Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про емітента


Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію ААБ № 791295
Дата державної реєстрації 24.03.1993
Територія (область) Київська
Місцезнаходження м. Київ, вул. Десятинна, б. 4/6
Статутний капітал (грн.) 4639120959
Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Чисельність працівників (чол.) 5506
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва
Органи управління емітента Загальнi збори, Спостережна рада, Правлiння
Засновники емітента 1. Акцiонерна страхова компанiя "Остра-Київ", код ЄДРПОУ - данi вiдсутнi 2. ТОВ "Почайна", код ЄДРПОУ - данi вiдсутнi 3. Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв, код ЄДРПОУ - данi вiдсутнi 4. Акцiонерне товариство "Українська фiнансова група", код ЄДРПОУ - данi вiдсутнi 5. Акцiонерне товариство мiжнародне бiзнес-агенство "Маркетинг-центр", код ЄДРПОУ - данi вiдсутнi 6. ТОВ "Українська автомобiльна компанiя", код ЄДРПОУ - данi вiдсутнi 7. Редакцiя газети "Голос України", код ЄДРПОУ - данi вiдсутнi 8. Мале колективне пiдприємство "АСС", код ЄДРПОУ - данi вiдсутнi 9. Коростишiвське районне споживче товариство, код ЄДРПОУ - данi вiдсутнi 10. Коопзаготпром, код ЄДРПОУ - данi вiдсутнi Фiзичнi особи: 1. Шеметенкова Марiя Єгорiвна 2. Крукiвська Iрина Вiкторiвна 3. Грицюк Катерина Дмитрiвна 4. Горобчук Вiктор Олексiйович 5. Стасюк Тетяна Миколаївна 6. Борейко Ольга Iванiвна