, в ц?лому, адекватно оц?нена Банком та в?дображена у прим?тц? 14 "Кредити та заборгован?сть кл?єнт?в". Виходячи з достов?рної класиф?кац?ї кредит?в за ступенем ризику Банком сформований резерв, достатн?й для в?дшкодування можливих збитк?в за кредитними операц?ями. 9.Перв?сна класиф?кац?я портфелю ц?нних папер?в зд?йснюється Банком в?дпов?дно до нормативних вимог Нац?онального банку. Резерв сформований в повному обсяз?. ?нформац?я щодо якост? портфелю ц?нних папер?в станом на 31.12.03 р. адекватно розкрита в прим?тц? 13 " Ц?нн? папери на продаж" та прим?тц? 15 "?нвестиц?йн? ц?нн? папери". 10.Стан деб?торської заборгованост? визначений Банком у в?дпов?дност? з нормативними вимогами Нац?онального банку України та внутр?шн?ми положеннями Банку, зг?дно до яких сформована в?дпов?дна сума резерву. ?нформац?я щодо деб?торської заборгованост? наведена у прим?тц? 19 "?нш? активи". 11.Як?сть управл?ння активами та пасивами Банку прийнятна та забезпечує д?яльн?сть банку з дотриманням економ?чних норматив?в, визначених нормативними вимогами Нац?онального банку України. 12.Формування кап?талу Банку, фонд?в та резерв?в в?дбувається у в?дпов?дност? з вимогами нормативно-правових акт?в Нац?онального банку України. Банк є добре кап?тал?зованим. ?нформац?я щодо оц?нки ризику банк?вських операц?й та операц?й з ?нсайдерами розкрита у прим?тках 29-32. 13.Процедури внутр?шнього аудиту та заход?в контролю Банку в?дпов?дають вимогам нормативно-правових акт?в Нац?онального банку України. Президент ф?рми Т. Бернатович м. Київ, вул. Ф?зкультури,1, корп. 2 23 березня 2004 року.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
Основними видами послуг, що надає ЗАТ "Альфа-Банк" є : - комплексне розрахунково-касове обслуговування юридичних ? ф?зичних ос?б у нац?ональн?й та ?ноземн?й валютах, зокрема, за допомогою системи "Кл?єнт-Банк" - вкладн? депозитн? операц?ї; операцiї куп?влi та продажу ?ноземної валюти на м?жбанк?вському валютному ринку України ? м?жнародних валютних ринках - конверс?йн?, арб?тражн?, своп-операц?ї; операц?ї з дорожними чеками "Thomas Cook", VISA, American Express, пластиковими картками VISA, Eurocard/MasterCard - комплекс кредитного обслуговування; надання вексельної поруки; депозитарн? послуги; юридичн? послуги. Банк зд?йснює комерц?йну ? ?нвестиц?йну д?яльн?сть у вс?х галузях ? рег?онах України. Основними кл?єнтами банку є компан?ї ?з металург?йного сектору економiки, паливно-енергетичного, машинобудування, целюлозно-паперової промисловост?. Основними вкладниками банку, що тримають депозити є населення України, а також юридичн? особи. Ринок банк?вських послуг в?дзначається дуже жорсткою конкуренц?єю м?ж комерц?йними банками. Найб?льша конкуренц?я спостер?гається м?ж банками, що входять в одну й ту саму групу. Незважаючи на конкуренц?ю, ринок розвивається досить швидкими темпами завдяки зростанню грошової маси, яка майже одразу спрямовується у реальний сектор економ?ки, а також завдяки одночасному пад?нню кредитних ставок, що дозволяє залучати в якост? кл?єнт?в все б?льше суб'єкт?в господарської д?яльност?. З ?ншого боку, зменшення ?нфляц?йних оч?кувань ? девальвац?йного тиску на нац?ональну грошову одиницю, викликає у населення поступове зростання дов?ри до гривн? як до засобу збер?гання, що приводить до зб?льшення депозитних вкладень у банк?вську систему ? сприяє росту ? диверсиф?кац?ї ресурс?в для комерц?йних банк?в. На ринку банк?вських послуг в?дсутня сезонн?сть. Зниження активност? комерц?йних банк?в пом?тно лише у л?тн? м?сяц?, коли спостер?гається загальне зниження д?лової активност?.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
