Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Проміжна фінансова звітність банку

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 27.04.2017 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 3933951 5851238
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 577368 526649
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 2192902 2868171
Кошти в інших банках 837522 138142
Кредити та заборгованість клієнтів 26433884 25629498
Цінні папери в портфелі банку на продаж 400 400
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість 693190 693070
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 125 62
Відстрочений податковий актив 1180287 1180287
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи 886276 874239
Інші фінансові активи
Інші активи 3484001 1192158
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів: 40219906 38953914
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 1412490 1671132
Кошти клієнтів 30607491 31495398
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком 60479 63518
Інші залучені кошти 601596 519536
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов'язання 2870010 533066
Субординований борг 1348799 1359540
Зобов'язання групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань: 36900865 35642190
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 12179756 7515616
Емісійні різниці 739630 739926
Незареєстрований статутний капітал 0 4664140
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку 294048 294048
Резерви переоцінки 323786 323049
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10218179 -10225055
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу 3319041 3311724
Усього зобов'язань та власного капіталу 40219906 38953914
Головкова С.Г. тимчасово виконує обов"язки В.О. Головного бухгалтера ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2017 року   Голова правління Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Григор’єв В.А. (044) 490-46-23   Головний бухгалтер Головкова С.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2017 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 1356836 1333488
Процентні витрати -703009 -1084884
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 653827 248604
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках -376869 -1280739
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 276958 1032135
Комісійні доходи 359286 245302
Комісійні витрати 62020 34944
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 43971 7018
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою 43582 57553
Результат від переоцінки іноземної валюти -44407 -50904
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів -3225 5559
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи 73209 554978
Адміністративні та інші операційні витрати -614294 -439440
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями -66057 117018
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування 7003 -569995
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває -127 33146
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік 6876 -536849
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 737 1628
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування 737 1628
Усього сукупного доходу за рік 7613 -535221
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 2.5 -490.31
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

Поле Додатковi статтi - опис статей та вмiст показникiв читати як Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами.

Головкова С.Г. тимчасово виконує обов"язки В.О. Головного бухгалтера ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2017 року   Голова правління Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Григор’єв В.А. (044) 490-46-23   Головний бухгалтер Головкова С.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2017 року


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 7400620 740152 294048 320603 -6667131 2088292
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення
Скоригований залишок на початок попереднього періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 2446 -3557924 -3555478
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів
Незареєстрований статутний капітал 4664140 4664140
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість 114996 -226 114770
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець попереднього періоду 7515616 739926 4664140 294048 323049 -10225055 3311724
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 737 6876 7613
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів
Незареєстрований статутний капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Додаткові статті – опис статей та вміст показників
Додаткові статті – усього за додатковими статтями 4664140 -296 -4664140 -296
Залишок на кінець звітного періоду 12179756 739630 294048 323786 -10218179 3319041

Поле" Емiсiя акцiй " читати як Реєстрацiя статутного капiталу.

Поле "Додатковi статтi - опис статей та вмiст показникiв" читати як Реєстрацiя статутного капiталу.

Головкова С.Г. тимчасово виконує обов"язки В.О. Головного бухгалтера ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2017 року   Голова правління Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Григор’єв В.А. (044) 490-46-23   Головний бухгалтер Головкова С.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2017 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 1232377 1256814
Процентні витрати, що сплачені -688505 -1057288
Комісійні доходи, що отримані 363994 252647
Комісійні витрати, що сплачені -62201 -35188
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 28321 10404
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами -31437 95471
Результат операцій з іноземною валютою 43582 57553
Інші отримані операційні доходи 85727 561020
Виплати на утримання персоналу, сплачені -249930 -207704
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -295418 -216497
Податок на прибуток, сплачений -127
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 426383 717232
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України -50719 -3572
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 631448 -583442
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках -692991 1879873
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів -1111089 -486098
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів -2314251 -436487
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків -254809 -776550
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів -841213 -712921
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 86562 -3451379
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 2273382 -101390
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності -1847297 -3954734
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості -120 -58
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 6667
Придбання основних засобів -46647 -128599
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності -46767 -121990
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності -296 -190
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти -24575 610356
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів -1918935 -3466558
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5852368 9632798
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 3933433 6166240
Головкова С.Г. тимчасово виконує обов"язки В.О. Головного бухгалтера ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2017 року   Голова правління Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Григор’єв В.А. (044) 490-46-23   Головний бухгалтер Головкова С.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2017 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Головкова С.Г. тимчасово виконує обов"язки В.О. Головного бухгалтера ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2017 року   Голова правління Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Григор’єв В.А. (044) 490-46-23   Головний бухгалтер Головкова С.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 1 квартал 2017 року


№ з/п Текст примітки
29 Похiднi фiнансовi iнструменти У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року додатне значення справедливої вартостi (примiтка 11) вiд'ємне значення справедливої вартостi (примiтка 16) додатне значення справедливої вартостi (примiтка 11) вiд'ємне значення справедливої вартостi (примiтка 16) Форварднi контракти на умовах «FX-своп» 51 (39 481) 1 192 (6 286) Форварднi контракти з продажу державних облiгацiй - (5 278) - (4 995) Чиста справедлива вартiсть 51 (44 759) 1 192 (11 281) Нижче наведена iнформацiя стосовно похiдних фiнансових iнструментiв в розрiзi валют станом на 31 березня 2017 року Форварднi контракти У тисячах гривень Додатне значення справедливої вартостi Вiд'ємне значення справедливої вартостi Форварднi контракти на умовах «FX-своп» долар США до отримання (+) - 1 449 626 долар США до сплати (-) (289 668) - євро до отримання (+) - 492 391 євро до сплати (-) - - швейцарськi франки до отримання (+) 289 719 - швейцарськi франки до сплати (-) - (289 695) гривня до отримання (+) - - гривня до сплати (-) - (1 691 803) Справедлива вартiсть форвардних контрактiв на умовах «FX-своп» 51 (39 481) Форварднi контракти з продажу державних облiгацiй гривня до отримання (+) - 281 914 гривня до сплати (-) - (287 192) Справедлива вартiсть форвардних контрактiв з продажу державних облiгацiй - (5 278) Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв 51 (44 759) Нижче наведена iнформацiя стосовно похiдних фiнансових iнструментiв в розрiзi валют станом на 31 грудня 2016 року Форварднi контракти У тисячах гривень Додатне значення справедливої вартостi Вiд'ємне значення справедливої вартостi Форварднi контракти на умовах «FX-своп» долар США до отримання (+) - 2 055 755 долар США до сплати (-) (271 909) (305 152) євро до отримання (+) - 137 997 євро до сплати (-) (292 753) - швейцарськi франки до отримання (+) - 305 130 гривня до отримання (+) 565 854 - гривня до сплати (-) - (2 200 016) Справедлива вартiсть форвардних контрактiв на умовах «FX-своп» 1 192 (6 286) Форварднi контракти з продажу державних облiгацiй гривня до отримання (+) - 281 914 гривня до сплати (-) - (286 909) Справедлива вартiсть форвардних контрактiв з продажу державних облiгацiй - (4 995) Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв 1 192 (11 281)
15 Iншi залученi кошти Таблиця 15.1. Iншi залученi кошти У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 601 596 519 536 Усього 601 596 519 536 Таблиця 15.2. Iнформацiя про кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй У тисячах гривень Середньозважена ставка, (%) 31 березня 2017 року Середньозважена ставка, (%) 31 грудня 2016 року Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй долар США 0.7 404 672 5.00 327 372 євро 0.3 101 376 1.90 99 498 росiйський рубль 11.73 95 548 11.71 92 666 Усього 601 596 519 536
9 Iнвестицiйна нерухомiсть У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 693 070 493 933 Придбання iнвестицiйної нерухомостi 120 261 877 сплаченi кошти - 257 469 витрати на операцiю 120 4 408 Надходження внаслiдок звернення стягнення на предмет застави - 31 095 кошти направленi на погашення заборгованостi за кредитами - 31 012 витрати на операцiю - 83 Продаж iнвестицiйної нерухомостi - (6 930) Доходи вiд переоцiнки до справедливої вартостi - 19 743 Витрати вiд переоцiнки до справедливої вартостi - (4 680) Уцiнка iнвестицiйної нерухомостi в АР Крим, Донецькiй та Луганськiй областях, за якою втрачено контроль - (61 948) Iншi змiни - (40 020) Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 693 190 693 070 Станом на 31 березня 2016 року до складу «Iнших операцiйних доходiв» включено доходи вiд продажу iнвестицiйної нерухомостi на загальну суму 159 тисяч гривень. (примiтка 22). Станом на 31 березня 2017 року Банком, як майновим поручителем, передано у заставу iнвестицiйну нерухомiсть, балансова вартiсть якої складає 475 589 тисяч гривень (примiтка 28). Договори щодо передачi iнвестицiйної нерухомостi у невiдмовну операцiйну оренду Банком у 2016 роцi та у 1 кварталi 2017 року не укладались.
