Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III.Основні відомості про емітента


1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №076474
3. Дата проведення державної реєстрації 29.01.1992
4. Територія (область) Кіровоградська
5. Статутний капітал (грн) 26300000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 51
8. Середня кількість працівників (осіб) 1590
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.22Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи42.21Будiвництво трубопроводiв 43.22Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування
10. Органи управління підприємства Вищим органом управлiння акцiонерного товариства є загальнi збори акцiонерiв. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв створено Наглядову раду. Правлiння акцiонерного товариства є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Укрсоцбанк"
2) МФО банку 300023
3) поточний рахунок 26005000051998
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 0
5) МФО банку 0
6) поточний рахунок 0