Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2016 року. тис.грн. форма №5 I. Нематерiальнi активи код рядка 070, 080 Iншi нематерiальнi активи: залишок на початок року: первiсна вартiсть 2397, накопичена амортизацiя 1822. надiйшло за рiк 334, вибуло за рiк: первiсна вартiсть 19, накопичена амортизацiя 19; нараховано амортизацiї за рiк 522. залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 2712, накопичена амортизацiя 2325. II. Основнi засоби 100 Земельнi дiлянки: залишок на початок року: первiсна вартiсть 478, залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 478. 120 Будинки, споруди та передавальнi пристрої: залишок на початок року: первiсна вартiсть 263621, знос 100896. Надiйшло за рiк 1355. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 43, знос 43. нараховано амортизацiї за рiк 5980. Iншi змiни за рiк: первiсна вартiсть -39, знос -39. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 264894, знос 106794. 130 Машини i обладнання: залишок на початок року: первiсна вартiсть 6516, знос 4456. Надiйшло за рiк 598. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 239, знос 235. нараховано амортизацiї за рiк 551. Iншi змiни за рiк: первiсної вартостi 579, зносу 383. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 7454, знос 5155. 140 Транспортнi засоби: залишок на початок року: первiсна вартiсть 17563, знос 12216. Надiйшло за рiк 11. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 319, знос 275. нараховано амортизацiї за рiк 1314. залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 17255, знос 13255. 150 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): залишок на початок року: первiсна вартiсть 8882, знос 6375. Надiйшло за рiк 35. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 183, знос 171. нараховано амортизацiї за рiк 844. Iншi змiни за рiк: первiсної вартостi -729, зносу -493. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 8005, знос 6555. 180 Iншi основнi засоби:залишок на початок року: первiсна вартiсть 73, знос 26. Надiйшло за рiк 6. Нараховано амортизацiї за рiк 21. Iншi змiни за рiк: первiсної вартостi 189, зносу 149. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 268, знос 196. 190 Бiблiотечнi фонди: залишок на початок року: первiсна вартiсть 7, знос 6. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 7, знос 6. 200 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активм: залишок на початок року: первiсна вартiсть 29049, знос 29027. Надiйшло за рiк 3300. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 87, знос 81. нараховано амортизацiї за рiк 3316. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 32262, знос 32262. 260 Разом: залишок на початок року: первiсна вартiсть 326189, знос 153002. Надiйшло за рiк 5305. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 871, знос 805. нараховано амортизацiї за рiк 12026. залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 330623, знос 164223. 265 Вартiсть основних засобiв, призначених до продажу 252. III. Капiтальнi iнвестицiї: 280 Капiтальне будiвництво: за рiк 1572, на кiнець року 7325. 290 Придбання (виготовлення) основних засобiв: за рiк 557, на кiнець року 530. 300 Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв: за рiк 640, на кiнець року 446. 310 Придбання (створення) нематерiальних активiв: за рiк 342, на кiнець року 57. 330 Iншi: за рiк 4158, на кiнець року 4031. 340 Разом: за рiк 7269, на кiнець року 12389. V. Доходи i витрати А. Iншi операцiйнi доходи i витрати: 440 Операцiйна оренда активiв: доходи 20. 460 Реалiзацiя iнших оборотних активiв: доходи 433, витрати 149. 470 Штрафи, пенi, неустойки: доходи 7, витрати 1587. 490 Iншi операцiйнi доходи i витрати: доходи 744, витрати 4328 491 в т.ч. вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв витрати 3972. Г. Iншi фiнансовi доходи i витрати: 610 Безоплатно одержанi активi доходи 3762. 630 Iншi дозоди i витрати: доходи 21, витрати 10.
VI. Грошовi кошти 640 Готiвка: на кiнеь року 18. 650 Поточний рахунок у банку: на кiнеь року 40943. 660 Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки): на кiнеь року 0. 670 Грошовi кошти в дорозi: на кiнеь року 427. 690 Разом: на кiнеь року 41388. VII. Забезпечення i резерви 710 забезпечення на виплату вiдпусток працiникам: Залишок на початок року 2515. Збiльшення за звiтний рiк: нараховано 5084. Використано у звiтному роцi 5328. Залишок на кiнець року 2271. 775 Резерв сумнiвних боргiв: Залишок на початок року 9374. Збiльшення за звiтний рiк: нараховано 4483. Використано у звiтному роцi 41. Сторновано невикористану суму у звiтному роцi 4483. Залишок на кiнець року 9333. 780 Разом: Залишок на початок року 11889. Збiльшення за звiтний рiк: нараховано 9567. Використано у звiтному роцi 5369. Сторновано невикористану суму у звiтному роцi 4483. Залишок на кiнець року 11604. VIII. Запаси 800 Сировина i матерiали: балансова вартiсть на кiнець року 9615. 810 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби: балансова вартiсть на кiнець року 0. 820 Паливо: балансова вартiсть на кiнець року 291. 830 тара i танi матерiали: балансова вартiсть на кiнець року 0. 840 Будiвельнi матерiали: балансова вартiсть на кiнець року 193. 850 Запаснi частини: балансова вартiсть на кiнець року 170. 870 Поточнi бiологiчнi активи: 12. 880 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети: балансова вартiсть на кiнець року 384. 890 Незавершене будiвництво: балансова вартiсть на кiнець року 22. 900 Готова продукцiя: балансова вартiсть на кiнець року 199. 910 Товари: балансова вартiсть на кiнець року 7788 920 Разом: балансова вартiсть на кiнець року 18674. 926 запаси, призначенi для продажу 7. IX. Дебiторська заборгованiсть 940 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: всього на кiнець року 212816, у т.ч. за строками погашення до 12 мiсяцiв 10940, вiд 12 до 18 мiсяцiв 200566, вiд 18 до 36 мiсяцiв 1310. 950 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: всього на кiнець року 3045, у т.ч. за строками погашення до 12 мiсяцiв 2640, вiд 18 до 36 мiсяцiв 405. 951 Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi 153. 952 заборгованiсть iз пов'чзаними сторонами 2622.
ХII. Податок на прибуток 1210 Поточний податок на прибуток 0. 1220 Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 5722 1225 на кiнець звiтного року 5722. ХIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань 1300 Нараховано за звiтний рiк 12548 1310 Використано за рiк-усього 2902 в.т.ч. на 1311 будiвництво об'єктiв 771 1312 придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1197 1313 з них машини та обладнання 592 1314 придбання (створення) нематеральних активiв 342. XIV. Бiологiчнi активи 1420 Поточнi бiологiчнi активм усього: залишок на початок року первiсна вартiсть 12, залишок на кiнець року первiсна вартiсть 12, 1424 у тому числi iншi поточнi бiологiчнi активи: залишок на початок року первiсна вартiсть 12, залишок на кiнець року первiсна вартiсть 12. 1430 Разом: залишок на початок року первiсна вартiсть 12, залишок на кiнець року первiсна вартiсть 12.
д/н