20 Процентнi доходи та витрати У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 березня 2016 року ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ Кредитами та заборгованiстю клiєнтiв 1 215 396 1 199 648 Борговими цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки 68 411 11 560 Борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж 49 397 93 785 Коштами в iнших банках 18 539 22 464 Депозитами, кредитами овернайт в iнших банках 3 155 4 761 Кореспондентськими рахунками в iнших банках 1 938 1 270 Усього процентних доходiв 1 356 836 1 333 488 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ Строковими коштами фiзичних осiб (344 306) (418 689) Строковими коштами юридичних осiб (164 311) (149 976) Коштами на вимогу суб’єктiв господарювання (45 715) (85 981) Борговими цiнними паперами, що емiтованi банком (37 118) (59 268) Субординованим боргом (28 952) (28 270) Строковими коштами небанкiвських фiнансових установ (27 667) (31 864) Строковими коштами iнших банкiв (24 952) (64 195) Коштами на вимогу фiзичних осiб (18 394) (16 688) Строковими коштами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших органiзацiй, юридичних осiб (8 316) (217 572) Коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ (3 121) (12 277) Зобов'язаннями з фiнансового лiзингу (оренди) - (104) Кореспондентськими рахунками та коштами на вимогу iнших банкiв (157) - Усього процентних витрат (703 009) (1 084 884) Чистий процентний дохiд 653 827 248 604
32 Подiї пiсля дати балансу Пiсля дати балансу економiчнi умови функцiонування банкiв та їх клiєнтiв, внаслiдок внутрiшнiх i зовнiшнiх полiтичних та економiчних чинникiв, суттєво не були покращенi в порiвнянi з умовами, що були зазначенi в примiтцi 2, зокрема вiдбулась змiна курсу гривнi з 26.976058 до 26.588876 гривень за долар США. Найбiльший вплив має макроекономiчна невизначенiсть подальшого розвитку країни, волатильнiсть курсу гривнi до iноземних валют.
31 Операцiї з пов’язаними сторонами Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здiйснює контроль над iншою або має суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Материнською компанiєю для Банку є ABH Ukraine Limited (Кiпр). Iнформацiю про фiзичних осiб кiнцевих власникiв Банку розкрито у примiтцi 1. Провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та контролювання дiяльностi банку, зокрема голова та члени спостережної ради банку, голова правлiння/ради директорiв та члени правлiння/ради директорiв, заступники голови правлiння/ради директорiв (президент, вiце-президенти). Таблиця 31.1. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Материнська компанiя Контролер материнської компанiї банку Фiзичнi особи - кiнцевi власники Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi особи Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - 95 297 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - - - 155 116 740 контрактна ставка (%) - - - 24.70 20.59 Iншi активи - 3 - 31 11 177 Кошти банкiв - - - - 605 739 контрактна ставка (%) - - - - 14.87 Кошти клiєнтiв 728 30 1 309 8 430 172 803 контрактна ставка (%) - - 0.92 4.10 6.93 Iншi зобов’язання 5 278 - - 5 048 18 013 Таблиця 31.2. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Материнська компанiя Контролер материнської компанiї банку Фiзичнi особи - кiнцевi власники Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi особи Процентнi доходи - - - 3 5 292 Процентнi витрати - - (3) (235) (13 531) Комiсiйнi доходи 3 26 5 71 296 Комiсiйнi витрати - - - - (577) Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках - - - - 2 195 Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами - - - - (10 550) Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - (97) Iншi операцiйнi доходи - - - 3 23 322 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (30 796) (2 843) Таблиця 31.3. Iншi права та зобов’язання за операцiями з пов’язаними сторонами на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi особи Гарантiї виданi - 363 Таблиця 31.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi особи Сума кредитiв, наданих 854 27 675 Сума кредитiв, погашених 757 73 786 Таблиця 31.5. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2016 року У тисячах гривень Материнська компанiя Контролер материнської компанiї банку Фiзичнi особи - кiнцевi власники Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi особи Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - 166 743 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - - - 39 98 257 контрактна ставка (%) - - - 35.96 19.76 Iншi активи 1 10 - 6 19 805 Кошти банкiв - - - - 708 702 контрактна ставка (%) - - - - 14.93 Кошти клiєнтiв 732 35 912 10 239 167 380 контрактна ставка (%) - - 0.93 9.76 6.92 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - - - 1 117 - контрактна ставка (%) - - - 7.08 - Iншi зобов’язання 4 995 - - 5 008 5 224 Таблиця 31.6. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами на 31 березня 2016 року У тисячах гривень Материнська компанiя Фiзичнi особи - кiнцевi власники Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi особи Процентнi доходи - - - 7 785 Процентнi витрати (1 442) (555) (366) (15 209) Комiсiйнi доходи 33 11 85 91 Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках - - (1) (80 220) Iншi операцiйнi доходи - 1 - 7 596 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - (27 895) (891) Таблиця 31.7. Iншi права та зобов’язання за операцiями з пов’язаними сторонами на 31 грудня 2016 року У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi особи Гарантiї отриманi (83 000) - Таблиця 31.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами на 31 грудня 2016 року У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi особи Сума розмiщених в банках коштiв - 141 020 Сума погашених банками коштiв - 323 020 Сума кредитiв, наданих 1 537 39 424 Сума кредитiв, погашених 1 560 7 216 Таблиця 31.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 березня 2016 року Витрати Нараховане зобов`язання Витрати Нараховане зобов`язання Поточнi виплати працiвникам (29 753) 5 001 (25 169) 6 098
30 Справедлива вартiсть Таблиця 30.1. Аналiз фiнансових активiв i зобов’язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю або iсторичною собiвартiстю. У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року справедлива вартiсть балансова вартiсть справедлива вартiсть балансова вартiсть Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 933 951 3 933 951 5 851 238 5 851 238 Кошти обов’язкових резервiв банку за вимогами Нацiонального банку України 577 368 577 368 526 649 526 649 Кошти в iнших банках 837 522 837 522 138 142 138 142 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 26 051 591 26 433 884 25 248 316 25 629 498 Акцiї в портфелi на продаж - 400 - 400 Iншi фiнансовi активи 3 380 085 3 380 085 1 101 424 1 101 424 Усього фiнансових активiв 34 780 517 35 163 210 32 865 769 33 247 351 Кошти банкiв 1 412 490 1 412 490 1 792 697 1 671 132 Кошти клiєнтiв 30 607 491 30 607 491 31 505 220 31 495 398 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 60 479 60 479 63 518 63 518 Iншi залученi кошти 601 596 601 596 519 536 519 536 Iншi фiнансовi зобов’язання 2 577 192 2 577 192 269 791 269 791 Субординований борг 1 348 799 1 348 799 1 359 540 1 359 540 Усього фiнансових зобов’язань 36 608 047 36 608 047 35 510 302 35 378 915 Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї джерел справедливої вартостi на пiдставi вихiдних даних самого нижнього рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому. Рiвень 1 - Ринковi котирування цiн на активному ринку iдентичних активiв або зобов’язань (без будь-яких коригувань). Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї, є прямо або опосередковано спостережуваними на ринку. Рiвень 3 – Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї, не є спостережуваними на ринку. Методи та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi. Пiд час подання iнформацiї про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв Банком були використанi наступнi методи i зробленi припущення: - розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв iз плаваючою процентною ставкою, що котируються на активному ринку, дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi; - значна кiлькiсть довгострокових фiнансових активiв та зобов’язань Банку таких як iпотечнi кредити, кошти материнського банку, субординований боргу мають плаваючi процентнi ставки, при змiнi яких враховуються поточнi ринковi умови. Банком переглядаються процентнi ставки не рiдше одного разу на рiк; - справедлива вартiсть iнструментiв iз фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових котирувань, була розрахована на основi розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потокiв; - переважна частина залучених Банком коштiв є короткостроковими i балансова вартiсть є обґрунтованим приблизним значенням справедливої вартостi; - iншi активи i зобов’язання є короткостроковими i їх вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй. Таблиця 30.2. Аналiз активiв i зобов’язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть Рiвень I Рiвень II Рiвень III Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки 2 192 902 - - 2 192 902 2 192 902 Похiднi фiнансовi активи - 51 - 51 51 Основнi засоби (будiвлi та земля) - - 379 407 379 407 379 407 Iнвестицiйна нерухомiсть - - 693 190 693 190 693 190 Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 933 951 - - 3 933 951 3 933 951 Кошти обов’язкових резервiв банку за вимогами Нацiонального банку України 577 368 - - 577 368 577 368 Кошти в iнших банках - 837 522 - 837 522 837 522 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - - 26 051 591 26 051 591 26 433 884 Iншi фiнансовi активи - 3 380 085 3 380 085 3 380 085 Зобов’язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю Похiднi фiнансовi зобов’язання - 44 759 - 44 759 44 759 Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти банкiв - 1 412 490 - 1 412 490 1 412 490 Кошти клiєнтiв - 30 607 491 - 30 607 491 30 607 491 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - 60 479 - 60 479 60 479 Iншi залученi кошти - 601 596 - 601 596 601 596 Iншi фiнансовi зобов’язання - 2 577 192 - 2 577 192 2 577 192 Субординований борг - 1 348 799 - 1 348 799 1 348 799 Таблиця 30.3. Аналiз активiв i зобов’язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки на 31 грудня 2016 року У тисячах гривень Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть Рiвень I Рiвень II Рiвень III Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки 2 868 171 - - 2 868 171 2 868 171 Похiднi фiнансовi активи - 1 192 - 1 192 1 192 Основнi засоби (будiвлi та земля) - - 381 664 381 664 381 664 Iнвестицiйна нерухомiсть - - 693 070 693 070 693 070 Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 851 238 - - 5 851 238 5 851 238 Кошти обов’язкових резервiв банку за вимогами Нацiонального банку України 526 649 - - 526 649 526 649 Кошти в iнших банках - 138 142 - 138 142 138 142 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - - 25 248 316 25 248 316 25 629 498 Iншi фiнансовi активи - - 1 101 424 1 101 424 1 101 424 Зобов’язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю Похiднi фiнансовi зобов’язання - 11 281 - 11 281 11 281 Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти банкiв - 1 792 697 - 1 792 697 1 671 132 Кошти клiєнтiв - 31 505 220 - 31 505 220 31 495 398 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - 63 518 - 63 518 63 518 Iншi залученi кошти - 519 536 - 519 536 519 536 Iншi фiнансовi зобов’язання - 269 791 - 269 791 269 791 Субординований борг - 1 359 540 - 1 359 540 1 359 540
28 Потенцiйнi зобов’язання банку Розгляд справ у судi. Станом на кiнець дня 31 березня 2017 року у судi розглядаються 2 447 позов Банку про стягнення заборгованостi на загальнi суми: 187 742 487 тисячi гривень, 97 517 тисяч доларiв США та 242 тисячi євро. Також, станом на звiтну дату судами розглядаються 354 позовiв на загальнi суми: 52 433 тисячi гривень, 16 879 тисяч доларiв США та 289 тисяч євро, з яких 7 позовiв немайнового характеру, де вiдповiдачем є Банк. Час вiд часу в поточнiй дiяльностi Банк отримує претензiї та позови за зобов'язаннями вiд клiєнтiв. В зв'язку з тим, що по оцiнках Банку вони не призведуть до суттєвих збиткiв, додатковi резерви на 31 березня 2017 року не формувалися. Результати розгляду справ у судi не мали суттєвого впливу на фiнансовий результат Банку. Зобов’язання з кредитування. Таблиця 28.1. Структура зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням. У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Зобов'язання з кредитування, що наданi 90 716 59 460 Невикористанi кредитнi лiнiї 130 536 9 768 Експортнi акредитиви 157 948 93 603 Iмпортнi акредитиви 444 451 316 697 Гарантiї виданi 336 369 320 576 Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням за мiнусом резерву 1 160 020 800 104 Таблиця 28.2. Зобов’язання з кредитування у розрiзi валют У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Гривня 544 837 389 157 Долар США 507 309 395 939 Євро 48 295 14 111 Росiйський рубль 59 579 897 Усього 1 160 020 800 104 Активи, що наданi в заставу. Таблиця 28.3. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (примiтка 7) 1 242 408 392 400 271 242 451 368 Iнвестицiйна нерухомiсть (примiтка 9) 475 589 4 198 364 475 589 4 159 407 Усього 1 717 997 4 590 764 746 831 4 610 775
27 Управлiння капiталом Банк здiйснює управлiння капiталом з метою реалiзацiї цiлей поставлених акцiонерами. Глобальне управлiння капiталом i забезпечення виконання стратегiчних задач здiйснюється Спостережною радою Банку. Стратегiчною задачею управлiння капiталом є забезпечення виконання планiв щодо розвитку Банку згiдно з поставленими цiлями. Тактичними завданнями управлiння капiталом є забезпечення виконання вимог Нацiонального Банку України щодо розмiру регулятивного капiталу Банка, нормативiв адекватностi капiталу, а також забезпечення достатностi капiталу згiдно iз зобов’язаннями банку перед iнвесторами. Правлiння Банку переглядає структуру капiталу два рази на рiк. Коригування розмiру капiталу здiйснюється по мiрi необхiдностi вiдповiдно до росту балансових показникiв Банку, а також реагуючи на змiни ризикових складових в балансi Банку. Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року № 368 (iз змiнами та доповненнями), встановленi наступнi нормативи капiталу. Регулятивний капiтал. Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку, що отримав банкiвську лiцензiю до 11 липня 2014 року, має становити: 120 мiльйонiв гривень - до 17 червня 2016 року; 200 мiльйонiв гривень - з 11 липня 2017 року; 300 мiльйонiв гривень - з 11 липня 2018 року; 400 мiльйонiв гривень - з 11 липня 2019 року; 450 мiльйонiв гривень - з 11 липня 2020 року; 500 мiльйонiв гривень - з 11 липня 2024 року. Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу. Встановлюється для запобiгання надмiрному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банкiвських активiв на кредиторiв/вкладникiв банку. Нормативне значення цього нормативу для дiючих банкiв має бути не менше нiж 10 вiдсоткiв. У 1 першому кварталi 2017 роцi Банком забезпечено дотримання значень економiчних нормативiв достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу Н2 з урахуванням преференцiй, якi надано банкам України згiдно пунктiв 1 - 6 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.02.2015 року №129 "Про деякi питання дiяльностi банкiв" (зi змiнами). Нижче наведене значення регулятивного капiталу, яке станом на 31 березня 2017 року, який був розрахований на пiдставi щоденної, декадної звiтностi та резервiв, якi враховувались до розрахунку регулятивного капiталу за вимогами Нацiонального банку України (без врахування коригуючих проводок): У тисячах гривень (не здiйснювався аудит, а пiдлягав аналiзу достатностi) 31 березня 2017 року 31 рудня 2016 року Основний капiтал, в тому числi: 1 958 294 3 029 589 статутний капiтал 12 179 756 7 515 616 незареєстрований статутний капiтал - 4 664 140 емiсiйний дохiд 739 629 739 925 резервнi фонди 294 048 294 048 зменшення основного капiталу, в тому числi: (11 255 139) (10 184 140) нематерiальнi активи (139 446) (128 669) капiтальнi iнвестицiї за не введеними в експлуатацiю нематерiальними активами (25 248) (19 584) поточний фiнансовий результат, який включається до розрахунку основного капiталу 161 083 (3 527 433) Додатковий капiтал, в тому числi 1 441 813 1 872 462 субординований борг, що враховується до капiталу 1 348 803 1 359 543 результат переоцiнки основних засобiв 93 010 93 010 Вiдвернення (330) (330) Усього регулятивного капiталу 3 399 777 4 901 721 Адекватнiсть регулятивного капiталу, % 8.97 11.61
