Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за I пiврiччя 2016 року. тис.грн. форма №5 I. Нематерiальнi активи код рядка 070, 080 Iншi нематерiальнi активи: залишок на початок року: первiсна вартiсть 2397, накопичена амортизацiя 1822. надiйшло за рiк 195, нараховано амортизацiї за рiк 328. залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 2592, накопичена амортизацiя 2150. II. Основнi засоби 100 Земельнi дiлянки: залишок на початок року: первiсна вартiсть 478, залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 478. 120 Будинки, споруди та передавальнi пристрої: залишок на початок року: первiсна вартiсть 263621, знос 100896. Надiйшло за рiк 1243. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 43, знос 43. нараховано амортизацiї за рiк 4004. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 264821, знос 104857. 130 Машини i обладнання: залишок на початок року: первiсна вартiсть 6516, знос 4456. Надiйшло за рiк 563. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 226, знос 223. нараховано амортизацiї за рiк 357 Iншi змiни за рiк: первiсної вартостi 540, зносу 397.. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 8187, знос 4987. 140 Транспортнi засоби: залишок на початок року: первiсна вартiсть 17563, знос 12216. Надiйшло за рiк 11. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 301, знос 257. нараховано амортизацiї за рiк 902. залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 17273, знос 12861. 150 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): залишок на початок року: первiсна вартiсть 8882, знос 6375. Надiйшло за рiк 27. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 180, знос 166. нараховано амортизацiї за рiк 582. Iншi змiни за рiк: первiсної вартостi -729, зносу -546. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 6908, знос 6245. 180 Iншi основнi засоби:залишок на початок року: первiсна вартiсть 73, знос 26. Нараховано амортизацiї за рiк 16. Iншi змiни за рiк: первiсної вартостi 189, зносу 149. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 560, знос 191. 190 Бiблiотечнi фонди: залишок на початок року: первiсна вартiсть 7, знос 6. Залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 7, знос 6. 200 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активм: залишок на початок року: первiсна вартiсть 29049, знос 29027. Надiйшло за рiк 2360. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 79, знос 73. нараховано амортизацiї за рiк 2375. залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 31330, знос 31329. 260 Разом: залишок на початок року: первiсна вартiсть 326189, знос 153002. Надiйшло за рiк 4204. Вибуло за рiк: первiсна вартiсть 829, знос 762. нараховано амортизацiї за рiк 8236. залишок на кiнець року: первiсна вартiсть 329564, знос 160476. 265 Вартiсть основних засобiв, призначених до продажу 252. III. Капiтальнi iнвестицiї: 280 Капiтальне будiвництво: за рiк 6005, на кiнець року 7290. 290 Придбання (виготовлення) основних засобiв: за рiк 627, на кiнець року 587. 300 Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв: за рiк 426, на кiнець року 470. 310 Придбання (створення) нематерiальних активiв: за рiк 42, на кiнець року 28. 330 Iншi: за рiк 3697, на кiнець року 3841. 340 Разом: за рiк 10797, на кiнець року 12216. V. Доходи i витрати А. Iншi операцiйнi доходи i витрати: 460 Реалiзацiя iнших оборотних активiв: доходи 419, витрати 144. 470 Штрафи, пенi, неустойки: доходи 6. 490 Iншi операцiйнi доходи i витрати: доходи 356, витрати 4328 491 в т.ч. вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв витрати 4483. Г. Iншi фiнансовi доходи i витрати: 610 Безоплатно одержанi активi доходи 2462. 630 Iншi дозоди i витрати: доходи 19, витрати 5.
VI. Грошовi кошти 640 Готiвка: на кiнеь року 18. 650 Поточний рахунок у банку: на кiнеь року 42014. 660 Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки): на кiнеь року 1838. 670 Грошовi кошти в дорозi: на кiнеь року 547. 690 Разом: на кiнеь року 44417. VII. Забезпечення i резерви 710 забезпечення на виплату вiдпусток працiникам: Залишок на початок року 2515. Збiльшення за звiтний рiк: нараховано 3363. Використано у звiтному роцi 2557. Залишок на кiнець року 3321. 775 Резерв сумнiвних боргiв: Залишок на початок року 9374. Збiльшення за звiтний рiк: нараховано 4483. Використано у звiтному роцi 12. Сторновано невикористану суму у звiтному роцi 4483. Залишок на кiнець року 9362. 780 Разом: Залишок на початок року 11889. Збiльшення за звiтний рiк: нараховано 7846. Використано у звiтному роцi 2569. Сторновано невикористану суму у звiтному роцi 4483. Залишок на кiнець року 12683. VIII. Запаси 800 Сировина i матерiали: балансова вартiсть на кiнець року 8744 810 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби: балансова вартiсть на кiнець року 86 820 Паливо: балансова вартiсть на кiнець року 191 830 тара i танi матерiали: балансова вартiсть на кiнець року 3 840 Будiвельнi матерiали: балансова вартiсть на кiнець року 184 850 Запаснi частини: балансова вартiсть на кiнець року 170 870 Поточнi бiологiчнi активи: 12 880 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети: балансова вартiсть на кiнець року 390 890 Незавершене будiвництво: балансова вартiсть на кiнець року 24 900 Готова продукцiя: балансова вартiсть на кiнець року 119 910 Товари: балансова вартiсть на кiнець року 7399 920 Разом: балансова вартiсть на кiнець року 17322. 926 запаси, призначенi для продажу 7. IX. Дебiторська заборгованiсть 940 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: всього на кiнець року 566133, у т.ч. за строками погашення до 12 мiсяцiв 13374, вiд 12 до 18 мiсяцiв 551242, вiд 18 до 36 мiсяцiв 1517. 950 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: всього на кiнець року 1215, у т.ч. за строками погашення до 12 мiсяцiв 1215. 951 Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi 12. 952 заборгованiсть iз пов'чзаними сторонами 927.
ХII. Податок на прибуток 1210 Поточний податок на прибуток 1695. 1220 Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 5772 1225 на кiнець звiтного року 5772. ХIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань 1300 Нараховано за звiтний рiк 8564 1310 Використано за рiк-усього 2329 в.т.ч. на 1311 будiвництво об'єктiв 504 1312 придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1167 1313 з них машини та обладнання 477 1314 придбання (створення) нематеральних активiв 181. XIV. Бiологiчнi активи 1420 Поточнi бiологiчнi активм усього: залишок на початок року первiсна вартiсть 12, залишок на кiнець року первiсна вартiсть 12, 1424 у тому числi iншi поточнi бiологiчнi активи: залишок на початок року первiсна вартiсть 12, залишок на кiнець року первiсна вартiсть 12. 1430 Разом: залишок на початок року первiсна вартiсть 12, залишок на кiнець року первiсна вартiсть 12.
д/н