На д?яльнiсть банк?в в Україн? суттєво впливають р?зноман?тн? фактори, серед яких найважлив?шими є : -затяжна економ?чна криза, що охопила практично вс? сфери економ?ки та призвела до р?зкого пад?ння життєвого р?вня основної маси населення країни; -незавершен?сть нормативно-правової бази, нестаб?льн?сть та суперечлив?сть д?ючих закон?в ? п?дзаконних акт?в, як? визначають умови п?дприємницької д?яльност?; -в?дсутн?сть стаб?льних господарських зв"язк?в, недостатн?й р?вень конкурентноспроможност? продукц?ї на зовн?шньому ринку. Кр?м того, пад?ння д?лової активност? на ринку ц?нних папер?в також значно зменшило к?льк?сть стандартних операц?й з ц?нними паперами.Ускладнення умов роботи суб"єкт?в зовн?шньоеконом?чної д?яльност? та ряд ?нших об"єктивних фактор?в значно зменшили обсяги та доходн?сть валютних операц?й.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
Протягом 2003 року у ЗАТ "Альфа-Банк" вiдсутнi факти виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Ф?нансування д?яльност? ЗАТ "Альфа-Банк" зд?йснюється за рахунок кап?талу банку та залучених кошт?в в?д корпоративних кл?єнт?в, ф?зичних ос?б та банк?в. При формуванн? своєї пасивної бази Банк прид?ляє велику увагу розвитку власної кл?єнтської бази серед юридичних та ф?зичних ос?б, але маючи обмежену внутр?шню ф?нансову можлив?сть, значна частина пасив?в сформована за рахунок терм?нових запозичень в материнському банку -ВАТ "Альфа-Банк" (м.Москва). Пол?тика по залученню кошт?в в Банку затверджується Наглядовою Радою Банку щор?чно. Оперативне управл?ння зд?йснює постiйно д?ючий коллег?альний орган Банку- Ком?тет по управл?нню активами та пасивами. Пост?йний контроль за станом ресурсної бази ? виконання р?шень Ком?тету по управл?нню активами та пасивами зд?йснює Казначейство Банку. ЗАТ "Альфа-Банк" є достатньо кап?тал?зованим Банком. Нормативи достатност? та адекватност? кап?талу, встановлен? Нац?ональним Банком України, виконуються повн?стю, порушень норматив?в протягом 2003 року не було. Регулятивний кап?тал повн?стю покриває поточн? потреби Банку. Нормативи миттєвої та поточної л?кв?дност? ЗАТ "Альфа-Банк" знаходяться на р?вн?, що набагато перевищує м?н?мальн? вимоги Нац?онального Банку України. П?двищення л?кв?дност? може бути зд?йснено за рахунок додаткових запозичень на внутр?шньому та зовн?шньому ф?нансових ринках в сум?, що екв?валентна 10 м?льйонам долар?в США а також за рахунок реал?зац?ї ц?нних папер?в, б?льш?сть з яких є л?кв?дними корпоративними обл?гац?ями та акц?ями українських ем?тент?в (ц?нн? папери першого ешелону). При терм?нов?й реал?зац?ї портфеля ц?нних папер?в ?стотних втрат в їх вартост? не передбачається. ЗАТ "Альфа-Банк" звертає особливу увагу на пост?йне вдосконалення системи ?дентиф?кац?ї, оц?нки, мон?торингу та контролю ризик?в. Cпостережна Рада Банку розробляє стратег?ю управл?ння ризиками, а ключов? ком?тети зд?йснюють оперативне управл?ння: -Кредитний ком?тет - кредитними ризиками; -Ком?тет з управл?ння активами ? пасивами - ринковими ризиками; -Технолог?чний керуючий ком?тет - операц?йними та технолог?чними ризиками; -Тендерний ком?тет - координує ефективне використання бюджету; -Бюджетний ком?тет - забезпечує контроль щодо виконання бюджету. Бюджетний ком?тет визначає та затверджує основн? принципи ? направлення бюджетної пол?тики Банку. Зд?йснює оперативне управл?ння по складанню бюджету Банку, затверджує плановий кошторис, контролює виконання затвердженого бюджету ? кошторису. Кр?м того, з метою зд?йснення комплексного процесу ?дентиф?кац?ї, оц?нки, мон?торингу та контролю ризик?в, створено в?дд?л з управл?ння ризиками, який займається розробкою пол?тики щодо питань: кредитного, ринкового й операц?