26 Операцiйнi сегменти Таблиця 26.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi банкiвськi операцiї Вилучення Усього Зовнiшнi доходи процентнi доходи 442 309 676 374 238 153 - 1 356 836 комiсiйнi доходи 262 462 96 159 665 - 359 286 Мiжсегментний трансфер доходiв 845 019 227 888 178 514 (1 251 421) - Разом доходи 1 549 790 1 000 421 417 332 (1 251 421) 1 716 122 Процентнi витрати (453 212) (148 620) (101 177) - (703 009) Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках (39 178) (336 414) (1 277) - (376 869) Чисте зменшення резерву пiд знецiнення iнших активiв - (3 225) - - (3 225) Комiсiйнi витрати (48 933) (9 703) (3 384) - (62 020) Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами - - (66 057) - (66 057) Результат вiд операцiй з iноземною валютою 7 505 141 (8 471) (825) Результат вiд операцiй з цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки - - 43 971 - 43 971 Iншi операцiйнi доходи та витрати, адмiнiстративнi витрати (422 722) (108 235) (10 128) - (541 085) Мiжсегментний трансфер витрат (349 688) (627 800) (273 933) 1 251 421 - Мiжсегментнi витрати (оренда) (6 902) (5 246) (575) - (12 723) Витрати на податок на прибуток (87) (36) (4) - (127) Iнший сукупний дохiд 507 206 24 - 737 Усього сукупного доходу сегменту 237 079 (238 509) (3 680) - (5 110) Нижче наведена звiрка сукупного доходу звiтних сегментiв з сукупним доходом Банку на 31 березня 2017 року. Коригування, виявленi при звiрцi. Кожний сегмент має умовнi витрати на оренду офiсу в залежностi вiд площi, що займають його працiвники (для створення однакових умов для всiх сегментiв). У тисячах гривень Разом по звiтним сегментам Коригування Разом по Банку Зовнiшнi доходи процентнi доходи 1 356 836 - 1 356 836 комiсiйнi доходи 359 286 - 359 286 Процентнi витрати (703 009) - (703 009) Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках (376 869) - (376 869) Чисте зменшення резерву пiд знецiнення iнших активiв (3 225) - (3 225) Комiсiйнi витрати (62 020) - (62 020) Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами (66 057) - (66 057) Результат вiд операцiй з iноземною валютою (825) - (825) Результат вiд операцiй з цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки 43 971 - 43 971 Iншi операцiйнi доходи та витрати, адмiнiстративнi витрати, в тому числi мiжсегментна оренда (553 808) 12 723 (541 085) Витрати на податок на прибуток (127) - (127) Iнший сукупний дохiд 737 - 737 Усього сукупного доходу (5 110) 12 723 7 613 Таблиця 26.2. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi банкiвськi операцiї Усього Активи звiтного сегменту 10 630 665 26 772 425 2 816 816 40 219 906 Зобов?язання звiтного сегменту 23 262 382 8 754 413 4 884 070 36 900 865 Капiтальнi iнвестицiї 6 993 1 869 176 9 038 Амортизацiя (35 597) (6 409) (407) (42 413) Таблиця 26.3. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв на 31 березня 2016 року У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi банкiвськi операцiї Вилучення Усього Зовнiшнi доходи процентнi доходи 327 005 740 048 266 435 - 1 333 488 комiсiйнi доходи 149 848 95 208 246 - 245 302 Мiжсегментний трансфер доходiв 677 988 399 403 557 614 (1 635 005) - Разом доходи 1 154 841 1 234 659 824 295 (1 635 005) 1 578 790 Процентнi витрати (531 149) (237 840) (315 895) - (1 084 884) Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках (124 336) (1 156 403) - - (1 280 739) Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення iнших активiв - 5 559 - - 5 559 Комiсiйнi витрати (32 442) (662) (1 840) - (34 944) Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами - 36 116 982 - 117 018 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 5 045 (269) 1 873 - 6 649 Результат вiд операцiй з цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки - - 7 018 - 7 018 Iншi операцiйнi доходи та витрати, адмiнiстративнi витрати (236 797) 372 048 (19 713) - 115 538 Мiжсегментний трансфер витрат (334 050) (841 390) (459 565) 1 635 005 - Мiжсегментнi витрати (оренда) (5 973) (5 521) (567) - (12 061) Витрати на податок на прибуток 22 796 9 286 1 064 - 33 146 Iнший сукупний дохiд 1 120 456 52 - 1 628 Усього сукупного доходу сегменту (80 945) (620 041) 153 704 - (547 282) Коригування, виявленi при звiрцi. Кожний сегмент має умовнi витрати на оренду офiсу в залежностi вiд площi, що займають його працiвники (для створення однакових умов для всiх сегментiв). У тисячах гривень Разом по звiтним сегментам Коригування Разом по Банку Зовнiшнi доходи процентнi доходи 1 333 488 - 1 333 488 комiсiйнi доходи 245 302 - 245 302 Процентнi витрати (1 084 884) - (1 084 884) Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках (1 280 739) - (1 280 739) Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення iнших активiв 5 559 - 5 559 Комiсiйнi витрати (34 944) - (34 944) Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами 117 018 - 117 018 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 6 649 - 6 649 Результат вiд операцiй з цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки 7 018 - 7 018 Iншi операцiйнi доходи та витрати, адмiнiстративнi витрати, в тому числi мiжсегментна оренда 127 599 (12 061) 115 538 Витрати на податок на прибуток 33 146 - 33 146 Iнший сукупний дохiд 1 628 - 1 628 Усього сукупного доходу (523 160) (12 061) (535 221) Таблиця 26.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв на 31 грудня 2016 року У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi банкiвськi операцiї Усього Активи звiтного сегменту 5 883 525 18 070 445 14 999 944 38 953 914 Зобов?язання звiтного сегменту 21 479 402 9 186 358 4 976 430 35 642 190 Капiтальнi iнвестицiї 73 892 29 218 2 567 105 677 Амортизацiя (106 104) (31 149) (3 572) (140 825)
25 Прибуток на одну просту акцiю У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 березня 2016 року Прибуток (збиток) за звiтний перiод 6 876 (536 849) Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 2 752 1 095 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (гривень) 2.50 (490.31)
24 Витрати на податок на прибуток Таблиця 24.1. Витрати на сплату податку на прибуток У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 березня 2016 року Поточний податок на прибуток (127) - Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов`язана з виникненням чи списанням тимчасових рiзниць - 33 146 Змiни податку на прибуток (127) 33 146 Наявнiсть витрат по поточному податку на прибуток, зважаючи на податковий збиток за звiтний перiод, пояснюється вiднесенням на витрати сум податку на прибуток, сплаченого за кордоном, якi неможливо врахувати у зменшення зобов’язань з поточного податку на прибуток (внаслiдок податкових збиткiв). Таблиця 24.