Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 1876 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 758933 X X
Усього зобов'язань X 760809 X X
Опис: Станом на 30.06.2016 року всього зобов'язання складають 760809 тис.грн., в т.ч. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 57180 тис.грн., розрахунки з бюджетом - 1876 тис.грн., розрахунки зi страхування - 828 тис.грн., з оплати працi - 3247 тис.грн., з одержаних авансiв - 567629 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 130049 тис.грн.