Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1302527.28 X X
у тому числі:
Мiжбанкiвський кредит 15.09.2014 60920.93 7.26 12.12.2018
Мiжбанкiвський кредит 30.10.2014 108129.03 7.26 12.12.2018
Мiжбанкiвський кредит 30.10.2014 65641.74 7.26 12.12.2018
Мiжбанкiвський кредит 30.10.2014 60920.93 7.26 12.12.2018
Мiжбанкiвський кредит 13.11.2014 95540.21 7.26 12.12.2018
Мiжбанкiвський кредит 28.01.2009 276974.44 0.782653 30.04.2018
Мiжбанкiвський кредит 28.03.2017 350000 14 11.04.2017
Мiжбанкiвський кредит 28.03.2017 250000 14 04.04.2017
Мiжбанкiвський кредит 31.03.2017 17000 12.21 03.04.2017
Мiжбанкiвський кредит 31.03.2017 17400 12.21 03.04.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 57465 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 57465 X X
За облiгацiями серiї К 13.06.2013 57465 20 02.07.2018
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 35540872.72 X X
Усього зобов'язань X 36900865 X X
Опис: В iншi зобов'язання включено зобов'язання за емiтованими банком короткостроковими Ощадними (депозитними) сертифiкатами (документарнi iменнi) - 1 699 110 тис.грн. та довгостроковими Ощадними (депозитними) сертифiкатами (документарнi iменнi) - 284 664 тис.грн.