Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
 
за станом на 2003-12-31 00:00:00р.
Одиниця виміру: тис. грн.        
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід   11975 9486
1.1 Процентний дохід 18 74308 47428
1.2 Процентні витрати 19 -62333 -37942
2 Чистий комісійний дохід   13118 5778
2.1 Комісійний дохід   13901 6171
2.2 Комісійні витрати   -783 -393
3 Дохід у вигляді дивідендів   0 19
4 Tорговельний дохід   2300 -257
5 Прибуток/Збиток від інвестиційних цінних паперів   1 302
6 Дохід від участі в капіталі   0 0
7 Інший дохід   1500 1997
8 Операційний дохід   28894 17325
9 Загальні адміністративні витрати 22 0 0
10 Витрати на персонал 23 -11735 -8185
11 Втрати від участі в капіталі   -3834 -2430
12 Інші витрати   -3302 -1792
13 Прибуток від операцій   10023 4918
14 Чисті витрати на формування резервів 24 -8237 -3563
15 Прибуток до оподаткування   1786 1355
16 Витрати на податок на прибуток 25 -1226 -1073
17 Прибуток після оподаткування   560 283
18 Непередбачені доходи/витрати 26 0 0
19 Чистий прибуток/збиток банку   560 283
20 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 27 0 0
21 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 27 0 0

Примітки: Примiтки до звiту додаються окремо в електронному виглядi
 
 
 
Bиконавець: Фiлiпенко О.В. (490-46-22)
  (прізвище та ініціали, телефон)
 
Керівник: Снєгiрев А.В.
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Гладченко Л.Б.
  (підпис, прізвище, ініціали)

2003 рік, на кінець року

ЄДРПОУ 23494714