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 березня 2016 року Прибуток до оподаткування (збиток) 7 003 (569 995) Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (1 261) 102 599 Коригування облiкового прибутку (збитку): Витрати, якi не враховуються з метою оподаткування (767) (62 119) Змiни ВПА за операцiями з iнвестицiйною нерухомiстю - (6 798) Визнання вiдстроченого податкового активу, який було не визнано в минулих перiодах 1 933 - Iншi коригування (32) (536) Витрати з податку на прибуток (127) 33 146 Виходячи з принципу обережностi, в 1 кварталi 2017 року Банк визнав лише частину вiдстроченого податкового активу в розмiрi 1 933 тисячi гривень з суми податкового активу, який було не визнано у 2016 роцi в сумi 765 341 тисяча гривень. Вiдповiдно до норм податкового законодавства України у звiтному перiодi не вiдбувалися змiни ставок податку на прибуток, ставка становить 18%. Таблиця 24.3 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань станом на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Залишок на початок перiоду Визнанi у прибутках/ збитках Визнанi у власному капiталi Залишок на кiнець перiоду Основнi засоби (15 275) 489 - (14 786) Переоцiнка землi (12 909) - - (12 909) Резерви пiд знецiнення активiв та iншi резерви 141 761 (15 967) - 125 794 Нарахованi процентнi, комiсiйнi та iншi доходи (4 514) 162 - (4 352) Нарахованi процентнi, комiсiйнi та iншi витрати (42) 13 - (29) Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 1 836 607 1 945 628 13 370 (1 933) - - 1 849 977 1 943 695 Вiдстроченi податковi активи, якi не визнанi (765 341) 1 933 - (763 408) Чистий вiдстрочений податковий актив 1 180 287 - - 1 180 287 Таблиця 24.4 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань станом на 31 березня 2016 року У тисячах гривень Залишок на початок перiоду Визнанi у прибутках/ збитках Визнанi у власному капiталi Залишок на кiнець перiоду Основнi засоби (99 222) (6 107) - (105 329) Переоцiнка землi (11 994) - - (11 994) Цiннi папери в портфелi Банку (7 536) - - (7 536) Резерви пiд знецiнення активiв та iншi резерви 207 264 (15 958) - 191 306 Нарахованi процентнi, комiсiйнi та iншi доходи (5 043) 28 - (5 015) Нарахованi процентнi, комiсiйнi та iншi витрати (114) 14 - (100) Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 905 839 55 169 - 961 008 Чистий вiдстрочений податковий актив 989 194 33 146 - 1 022 340
23 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 березня 2016 року Витрати на утримання персоналу (288 585) (200 550) Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (84 211) (55 596) Витрати на агентськi винагороди (68 338) (30 977) Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (42 826) (36 132) Амортизацiя основних засобiв, програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (42 413) (26 735) Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (41 984) (35 449) Професiйнi послуги (13 434) (18 889) Витрати на маркетинг та рекламу (9 120) (1 388) Сплата iнших податкiв та обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток (3 677) (5 047) Витрати на право використання нематерiальних активiв (роялтi) (3 439) (4 355) Iншi витрати (16 267) (24 322) Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (614 294) (439 440)
22 Iншi операцiйнi доходи У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 березня 2016 року Агентськi винагороди 27 550 18 985 Штрафi, пенi, що отриманi банком 25 268 25 586 Дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди), суборенди 9 353 773 Додатковi доходи за придбаними та погашеними кредитами фiзичних осiб 7 624 7 006 Дохiд вiд дострокового погашення вкладiв (депозитiв) 1 178 13 011 Додатковi доходи за придбаними та погашеними кредитами юридичних осiб 906 486 675 Дохiд вiд консультацiйних послуг фiнансового характеру 300 22 Кредиторська заборгованiсть, списана у дохiд 15 851 Дохiд вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi - 16 Iншi операцiйнi доходи 1 015 2 053 Усього операцiйних доходiв 73 209 554 978
21 Комiсiйнi доходи та витрати У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 березня 2016 року КОМIСIЙНI ДОХОДИ Розрахунково-касовi операцiї 326 966 218 033 За операцiями на валютному ринку 21 309 21 466 Кредитне обслуговування 6 306 2 591 Гарантiї наданi та позабалансовi операцiї 4 426 2 867 Операцiї з цiнними паперами 239 226 Iншi 40 119 Усього комiсiйних доходiв 359 286 245 302 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ Розрахунково-касовi операцiї (52 159) (28 842) Розрахунки з мiжнародними платiжними системами (9 759) (6 001) Операцiї з цiнними паперами (101) (75) Кредитне обслуговування (1) - Iнкасацiя - (26) Усього комiсiйних витрат (62 020) (34 944)
19 Резерви переоцiнки (компоненти iншого сукупного доходу) У тисячах гривень Переоцiнка основних засобiв Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж Усього Залишок на 31 грудня 2015 року 320 650 (1 675) 318 975 Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж: - 1 628 1 628 змiни переоцiнки до справедливої вартостi - 1 628 1 628 Усього резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) - 1 628 1 628 Залишок на 31 березня 2016 року 320 650 (47) 320 603 Залишок на 31 грудня 2016 року 323 898 (849) 323 049 Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж: - 737 737 змiни переоцiнки до справедливої вартостi - 737 737 Усього резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) - 737 737 Залишок на 31 березня 2017 року 323 898 (112) 323 786
18 Статутний капiтал, емiсiйнi рiзницi та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами У тисячах гривень Кiлькiсть акцiй в обiгу шт. Статутний капiтал Незареєстро-ванi внески в капiтал Емiсiйний дохiд та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами Емiсiйнi рiзницi Премiя на акцiї, сплачена Iншi операцiї Залишок на 31 березня 2016 року 1 746 665 7 400 620 - 373 553 366 598 1 Реєстрацiя статутного капiталу 27 141 114 996 - - - - Витрати на реєстрацiю статутного капiталу - - - (226) - - Незареєстрованi внески в капiтал - - 4 664 140 - - - Залишок на 31 грудня 2016 року 1 773 806 7 515 616 4 664 140 373 327 366 598 1 Реєстрацiя статутного капiталу 1 100 812 4 664 140 (4 664 140) - - - Витрати на реєстрацiю статутного капiталу - - - (296) - - Залишок на 31 березня 2017 року 2 874 618 12 179 756 - 373 031 366 598 1 Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї станом на звiтнi дати дорiвнює 4 237 гривнi. Нацiональним банком України 24 лютого 2016 року внесено запис до Державного реєстру банкiв про реєстрацiю статуту Банку у новiй редакцiї у зв’язку зi збiльшенням статутного капiталу банку до 7 400 620 тисяч гривень. 29 червня 2016 року акцiонером ABH Ukraine Limited прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал Банку на суму 114 996 тисяч гривень до 7 515 616 тисяч гривень за рахунок додаткового внеску шляхом приватного розмiщення 27 141 акцiї iснуючої номiнальної вартостi, який було зареєстровано у Державному реєстрi банкiв 19 серпня 2016 року. 13 вересня 2016 року акцiонером ABH Ukraine Limited прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал Банку на суму 4 999 660 тисяч гривень до 12 515 276 тисяч гривень за рахунок додаткового внеску шляхом приватного розмiщення простих iменних акцiй у кiлькостi 1 180 000 штук. Станом на 31 грудня 2016 року ABH Ukraine Limited сплачено за акцiї нового випуску 4 664 140 тисяч гривень. 10 сiчня 2017 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку надано постiйне Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ «Альфа-Банк» № 96/1/2016 на загальну суму 12 179 756 466 (дванадцять мiльярдiв сто сiмдесят дев’ять мiльйонiв сiмсот п’ятдесят шiсть тисяч чотириста шiстдесят шiсть) гривень у кiлькостi 2 874 618 штук простих iменних акцiй. У лютому 2017 року акцiонером Банку ABH Ukraine Limited прийнято рiшення щодо деномiнацiї акцiй, статутний капiтал банку у сумi 12 179 756 466 (дванадцять мiльярдiв сто сiмдесят дев’ять мiльйонiв сiмсот п’ятдесят шiсть тисяч чотириста шiстдесят шiсть) гривень буде розподiлений на 121 797 564 660 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.10 (нуль гривень 10 копiйок) кожна. 6 березня 2017 року Нацiональним банком України зареєстровано змiни до Статуту Банку з цього приводу, але Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку змiни щодо деномiнацiї акцiй ще не зареєстровано. На звiтну дату Банк не випускав привiлейованих акцiй, виплати дивiдендiв не здiйснювалось. Обмежень щодо володiння акцiями на кiнець звiтного перiоду немає. Акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу – немає.
