Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року

Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1.Виробничого призначення: 11732.9 77951.6 4095.89 83489.5 15828.8 5537.9
- будівлі та споруди 2628.33 58544 0 0 2628.33 58544
- машини та обладнання 6144.59 7728.7 0 0 6144.59 7728.7
- транспортні засоби 324.408 407.419 0 0 324.408 407.419
- інші 2635.61 11271.5 4095.89 5537.9 6731.5 16809.4
2.Невиробничого призначення: 161.621 177.17 13.979 14.269 175.6 191.439
- будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
- машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
- транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
- інші 161.621 177.17 13.979 14.269 175.6 191.439
Усього 11894.6 78128.8 4109.87 5552.17 16004.4 83680.9
Пояснення: Терм?н корисного використання основних засоб?в та норми амортизац?ї в розр?з? окремих об"єкт?в затверджен? наказом Голови Правл?ння Банку. При нарахуванн? амортизац?ї застосовується прямол?н?йний метод. Знос основних засоб?в на к?нець 2003 р. становить 10623,911 тис. грн., що складає 12,7% в?д їх балансової вартост?. Знос буд?вл? складає 8,7%, машин та обладнання - 38,6%, транспорту - 31,4%, ?нструмент?в, прилад?в, ?нвентарю -45,3%. Перв?сна варт?сть повн?сттю замортизованих основних засобiв складає 747,477 тис. грн.. Основн? засоби в якост? застави не передавалися. Основних засоб?в, що не використовуються, або вилучених з експлуатац?ї для продажу немає. Банком надан? в оперативний л?зинг службов? прим?щення, як? оц?нено по перв?сн?й вартост?. Також Банк використовує окрем? основнi засоби на правах оперативного л?зингу. В 2003 роц?, зг?дно висновку незалежного експерта, була проведена дооц?нка буд?вл? по вул. Десятинн?й 4/6, що призвело до суттєвого зб?льшення її вартост?.