Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 матерiальнi затрати 49
2 витрати на оплату працi 29
3 вiдрахування на соцiальнi заходи 6
4 амортизацiя 7
5 iншi операцiйнi витрати 9

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.