17 Субординований борг Нижче наведена iнформацiя про субординований борг на 31 березня 2017 року Назва iнвестора юридичної особи Дата укладення угоди Дата закiнчення дiї угоди Сума Ставка за боргом на звiтну дату (%) «SELINE LIMITED» (Кiпр) 28.08.2014 02.09.2024 1 348 799 8.56 Усього субординований борг 1 348 799 Нижче наведена iнформацiя про субординований борг на 31 грудня 2016 року Назва iнвестора юридичної особи Дата укладення угоди Дата закiнчення дiї угоди Сума Ставка за боргом на звiтну дату (%) «SELINE LIMITED» (Кiпр) 28.08.2014 02.09.2024 1 359 540 8.56 Усього субординований борг 1 359 540
16 Iншi зобов’язання У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Iншi фiнансовi зобов’язання Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2 316 252 - Кредиторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями 148 864 200 980 Зобов’язання за форвардними контрактами 44 759 11 281 Кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими зобов’язаннями 25 337 45 310 Зобов’язання банку за випущеними електронними грошима 23 315 23 481 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 18 665 - Кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами - 20 Усього iнших фiнансових зобов’язань 2 577 192 281 072 Iншi нефiнансовi зобов’язання Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 212 834 174 179 Кредиторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами крiм податку на прибуток 71 684 70 000 Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв та з оплати за послуги 5 170 5 123 Доходи майбутнiх перiодiв 2 725 2 692 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 405 - Усього iнших нефiнансових зобов’язань 292 818 251 994 Усього iнших зобов’язань 2 870 010 533 066
14 Борговi цiннi папери, емiтованi банком У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому ринку 60 479 63 518 Усього 60 479 63 518 Iнформацiя про облiгацiї серiї «К» та серiї «М», що знаходились в обiгу у 2016-2017 роки наведена нижче: У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Номiнальна вартiсть облiгацiй, що знаходяться в обiгу Купонна ставка (вiдсоткiв рiчних) Номiнальна вартiсть облiгацiй, що знаходяться в обiгу Купонна ставка (вiдсоткiв рiчних) Серiя «К» 57 465 20 57 465 20 Усього 57 465 57 465 Облiгацiї серiї «К» та «М» не мають додаткового забезпечення, обмiн на власнi акцiї емiтента не передбачено. Строк погашення облiгацiй серiї «К» - 02 липня 2018 року, за випуском облiгацiї було передбачено дострокове погашення та перегляд вiдсоткової ставки – раз на рiк. Строк погашення облiгацiй серiї «М» - 22 жовтня 2017 року, за випуском облiгацiї було передбачено дострокове погашення 24 жовтня 2016 року, а також перегляд вiдсоткової ставки – раз на рiк. Умови випуски передбачають сплату додаткового доходу.
13 Кошти клiєнтiв У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Суб’єкти господарювання: 12 719 446 13 661 221 строковi кошти 6 927 772 5 747 356 кошти на вимогу та поточнi рахунки 5 550 744 7 590 685 кошти за недiючими рахунками 86 85 iншi кошти клiєнтiв 240 844 323 095 Фiзичнi особи: 17 888 045 17 834 177 строковi кошти 13 143 984 13 060 769 кошти на вимогу та поточнi рахунки 2 679 122 2 429 930 депозитнi сертифiкати строковi 2 031 506 2 289 294 депозитнi сертифiкати на вимогу 32 268 52 998 кошти за недiючими рахунками 148 148 iншi кошти клiєнтiв 1 017 1 038 Усього коштiв клiєнтiв 30 607 491 31 495 398 Далi наведена iнформацiя про гарантiйнi депозити, отриманi Банком в якостi покриття кредитного ризику: У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Гарантiї 36 479 31 392 Кредити юридичним особам 1 181 258 1 448 140 Акредитиви 1 098 687 1 159 987 Кредити фiзичним особам 9 1 509 Овердрафти, кредити на платiжнi картки 1 200 1 550 Усього 2 317 633 2 642 578 Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки наведено нижче: У тисячах гривень 31 березня 2017 року 2017 року 31 грудня 2016 року Сума % сума % Фiзичнi особи – резиденти 17 149 267 56.0 17 107 133 54.3 Переробна промисловiсть 2 666 683 8.7 3 264 899 10.4 Дiяльнiсть транспорту та зв`язку 2 020 014 6.6 1 577 405 5.0 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 1 825 297 6.0 1 797 307 5.7 Фiнансова дiяльнiсть 1 501 022 4.9 1 555 476 4.9 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 1 370 211 4.5 2 007 332 6.4 Юридичнi особи – нерезиденти 1 297 236 4.3 1 272 318 4.0 Фiзичнi особи – нерезиденти 738 778 2.4 727 044 2.3 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 711 108 2.3 932 824 3.0 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 647 175 2.1 535 551 1.7 Iншi 680 700 2.2 718 109 2.3 30 607 491 100 31 495 398 100
12 Кошти банкiв У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Кореспондентськi рахунки 17 073 10 767 Депозити iнших банкiв: 89 966 158 439 короткостроковi 89 966 120 916 довгостроковi - 37 523 Кредити, що отриманi: 1 305 451 1 501 926 короткостроковi кредити 635 331 777 430 довгостроковi кредити 670 120 724 496 Усього коштiв iнших банкiв 1 412 490 1 671 132 Станом на 31 березня 2017 року по отриманим довгостроковим кредитам в сумi 392 400 тисяч гривень в заставу було надано кредитнi кошти в сумi 1 242 408 тисячi гривень, якi надано клiєнтам банку - юридичним особам (примiтка 7, 28).
11 Iншi активи Таблиця 11.1. Iншi активи У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Iншi фiнансовi активи Грошове покриття, розмiщене в iнших банках 958 263 1 049 877 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 3 053 3 305 Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями 28 960 45 496 Похiднi фiнансовi активи 51 1 192 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 7 576 10 602 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2 391 726 0 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (9 544) (7 856) Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 3 380 085 1 102 616 Iншi нефiнансовi активи Витрати майбутнiх перiодiв та розрахунки за податками i зборами 78 578 75 221 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги 15 684 14 692 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 11 649 262 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 200 35 Запаси матерiальних цiнностей 388 377 Резерв пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв (2 583) (1 045) Усього iнших нефiнансових активiв за мiнусом резервiв 103 916 89 542 Усього резервiв пiд знецiнення iнших активiв (12 127) (8 901) Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 3 484 001 1 192 158 Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 березня 2017 року складає 485 649 тисяч гривень, а на 31 грудня 2016 року - 473 868 тисяч гривень. Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв на 31 березня 2016 року У тисячах гривень Грошове покриття, розмiщене в iнших банках Дебiторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги Усього Залишок на 01 сiчня 2017 року (321) (1 442) (6 093) (1 045) (8 901) Змiни резерву протягом перiоду 313 783 (2 786) (1 539) (3 229) Курсовi рiзницi 1 - 2 - 3 Залишок на 31 березня 2017 року (7) (659) (8 877) (2 584) (12 127) Станом на 31 березня 2017 року було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках безнадiйну заборгованiсть у сумi 4 тисячi гривень. Таблиця 11.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв на 31 березня 2016 року У тисячах гривень Дебiторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги Усього Залишок на 01 сiчня 2016 року (683) (11 964) (1 158) (13 805) Змiни резерву протягом перiоду 293 6 269 (1 005) 5 557 Курсовi рiзницi - (16) - (16) Списання безнадiйної заборгованостi - - - - Залишок на 31 березня 2016 року (390) (5 711) (2 163) (8 264) Станом на 31 березня 2016 року було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках безнадiйну заборгованiсть у сумi 2 тисячi гривень.
