Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 №076474
Дата державної реєстрації 29.01.1992
Місцезнаходження 25006 м.Кiровоград Володарського, 67
Статутний капітал (грн.) 26300000
Чисельність працівників (чол.) 1947
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 40.22.0 Розподiлення та постачання газу 45.21.3 Будiвництво магiстральних трубопроводiв, лiнiй зв'язку та енергопостачання 80.22.0 Професiйно-технiчна освiта
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 0
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 51
Органи управління емітента Вищим органом управлiння акцiонерного товариства є загальнi збори акцiонерiв. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв та здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння в акцiонерному товариствi створено Наглядову раду i Ревiзiйну комiсiю. Правлiння акцiонерного товариства є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю направленою на отримання прибутку. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння. Структура ВАТ "Кiровоградгаз" наступна: - Головне пiдприємство; - Бобринецьке управлiння по експлуатацiї газового господарства; - Долинське управлiння по експлуатацiї газового господарства; - Знам'янське управлiння по експлуатацiї газового господарства; - Олександрiвське управлiння по експлуатацiї газового господарства; - Олександрiйське управлiння по експлуатацiї газового господарства; - Свiтловодське управлiння по експлуатацiї газового господарства; - Маловискiвське управлiння по експлуатацiї газового господарства; - Новоархангельське управлiння по експлуатацiї газового господарства; - Будiвельно-монтажне управлiння; - Дочiрнє пiдприємство "Центргаз". Фiнансовi звiти пiдприємства вiдповiдають всiм вимогам закону та стандартам бухгалтерського облiку, якi дiють на територiї України. Застосовуються перш за все тi пiдходи та методи ведення бухгалтерського облiку та подачi iнформацiї в фiнансових звiтах, якi передбаченi в стандартах та вiдображають дiяльностi Товариства.
Посадові особи емітента Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Воронiн Iгор Павлович Член Наглядової ради Величко Юрiй Васильович Член Наглядової ради, представник НАК "Нафтогаз України" Сабiров Ельдар Муллаханович Член Наглядової ради Назаренко Сергiй Леонiдович Член Наглядової ради Фабрика Анатолiй Степанович. Правлiння ВАТ "Кiровоградгаз": Голова правлiння Ященко Iгор Ярославович Член правлiння, головний бухгалтер Кравчук Лiдiя Миколаївна Член правлiння Заруба Анатолiй Миколайович Член правлiння Олещенко Владислав Володимирович Член правлiння Стойко Анатолiй Iванович Член правлiння Сулiмовський Андрiй Валерiйович Член правлiння Овчар Петро Андрiйович Член правлiння Нiколаєнко Валерiй Григорович. Голова Ревiзiйної комiсiї Клименко Лариса Степанiвна Член Ревiзiйної комiсiї Шляховський Анатолiй ?ванович Член Ревiзiйної комiсiї Занкович ?ван Йосипович.
Засновники емітента Вiдповiдно до Наказу Державного комiтету України по нафтi i газу № 123 вiд 14 березня 1994 року на базi державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" створено вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" (ВАТ "Кiровоградгаз"). Засновником Товариства є Державний комiтет України по нафтi i газу, який лiквiдовано згiдно Указу Президента України вiд 18.01.1995р. №61/95.
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій У звiтному перiодi Товариство не приймало участi у створенi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.