Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про облігації емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
07.12.2007 957-1/2/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 195000 Бездокументарні іменні 195000000 13 Раз у три мiсяцi 1296400 14.03.2013
Опис Облiгацiї серiї Н випущенi для вiдкритого розмiщення. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Строк обiгу облiгацiй серiї Н - з наступного дня пiсля реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 13 березня 2013р. Облiгацiї серiї Н додаткового забезпечення не мають.