Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року
Загальні відомості
Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23494714
Місцезнаходження емітента
01001 м. Київ вул. Десятинна, б. 4/6
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 499-10-29 (044) 490-46-37
Електронна поштова адреса емітента
ssbo@alfqbank.kiev.ua
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2013
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://www.alfabank.com.ua/reports/emitent/2013/1 в мережі Інтернет 22.04.2013
(адреса сторінки) (дата)