10 Основнi засоби та нематерiальнi активи У тисячах гривень Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди Машини та обладнання Iншi основнi засоби Незавершенi капiтальнi вкладення Нематерiальнi активи Усього Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року: 74 750 311 736 157 536 26 254 7 794 77 565 655 635 первiсна/переоцiнена вартiсть 74 750 426 518 388 978 196 242 7 794 177 901 1 272 183 знос - (114 782) (231 442) (169 988) - (100 336) (616 548) Надходження - 60 759 87 121 975 14 124 196 945 Капiтальнi iнвестицiї - 26 46 926 80 - 2 746 49 778 Вибуття - - (4) (25) (121 345) - (121 374) Амортизацiйнi вiдрахування - (2 749) (11 827) (3 893) - (8 266) (26 735) Балансова вартiсть на 31 березня 2016 року: 74 750 309 013 253 390 22 503 8 424 86 169 754 249 первiсна/переоцiнена вартiсть 74 750 426 544 496 447 194 426 8 424 194 771 1 395 362 знос - (117 531) (243 057) (171 923) - (108 602) (641 113) Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року: 79 832 301 832 306 513 34 055 11 373 140 634 874 239 первiсна/переоцiнена вартiсть 79 832 426 420 585 469 210 206 11 373 291 832 1 605 132 знос (124 588) (278 956) (176 151) - (151 198) (730 893) Надходження - - 8 655 2 251 52 340 8 685 71 931 Капiтальнi iнвестицiї - 25 477 201 - 8 335 9 038 Вибуття - - (3) (26 516) (26 519) Амортизацiйнi вiдрахування - (2 282) (18 175) (3 967) - (17 989) (42 413) Балансова вартiсть на 31 березня 2017 року: 79 832 299 575 297 467 32 540 37 197 139 665 886 276 первiсна/переоцiнена вартiсть 79 832 426 445 594 594 207 990 37 197 308 852 1 654 910 знос - (126 870) (297 127) (175 450) - (169 187) (768 634) Основнi засоби i нематерiальнi активи, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження у Банку вiдсутнi. Станом на 31 березня 2017 року та 31 грудня 2016 року Банком не проводилися операцiї по передаванню власних основних засобiв та нематерiальних активiв у заставу, а також вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються i знаходяться на реконструкцiї.
8 Цiннi папери в портфелi банку на продаж Таблиця 8.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком за собiвартiстю 400 400 Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом резервiв 400 400 Станом на 31 березня 2017 року i 31 грудня 2016 року всi борговi цiннi папери були незнецiненi i непростроченi. Таблиця 8.2 Основнi iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж Найменування компанiї У тисячах гривень Вид дiяльностi Країна реєстрацiї 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» Управлiння фiнансовими ринками, бiржовi операцiї з фондовими цiнностями, оброблення даних Україна 10 10 ПАТ «Розрахунковий центр» Управлiння фiнансовими ринками, бiржовi операцiї з фондовими цiнностями, оброблення даних Україна 330 330 ФБ «ПФТС» Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями Україна 60 60 Усього 400 400
7 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Кредити, що наданi юридичним особам 27 787 018 27 743 843 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 5 026 728 4 524 782 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 796 533 1 824 941 Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 393 335 400 099 Кредити, що наданi за операцiями «репо» - 15 505 Iншi кредити, що наданi фiзичним особам 417 805 545 479 Резерв пiд знецiнення кредитiв (8 987 535) (9 425 151) Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом резервiв 26 433 884 25 629 498 Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 березня 2017 року становить 2 536 770 тисяч гривень, станом на 31 грудня 2016 року становить 2 521 522 тисячi гривень. Станом на 31 березня 2017 року по отриманим мiжбанкiвським кредитам в заставу було надано кредитнi кошти, якi надано клiєнтам Банку - юридичним особам в сумi 1 242 408 тисяч гривень (примiтки 12, 28). Таблиця 7.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього Залишок на 1 сiчня 2016 року (7 370 012) (323 638) (1 063 789) (236 496) (431 216) (9 425 151) Збiльшення резерву протягом року (336 456) (827) (9 228) (45 091) 6 884 (384 718) Списання безнадiйної заборгованостi - - - 192 - 192 Використання резерву в зв'язку з продажем кредитiв 675 454 3 440 5 188 - 90 389 774 471 Курсовi рiзницi 34 977 2 279 8 069 213 2 133 47 671 Залишок на 31 березня 2017 року (6 996 037) (318 746) (1 059 760) (281 182) (331 810) (8 987 535) Станом на 31 березня 2017 року було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках безнадiйну заборгованiсть у сумi 9 126 тисячi гривень. Таблиця 7.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами на 31 березня 2016 року У тисячах гривень Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього Залишок на 31 грудня 2015 року (6 611 809) (288 910) (990 225) (1 291 907) (431 038) (9 613 889) Збiльшення резерву протягом року (1 179 476) (8 830) (48 864) (45 170) (33 705) (1 316 045) Списання безнадiйної заборгованостi - - - - - - Використання резерву в зв'язку з продажем кредитiв 437 499 398 4 071 312 195 442 475 Курсовi рiзницi (453 352) (23 688) (90 835) (1 793) (22 029) (591 697) Залишок на 31 березня 2016 року (7 807 138) (321 030) (1 125 853) (1 338 558) (486 577) (11 079 156) Станом на 31 березня 2016 року було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках безнадiйну заборгованiсть у сумi 35 306 тисяч гривень. Таблиця 7.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Вид економiчної дiяльностi сума % сума % Фiзичнi особи 7 634 400 21.5 7 295 301 20.8 Будiвництво та нерухомiсть 5 233 381 14.8 5 213 882 14.9 Електроенергетика 4 497 944 12.7 4 824 605 13.8 Сiльське господарство 3 529 675 10.0 3 049 998 8.7 Чорна металургiя 3 225 893 9.1 2 843 559 8.1 Машинобудування 3 138 229 8.9 3 060 231 8.7 Роздрiбна торгiвля продуктами харчування 2 260 898 6.4 2 376 054 6.8 Хiмiя, нафтохiмiя 1 789 593 5.0 1 790 318 5.1 Фiнансовi послуги 1 569 229 4.4 1 514 173 4.3 Телекомунiкацiя та зв’язок 558 992 1.6 303 466 0.9 Нафтогазова промисловiсть 261 287 0.7 458 514 1.3 Залiзничний транспорт 125 798 0.4 226 358 0.7 Засоби масової iнформацiї, полiграфiя, розваги 37 937 0.1 49 788 0.1 Автомобiльна промисловiсть 5 097 0.0 677 123 1.9 Iншi 1 553 066 4.4 1 371 279 3.9 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 35 421 419 100 35 054 649 100
6 Кошти в iнших банках Таблиця 6.1. Кошти в iнших банках У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Договори зворотного репо 831 336 128 667 Короткостроковi кредити в iнших банках 23 244 23 244 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (17 058) (13 769) Усього коштiв у банках 837 522 138 142 Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 березня 2017 року становить 714 661 тисяча гривень, на 31 грудня 2016 року становить 91 510 тисяч гривень. Таблиця 6.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Кредити Усього Залишок на 01 сiчня 2017 року (13 769) (13 769) Змiни резерву протягом перiоду (3 288) (3 288) Залишок на 31 березня 2017 року (17 057) (17 057) Таблиця 6.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках на 31 березня 2016 року У тисячах гривень Кредити Усього Залишок на 01 сiчня 2016 року (11 096) (11 096) Змiни резерву протягом перiоду - - Залишок на 31 березня 2016 року (11 096) (11 096)
5 Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Державнi облiгацiї номiнованi в гривнях 765 614 1 439 805 Державнi облiгацiї номiнованi в доларах США 1 427 288 1 428 366 Усього боргових цiнних паперiв 2 192 902 2 868 171 Всi цiннi папери станом на 31 березня 2017 року i 31 грудня 2016 року були непростроченi i незнецiненi.
