Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" за ЄДРПОУ 03365222
Територія за КОАТУУ 3510136600
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи за КВЕД 35.22
Середня кількість працівників 1590
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м.Кiровоград, вул.Володарського, 67
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 575 442 198
первісна вартість 1001 2397 2592 941
накопичена амортизація 1002 1822 2150 743
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10797 12216 5617
Основні засоби: 1010 173187 169088 165886
первісна вартість 1011 326189 329564 275634
знос 1012 153002 160476 109748
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 5722 5722 1351
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 190281 187468 173052
II. Оборотні активи
Запаси 1100 13255 17310 14812
Виробничі запаси 1101 11501 9768 0
Незавершене виробництво 1102 662 24 0
Готова продукція 1103 47 119 0
Товари 1104 1045 7399 0
Поточні біологічні активи 1110 12 12 12
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 233261 566133 81808
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

17689

7333

1245
з бюджетом 1135 2584 1028 4050
у тому числі з податку на прибуток 1136 2488 1017 3856
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 21797 927 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 368 288 13347
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 44198 44417 28115
Готівка 1166 19 18 0
Рахунки в банках 1167 44179 43876 0
Витрати майбутніх періодів 1170 119 111 1349
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 17009 103261 5888
Усього за розділом II 1195 350292 740820 150626
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2 7 0
Баланс 1300 540575 928295 323680

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 26300 26300 26300
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 149303 146888 152215
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 96 96 96
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -32279 -5798 -8652
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 143420 167486 169959
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 2 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 15000
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 55396 57180 39540
за розрахунками з бюджетом 1620 17448 1876 4171
за у тому числі з податку на прибуток 1621 2110 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1280 828 1010
за розрахунками з оплати праці 1630 2929 3247 2147
за одержаними авансами 1635 244538 567629 27867
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 63074 28026 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 2515 3321 29
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 9973 98702 63957
Усього за розділом IІІ 1695 397153 760809 153721
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 540575 928295 323680

Примітки Нематерiальнi активи i основнi засоби первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля визнання активом об'єкти нематерiальних активiв i основних засобiв облiковуються в фiнансовiй звiтностi за їх собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (модель собiвартостi). Нарахування амортизацiї об'єктiв нематерiальних активiв i основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом на протязi строкiв корисного використання, визначених з дотриманням норм Податкового кодексу України.
Запаси оцiнюють за найменшою вартiстю: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Зменшення вартостi запасiв вiдображається як нарахування резерву на знецiнення запасiв.
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть визнаються за методом нарахувань, тобто результати угод i iнших подiй признаються при їх настаннi i враховуються в тому звiтному перiодi, а також вiдображаються у фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, в яких вони сталися.
Торгова дебiторська заборгованiсть (за товари, роботи, послуги) визнається у момент передачi ризикiв i вигiд, пов'язаних з володiнням продукцiєю (товарами), покупцевi. Для усiх операцiй момент передання ризикiв i вигiд визначається базовими умовами постачальника.
Керівник Р.В. Шарандак
Головний бухгалтер О.О. Побер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" за ЄДРПОУ 03365222
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 777525 374351
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 737618 ) ( 388348 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 39907 0
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 13997 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 781 2360
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 7250 ) ( 7453 )
Витрати на збут 2150 ( 3266 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4472 ) ( 2487 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 25700 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 21577 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 410
Інші доходи 2240 2481 3591
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 934 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 5 ) ( 1038 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 28176 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 19548 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1695 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 26481 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 19548 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 26481 -19548
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 59842 60721
Витрати на оплату праці 2505 34858 29836
Відрахування на соціальні заходи 2510 7326 10631
Амортизація 2515 8584 9535
Інші операційні витрати 2520 10994 7681
Разом 2550 121604 118404
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 105200000 105200000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 105200000 105200000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, визначається шляхом угоди мiж Групою та покупцем або користувачем активу, та оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або компенсацiї, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої знижки, що надається Групою.
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю.
Витрати визнаються Групою при виконаннi таких умов:
- сума витрат може бути достовiрно оцiнена;
- у майбутньому виникає зменшення економiчних вигiд, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.
Витрати визнаються Групою у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв i витрат).
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Керівник Р.В. Шарандак
Головний бухгалтер О.О. Побер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" за ЄДРПОУ 03365222
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

569981

451691
Повернення податків і зборів 3005 0 1070
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 204 191
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 345786 15558
Надходження від повернення авансів 3020 12865 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 37 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 6 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 14007 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 845899 )

( 411442 )
Праці 3105 ( 27224 ) ( 25393 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7890 ) ( 12383 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 35528 ) ( 23896 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2850 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 22309 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 10369 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 16207 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1956 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 6741 ) ( 8090 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1441 -12694
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 347 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 410
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1569 ) ( 1185 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1222 -775
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 219 -13469
Залишок коштів на початок року 3405 44198 61891
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 44417 48422

Примітки Станом на 30.06.2016 року чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає 1441 тис.грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi становить -1222 тис.грн.
Керівник Р.В. Шарандак
Головний бухгалтер О.О. Побер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" за ЄДРПОУ 03365222
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грощових коштiв за непрямим методом не складається.
Керівник Р.В Шарандак
Головний бухгалтер О.О. Побер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" за ЄДРПОУ 03365222
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 26300 0 149303 96 -32344 0 0 143355
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 65 0 0 65
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 26300 0 149303 96 -32279 0 0 143420
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 26481 0 0 26481
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -2415 0 0 0 0 -2415
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -2415 0 26481 0 0 24066
Залишок на кінець року 4300 26300 0 146888 96 -5798 0 0 167486

Примітки Станом на 30.06.2016 року власний капiтал складається з Зареєстрованого капiталу, Капiталу у дооцiнках, Додаткового капiталу, Резервного капiталу и Непокритих збиткiв. Зареєстрований капiтал (Статутний капiтал) становить 26 300 000 гривень, подiлений на 105 200 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Керівник Р.В. Шарандак
Головний бухгалтер О.О. Побер