Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування СПIЛЬНЕ ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВIАКОМПАНIЯ "МIЖНАРОДНI АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 455854
Дата державної реєстрації 29.10.1992
Місцезнаходження 01034 м.Київ вул. Лисенка, будинок 4
Статутний капітал (грн.) 103033600
Чисельність працівників (чол.) 1279
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 62.10.1 Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення 62.10.2 Авiацiйнi регулярнi вантажнi перевезення 62.20.1 Авiацiйнi нерегулярнi пасажирськi перевезення
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 61.58
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента Управлiння та контроль виконують наступнi органи: 1. Загальнi Збори Акцiонерiв 2. Спостережна Рада 3. Правлiння 4. Ревiзiйна комiсiя
Посадові особи емітента Президент - Мiрошников Юрiй Володимирович Головний бухгалтер - Банник Володимир Олегович
Засновники емітента Фонд державного майна України Авiакомпанiя "Austrian Airlines" Корпорацiя дебiс Єйр Файненс Iрландiя пi-ел-сi Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій ТОВ "Аеросервiс Україна" (Франнкфурт-на-Майне) ТОВ "Центр освоєння та експлуатацiї нової технiки", код ЄДРПОУ 30117167 ТОВ "Свiспорт Україна", код ЄДРПОУ 33240887