Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 матерiальнi витрати 33.40
2 витрати на оплату працi 27.20
3 вiдрахування на соцiальнi заходи 10.50
4 амортизацiя 8.50
5 iншi операцiйнi витрати 20.40

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.