Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III.Основні відомості про емітента


1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ № 791295
3. Дата проведення державної реєстрації 24.03.1993
4. Територія (область) Київська
5. Статутний капітал (грн) 12179756466
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 5162
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.19Iншi види грошового посередництва-------- --------
10. Органи управління підприємства ----
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Нацiональний банк України
2) МФО банку 300001
3) поточний рахунок 32000102001026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
5) МФО банку CHASUS
6) поточний рахунок 400940442