Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. Голови правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Шарандак Р.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.10.2016
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
2.Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ
03365222
4. Місцезнаходження
25006м.Кiровоград вул.Володарського, 67
5. Міжміський код, телефон та факс
(0522) 22-75-07(0522) 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2016
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет 25.10.2016
(адреса сторінки) (дата)