4 Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 4.1. Готiвковi кошти та їх еквiваленти У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Готiвковi кошти 514 046 639 326 Кошти в Нацiональному банку України 1 409 165 952 777 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у тому числi: 2 188 197 2 504 507 України 55 777 71 038 Iнших країн 2 132 420 2 433 469 Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 401 629 2 284 980 Зменшення на суму обов’язкових резервiв за вимогами Нацiонального банку України (577 368) (526 649) Резерв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв (1 718) (3 703) Усього грошових коштiв та їх еквiваленти 3 933 951 5 851 238 Далi наведенi грошовi кошти для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв У тисячах гривень 31 березня 2017 року 31 березня 2016 року Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 933 951 6 166 703 Зменшення на суму нарахованих доходiв (2 333) (508) Збiльшення на суму резервiв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1 718 - Збiльшення на суму переоцiнки депозитних сертифiкатiв, емiтованих Нацiональним банком України 97 45 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв для формування Звiту про рух грошових коштiв 3 933 433 6 166 240 Таблиця 4.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31 березня 2017 року У тисячах гривень Кореспондентськi рахунки Депозити овернайт у банках Усього Залишок на 01 сiчня 2017 року (3 703) - (3 703) (Збiльшення) зменшення резерву протягом перiоду 2 097 (86) 2 011 Курсовi рiзницi (26) - (26) Залишок на 31 березня 2017 року (1 632) (86) (1 718)
3 Основи подання фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - «МСФЗ»), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi («КТМФЗ»). Банк веде бухгалтерський облiк вiдповiдно МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв без застосування трансформацiйних проведень. Функцiональною валютою цiєї звiтностi є гривня, звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Банк використовував такi курси iноземної валюти: 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року Гривня / 1 долар США 26.976058 27.190858 Гривня / 1 євро 28.964193 28.422604
2 Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть Протягом 1 кварталу 2017 року системнi ризики українського фiнансового сектору залишалися незмiнними. Макроекономiчне середовище ззовнi та всерединi країни було сприятливим у 1 кварталi 2017 року для фiнансового сектору, як i протягом 2016 року. Ключовими середньостроковими ризиками залишаються можливiсть ескалацiї росiйської агресiї на сходi України, низький темп структурних реформ, повiльнi темпи зростання економiк торговельних партнерiв та затримки у спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, у першу чергу з МВФ. Незважаючи на зниження iнтенсивностi вiйськової агресiї Росiї на сходi України, ризики подальшої ескалацiї конфлiкту не знижуються. Тиск iз боку Росiї вимагає вiд України вiдпливу значних державних ресурсiв для його стримування та є постiйним джерелом ризикiв для країни та української економiки. Фондування банкiвського сектору у 1 кварталi 2017 року та в 2016 роцi було стабiльним завдяки поверненню депозитiв населення та припливу коштiв бiзнесу, пiдприємства збiльшували залишки на рахунках завдяки пожвавленню економiчної активностi та зростанню прибуткiв. У 1 кварталi 2017 року на рiвень розрахунку кредитного ризику та економiчних нормативiв вплинули вимоги постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.06.2016 року № 351 «Про затвердження Положення про визначення банками України розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями», а саме банки починаючи з 03 сiчня 2017 року почали здiйснювати розрахунок розмiру кредитного ризику вiдповiдно до цього Положення. В цiлому розмiр вiдображених негативно класифiкованих кредитiв залишався на найвищих iсторичних значеннях, банки продовжують визнавати тi проблемнi борги, якi їх позичальники перестали обслуговувати ранiше. Це створює передумови для розчищення банками балансiв вiд непрацюючих кредитiв. У зв’язку з цим ризик прибутковостi станом на 31 березня 2017 року залишається помiрним в результатi визнання банками витрат на вiдрахування у резерви за активними операцiями. Ризик достатностi капiталу протягом 2016 року та у 1 кварталi 2017 року залишався високим через суттєвi втрати банкiв вiд погiршення якостi активiв. Валютний ризик залишався незмiнно помiрним, оскiльки значний вплив має коливання курсу гривнi до iноземних валют. Також на дiяльнiсть банкiвської системи має вплив пiдготовчiй етап заходiв iз запровадження МСФЗ 9, що передбачає змiну вимог до оцiнки ризикiв та формування резервiв, класифiкацiї фiнансових iнструментiв на пiдставi бiзнес-моделей, змiни у бухгалтерському облiку та Планi рахункiв банкiв України.
1 Iнформацiя про банк Публiчне акцiонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (надалi – Банк) зареєстрованого Нацiональним банком України 24 березня 1993 року за № 158. Банк є резидентом України. Головна установа Банку знаходиться за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6. Банк створено у формi публiчного акцiонерного товариства, акцiонери вiдповiдають за зобов'язаннями товариства тiльки в межах належних їм акцiй. Iстотною участю в Банку на кiнець звiтного перiоду володiє компанiя ABH Ukraine Limited (Темiстоклес Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й поверх, п/с 1066, Нiкосiя, Кiпр) – пряма участь в розмiрi 100% статутного капiталу Банку, яка є єдиним акцiонером та материнською компанiєю Банку. Опосередкованою iстотною участю в Банку (через компанiю ABH Ukraine Limited) володiє компанiя ABH Holdings S.A. (Люксембург) в розмiрi 100 % статутного капiталу Банку. Керiвництво Банку не володiє акцiями. Кiнцевими власниками Банку є ciм осiб: п. Михайло Фрiдман, п. Герман Хан, п. Олексiй Кузьмiчьов, п. Пьотр Авен, п. Андрiй Косогов, UniCredit S.p.A та неприбуткова органiзацiя The Mark Foundation for Cancer Research (яка володiє часткою прав, яка до 2015 року належала п. Алексу Кнастеру). Кожна з фiзичних осiб не має окремого контрольного голосу та/або не володiє 50% або бiльше прав в ABH Holdings S.A. Стратегiчною метою Банку є розвиток великого унiверсального банку, який працює у всiх сегментах. Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам на територiї всiєї України. Цi послуги включають залучення грошових коштiв, депозитiв, надання кредитiв, авансiв, iнвестування в цiннi папери, здiйснення грошових переказiв по Українi та за її межi, а також валютно-обмiннi операцiї. Дiяльнiсть Банку регулюється Банкiвською лiцензiєю на право надання банкiвських послуг №61 вiд 05 жовтня 2011 року та Генеральною лiцензiєю №61 вiд 05 жовтня 2011 року на право здiйснення валютних операцiй. Банк є постiйним учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 02 вересня 1999 року. До системи Банку на 31 березня 2017 року входять Головний офiс та 107 вiддiлень, якi надають послуги у рiзних областях України та забезпечують його дiяльнiсть (на кiнець 2016 року - Головний офiс та 103 вiддiлення). На 31 березня 2017 року загальна чисельнiсть спiвробiтникiв Банку складала 5 162 особи, а на 31 грудня 2016 року – 4 884 особи.