йного ризик?в, представлення їх на затвердження ком?тет?в Банку; ?дентиф?кує й оц?нює ризики (по конкретних угодах та в ц?лому на р?вн? портфел?в); займається орган?зац?єю системи контролю ? мон?торингу ризик?в у Банку; дає оц?нку операц?йних та технолог?чних ризик?в ус?х б?знес-процес?в. В ц?лому, стратег?ю управл?ння ризиками ЗАТ "Альфа-Банк" можна характеризувати як консервативну, а також як таку, що вважає основними пр?оритетами збереження кап?талу акц?онер?в, п?дтримка ?м?джу високопрофес?йної банк?вської установи з низьким р?внем ризику, виконання вс?х регулятивних ? нормативних вимог. В орган?зац?ї управл?ння ризиками Банк широко використовує досв?д, наробки, процедури й технолог?ї материнського банку - ВАТ <Альфа-Банк>, що дозволяє впроваджувати ? використовувати перев?рен? й адаптован? методи ? процедури ризик-менеджменту, залучати досв?дчених фах?вц?в консультант?в, а також для вир?шення складних завдань, що безсумн?вно є серйозною конкурентною перевагою в середовищ? українського банк?вського б?знесу. Враховуючи те, що кредити складають основну частину працюючих актив?в Банку, кредитний ризик є найважлив?шим ризиком для ЗАТ <Альфа-Банк>, ? тому йому прид?ляється першорядне значення при прийнятт? р?шень про вкладення кошт?в Банку в активи. Орган?зац?я кредитної д?яльност? в Банку спрямована на формування кредитного портфелю з м?н?мальним кредитним ризиком, тобто м?н?мальним р?внем простроченого боргу та неповернень кредитних продукт?в кл?єнтами. Для цього: - Банк п?дтримує виконання норматив?в ризику, встановлених НБУ (максимальний розм?р ризику на одного боржника, норматив "великих" кредитних ризик?в, нормативи ризику по ?нсайдерах й т. ?н.); - Банком встановлен? л?м?ти кредитування на р?вн? окремих продукт?в, наданих позичальникам: кл?єнт?в; груп кл?єнт?в ? т. д. Зд?йснюється оц?нка кредитоспроможност? позичальник?в ? її регулярний мон?торинг, проводиться ранжирування кредитних продукт?в за ступенем ризику з наступним формуванням резерву для покриття можливих збитк?в; - в Банку розроблена заставна пол?тика, що передбачає, використання жорстких стандарт?в оц?нки л?кв?дност? заставного майна. Кредитний ризик оц?нюється: -при видач? кредитних продукт?в корпоративним кл?єнтам, -при зд?йсненн? операц?й на м?жбанк?вському ринку, -при укладанн? договор?в на ринку ц?нних папер?в (оц?нюються контрагенти - ?нвестиц?йн? фонди, брокерськ? компан?ї), -при оц?нц? над?йност? страхових компан?й, що зд?йснюють страхування застав, прийнятих банком по кредитах. Про високу як?сть управл?ння кредитним ризиком у Банку говорить ? той факт, що за весь час ?снування ЗАТ <Альфа-Банк> (Україна) обсяг негативно класиф?кованих кредитних продукт?в знаходився на м?н?мальному р?вн?. ЗАТ "Альфа-Банк" зд?йснює оц?нку ? управл?ння ринковими ризиками як по окремих операц?ях, так ? по ц?лих напрямках банк?вської д?яльност? на р?вн? портфел?в актив?в ? пасив?в. Управл?ння ринковими ризиками м?стить в соб? управл?ння ц?новим ризиком, ризиком зм?ни в?дсоткових ставок, валютним ризиком, а також ризиком л?кв?дност?. В ц?лому, Банк дотримується дуже консервативної пол?тики як в управл?нн? ризиком л?кв?дност?, так ? в управл?нн? ?ншими ринковими ризиками. Основними методами управл?ння ринковими ризиками в ЗАТ "Альфа-Банк" є: -мон?торинг ризику, що являє собою розрахунок ризику, визначення його тимчасової динам?ки, а також анал?з причин його зм?ни; -л?м?тування ризику, тобто встановлення л?м?ту на р?зн? показники ризику, з наступною оперативною переоц?нкою таких л?м?т?в; -диверсиф?кован?сть актив?в ? пасив?в з метою зниження залежност? в?д одного джерела ризику; -анал?з несприятливих сценар?