Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента


Коди
Дата 21.07.2011
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" за ЄДРПОУ 03365222
Територія 25006 м.Кiровоград Володарського, 67 за КОАТУУ 3510136300
Організаційно-правов форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 40.22.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 25006 м.Кiровоград Володарського, 67


Баланс на 2011-06-30

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 118 341
- первісна вартість 011 552 792
- накопичена амортизація 012 ( 434 ) ( 451 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 3915 4193
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 147841 146514
- первісна вартість 031 236738 240376
- знос 032 ( 88897 ) ( 93862 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 3399 3399
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 5 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 155278 154447
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 8079 8959
Поточні біологічні активи 110 12 12
Незавершене виробництво 120 65 70
Готова продукція 130 6 6
Товари 140 1077 1059
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 35392 31288
- первісна вартість 161 35785 31701
- резерв сумнівних боргів 162 ( 393 ) ( 413 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- з бюджетом 170 78 687
- за виданими авансами 180 7123 1625
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 12825 10794
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 13286 970
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 3154 2589
- у т.ч. в касі 231 24 16
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 3082 4735
Усього за розділом II 260 84179 62794
III. Витрати майбутніх періодів 270 149 444
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 239606 217685

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 26300 26300
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 148179 146337
Резервний капітал 340 96 96
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -8777 -12555
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 165798 160178
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2911 5080
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 17140 15312
- з бюджетом 550 4585 364
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 990 756
- з оплати праці 580 2996 1851
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 44703 31298
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 483 2846
Усього за розділом IV 620 73808 57507
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 239606 217685


Примітки Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi. Нематрiальнi активи, якi знаходяться у заставi вiдсутнi. Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi, амортизацiя нараховується по методу i нормам передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi, яка включає в себе собiвартiсть запасiв, визначеної згiдно П(С)БО №9 "Запаси". Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Станом на 30.06.2011 року баланс пiдприємства становить 217685 тис.грн, оборотнi активи - 62794 тис.грн., поточнi зобов'язання - 57507 тис.грн. Iншi данi наведенi в Балансi та Звiтi про фiнансовi результати.
Керівник ?.Я. Ященко
Головний бухгалтер Л.М. КравчукЗвіт про фінансові результати за 2 квартал 2011 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 305519 200773
Податок на додану вартість 015 ( 50920 ) ( 33462 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) 025 ( 4084 ) ( 3160 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 37525 ) ( 10211 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 212990 153940
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 195192 ) ( 153881 )
Загальновиробничі витрати 045 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
- прибуток 050 17798 59
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 769 449
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 7021 ) ( 4487 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 15796 ) ( 8937 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 4250 ) ( 12916 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 80 100
Інші доходи 130 2928 3525
Фінансові витрати 140 ( 2 ) ( 102 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 140 ) ( 21 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 1384 ) ( 9414 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 2394 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 3778 ) ( 9414 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 3778 ) ( 9414 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 29899 22416
Витрати на оплату праці 240 24342 19058
Відрахування на соціальні заходи 250 9396 6967
Амортизація 260 7641 6560
Інші операційни витрати 270 18218 12504
Разом 280 89496 67505


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0


Примітки Визначення фiнансових результатiв у бухгалтерському облiку проводиться вiдповiдно П(С)БО №15 "Доходи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року №290.
Керівник ?.Я. Ященко
Головний бухгалтер Л.М. Кравчук