Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність банку


Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 1 квартал 2013 року

Рядок Найменування статті На звітну дату поточного кварталу На кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4876127 5476573
1 Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 307752 356329
2 Торгові цінні папери 1291263 827682
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
4 Кошти в інших банках, у тому числі: 157094 17145
4.1 в іноземній валюті 50669 17145
5 резерви під знецінення коштів в інших банках -519 -665
6 Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 18686392 17211188
6.1 кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 14366752 12689443
6.1.1 в іноземній валюті 6360011 4806322
6.1.2 резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів -915679 -791402
6.2 кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 4319640 4521746
6.2.1 в іноземній валюті 1300435 1456476
6.2.2 резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -2048337 -1920845
8 Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: 1067279 1023634
9 резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж -961 -2
10 Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі: 0 0
11 резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
12 Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0
13 Інвестиційна нерухомість 117936 113176
14 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 58 14
15 Відстрочений податковий актив 106566 111294
16 Основні засоби та нематеріальні активи 394944 374471
17 Інші фінансові активи, у тому числі: 900719 54345
18 резерви під інші фінансові активи -8816 -3325
19 Інші активи, у тому числі: 47933 22964
20 резерви під інші активи -1072 -3234
21 Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 0 0
23 Усього активів, у тому числі: 27954063 25588815
23.1 в іноземній валюті 12665992 11371797
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
24 Кошти банків, у тому числі: 5002510 5208161
24.1 в іноземній валюті 4232831 4479502
253 Кошти клієнтів, у тому числі: 15927169 14376413
25 кошти юридичних осіб, у тому числі: 6174329 5611580
25.1 в іноземній валюті 2923438 2023318
25.2 кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 2688280 2988226
25.2.1 в іноземній валюті 934228 766570
26 кошти фізичних осіб, у тому числі: 9752840 8764833
26.1 в іноземній валюті 5669160 6105373
26.2 кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 1522092 1397168
26.2.1 в іноземній валюті 747876 777394
27 Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 0 39970
27.1 в іноземній валюті 0 0
28 Інші залучені кошти 758114 586286
29 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
30 Відстрочені податкові зобов'язання 0 0
31 Резерви за зобов’язаннями 5321 13444
32 Інші фінансові зобов’язання 1004406 124626
33 Інші зобов'язання 76579 88926
34 Субординований борг 1051105 1051107
35 Зобов'язання групи вибуття 0 0
36 Усього зобов'язань, у тому числі: 23825204 21488933
36.1 в іноземній валюті 15496296 14259263
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37 Статутний капітал 4639121 4639121
39 Емісійні різниці 6 6
39.1 Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
39.2 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -878277 -883112
40 Резервні та інші фонди банку 247335 247335
40.1 Резерви переоцінки 120674 96532
46 Усього власного капіталу 4128859 4099882
47 Усього зобов'язань та власного капіталу 27954063 25588815
----
Затверджено до випуску та підписано      
12.04.2013 року   Керівник Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Савчук Ф.М. (044) 490-46-22   Головний бухгалтер Гладченко Л.Б.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2013 року

Найменування статті Звітний період Попередній період
за поточний квартал за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року за відповідний квартал попереднього року за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1 2 3 4 5
Процентні доходи 883041 883041 910059 910059
Процентні витрати -544844 -544844 -491890 -491890
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 338197 338197 418169 418169
Комісійні доходи 123850 123850 62891 62891
Комісійні витрати -8635 -8635 -11928 -11928
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку -514 -514 -1224 -1224
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки -55909 -55909 -3608 -3608
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж -1741 -1741 647 647
Результат від операцій з іноземною валютою 19596 19596 25624 25624
Результат від переоцінки іноземної валюти 11199 11199 -9262 -9262
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова -38 -38 -484 -484
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках -284758 -284758 261828 261828
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів -986 -986 1450 1450
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж -959 -959 82 82
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 8123 8123 -7821 -7821
Інші операційні доходи 161810 161810 30282 30282
Адміністративні та інші операційні витрати -299673 -299673 -751416 -751416
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 9562 9562 15230 15230
Витрати на податок на прибуток -4728 -4728 -142 -142
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 4835 4835 15088 15088
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0 0 0
Прибуток/(збиток) 4835 4835 15088 15088
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати) (продовження)
за 1 квартал 2013 року

Найменування статті Звітний період Попередній період
за поточний квартал за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року за відповідний квартал попереднього року за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1 2 3 4 5
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 24142 24142 79602 79602
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0 0 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 0 0 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 24142 24142 79602 79602
Усього сукупного доходу 28977 28977 94690 94690
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4.42 4.42 13.78 13.78
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4.42 4.42 13.78 13.78
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 4.42 4.42 13.78 13.78
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 4.42 4.42 13.78 13.78

---
Затверджено до випуску та підписано      
12.04.2013 року   Керівник Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Савчук Ф.М., тел. (044) 490-46-22   Головний бухгалтер Гладченко Л.Б.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)