їв (стрес-тестинг), який зд?йснюється для визначення слабких м?сць Банку ? розробки план?в д?й в екстремальних ситуац?ях; -встановлення дисконт?в на ринкову варт?сть р?зних актив?в, що використовуються як заставне забезпечення, а також переоц?нка ринкової вартост? забезпечення з метою зменшення кредитного ризику, пов'язаного з ринковою переоц?нкою. В?дд?л з управл?ння ризиками ЗАТ "Альфа-Банк" регулярно зд?йснює оц?нку ризик?в аудиту операц?йних процедур й, разом з оц?нкою операц?йних ризик?в, розробляє рекомендац?ї для їх зменшення. Також проводиться оц?нка операц?йних ризик?в при анал?з? нових продукт?в, внутр?шньобанк?вських регламент?в ? операц?йних процедур, плат?жних ? розрахункових процедур. Кр?м того, Банк збирає й анал?зує ?нформац?ю, проводить розсл?дування причин технолог?чних збоїв, порушень л?м?т?в, операц?йних помилок, затримок у розрахунках ?, за результатами анал?зу, приймає р?шення про удосконалення або зм?ну банк?вських технолог?й. В ц?лому, п?дходи щодо оц?нки операц?йних ризик?в, заснован? на св?тових стандартах банк?вської д?яльност? та досв?д? материнського банку, дозволяють ?стотно м?н?м?зувати орган?зац?йн? недол?ки, тим самим сприяючи ефективност? б?знесу в ц?лому.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
На кiнець 2003 року укладених, але ще не виконаних договор?в (контракт?в) не має.
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
Найближчим часом планується подальший розвиток як комерц?йної, так ? ?нвестиц?йної д?яльност? Банку. Банк планує у майбутньому стати потужним ф?нансовим супермаркетом, що дозволить надавати кл?єнтам увесь спектр банк?вських, а також ?нших супутн?х послуг. Одним ?з головних напрямк?в розвитку Банку залишається розширення кл?єнтської бази, причому, як з боку залучення вкладник?в, зокрема, населення, так ? з боку диверсиф?кац?ї кредитного портфелю банку. Також планується реорганiзацiя ф?л?йної мереж? в безбалансовi в?дд?лення
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
Ф?нансовий результат Банку за зв?тний пер?од склав 560 тис. грн. Основний дох?д отримано в?д кредитних операц?й -74 308 тис. грн., ком?с?йних операц?й - 13 901 тис. грн., чистого торг?вельного доходу - 2 300 тис. грн.. Основн? витрати Банку складають: процентн? витрати - 62 333 тис. грн., ком?с?йн? витрати - 783 тис. грн., загально адм?н?стративн? витрати - 11 735 тис. грн., витрати на персонал - 3 834 тис. грн., ?нш? витрати - 3 302 тис. грн., чист? витрати на формування резерв?в - 8 237 тис. грн., витрати на податок на прибуток - 1 226 тис. грн. В пор?внянн? з попередн?м 2002 р. операц?йний дох?д вир?с на 11 569 тис грн., ?з них: чистий процентний дох?д вир?с на 2 489 тис. грн., чистий ком?с?йний дох?д на 7 340 тис. грн., чистий торг?вельний дох?д на 2 043 тис. грн. Прибуток Банку вир?с на 277 тис. грн. в пор?внянн? з попередн?м 2002 роком. Рух грошових кошт?в за зв?тний пер?од Банку, в?дображає джерела отримання банком гот?вкових та безгот?вкових кошт?в ? напрям їх використання: - чистий приплив грошових кошт?в в?д операц?йної д?яльност? - 48 214 тис. грн. - чистий в?дплив грошових кошт?в ?нвестиц?йної д?яльност? - 22 075 тис. грн. - чистий приплив грошових кошт?в в?д ф?нансової д?яльност? - 34 342 тис. грн. - чисте зменшення грошових кошт?в та їх екв?валент?в - 8 203 тис. грн. ЗАТ "Альфа-Банк" має лiцензiї Нацiонального Банку України №61 та №61-3 з безстроковим термiном дiї; лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №318864 з термiном дiї - до 10.10.2004. Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв чистий прибуток, отриманий ЗАТ "Альфа-Банк" у 2003 роц?, направлений на поповнення резервного фонду .