Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року

БАЛАНC БАНКУ
за станом на 2003-12-31 00:00:00р.
Одиниця виміру: тис. грн.        

Рядок

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
АКТИВИ
1 Грошові кошти та залишки в Національному банку України 1 20824 7535
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 2 0 0
3 Кошти в інших банках 3 63314 74644
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 4 11411 13700
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 5 371543 301982
6 Кредити та заборгованість клієнтів 6 20 0
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 7 0 0
8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 8 83671 20208
9 Основні засоби та нематеріальні активи 9 2963 3633
10 Нараховані доходи до отримання 10 9331 9452
11 Інші активи 11 563077 431154
12 Усього активів   196931 156398
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
13 Кошти банків:   164775 93302
13.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України  
14 Кошти клієнтів 12 35259 69595
15 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком   0 0
16 Боргові цінні папери, емітовані банком 13 2390 1438
17 Нараховані витрати до сплати 14 51665 36743
18 Інші зобов'язання   451020 357476
19 Усього зобов'язань 15 73000 73000
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
20 Статутний капітал 16 0 0
21 Капіталізовані дивіденди   0 0
22 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)   6 6
23 Емісійні різниці   668 356
24 Резерви та інші фонди банку   37823 4
25 Резерви переоцінки, у тому числі:   0 29
25.1 Резерви переоцінки необоротних активів  
26 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років   560 283
27 Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження   112057 73678
28 Усього власного капіталу   563077 431154
29 Усього пасивів  

Примітки: Примiтки до звiту додаються окремо в електронному виглядi
 
 
Bиконавець: Фiлiпенко О.В. (490-46-22)
  (прізвище та ініціали, телефон)
 
Керівник: Снєгiрев А.В.
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Гладченко Л.Б.
  (підпис, прізвище, ініціали)

2003 рік, на кінець року

ЄДРПОУ 23494714