Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2.Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ
23494714
4. Місцезнаходження
01001м. Київ вул. Десятинна, буд 4/6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 499-46-74(044) 490-46-37
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці hthttps://alfabank.ua/about в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки) (дата)