Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про облігації емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.06.2013 96/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 300000 Бездокументарні іменні 300000000 20 Два рази на рiк 5730984.45 02.07.2018
Опис Облiгацiї серiї К перебувають в обiгу. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Початок розмiщення облiгацiй згiдно проспекта емiсiї з 08.07.2013 р. Облiгацiї серiї К було розмiщено в повному обсязi. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №96/2/2013 вiд 13 червня 2013 року було видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 23 вересня 2013 року. Облiгацiї серiї K додаткового забезпечення не мають. Облiгацiї знаходяться в лiстингу на ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" Згiдно з Листом Фондової бiржi "Перспектива" №15/12/28-01 вiд 28.12.2015 р. iменнi вiдсотковi звичайнi облiгацiї серiї К емiтентом яких є ПАТ "АЛЬФА-БАНК", код за ЄДРПОУ 23494714, внесенi до Бiржового реєстру в котирувальний список другого рiвня лiстингу ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива".
 
10.10.2014 142/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 1462 Бездокументарні іменні 1462000 2 Чотири рази на рiк 0 23.10.2017
Опис Облiгацiї серiї M перебувають в обiгу. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Початок розмiщення облiгацiй згiдно проспекта емiсiї з 27.10.2014 р. Облiгацiї серiї М було розмiщено в обсязi 1 462 000,00 грн. (один мiльйон чотириста шiстдесят двi тисячi гривень 00 копiйок). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №142/2/2014 вiд 10 жовтня 2014 року було видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 28 жовтня 2015 року. Облiгацiї серiї М додаткового забезпечення не мають.